27 Jun 2018

Cơ cấu tổ chức

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TS. Hồ Xuân Năng Chủ tịch HĐQT TS. Đặng Thế Tháp Phó CT HĐQT ThS. Phạm Chí Sơn Phó CT HĐQT BAN GIÁM...

Xem thêm

02 Nov 2017

Chương trình Học giả

Chương trình học giả WU (WU Fellowship program) có nội dung tài trợ nghiên cứu của Đại học Thành Tây nhằm động viên các...

Xem thêm

  • 1
  • 2