02 Nov 2017

Chương trình Học giả

Chương trình học giả WU (WU Fellowship program) có nội dung tài trợ nghiên cứu của Đại học Thành Tây nhằm động viên các nhà khoa học đến làm việc và trao đổi khoa học tại ISR trong khoảng 2-4 tháng. Chương trình được mở 2 lần/năm. Xem thông tin chi tiết của chương trình tại đây (hyperlink pdf)

Leave a Reply