06 Jan 2017

Học phí

 Học phí: + Hệ Đại học: 1.000.000 đ/tháng. Học phí các đơn vị tự chủ: + Điều dưỡng: 1.400.000 đ/tháng; + Dược học: 2.400.000 đ/tháng; + Kế toán:

Read More