Khối ngành Văn hoá – Ngôn ngữ

Chương trình học được thiết kế dựa trên triết lý đào tạo CDIO hướng đến đáp ứng chuẩn đầu ra của doanh nghiệp trên thực tế. Ngoài ra, Chương trình còn áp dụng các phương pháp học tập chủ động: Học tập qua dự án (Project Based learning) và Học tập qua vấn đề (Problem based learning) nhằm giúp sinh viên cọ xát và giải quyết các bài tập và vấn đề từ thực tế doanh nghiệp.

Các chuyên ngành đào tạo:

Course Teachers


  • Notice: Undefined index: themeum_profile_title in /home/nhfpt9gn/domains/wu.edu.vn/public_html/wp-content/themes/wpeducon/single-course.php on line 93

    ThS. Trần Văn Trọng

    Social Links

Registration for : Khối ngành Văn hoá – Ngôn ngữ
Share This Course