30 Jan 2018

Khởi động cuộc thi “Cán bộ, giảng viên, sinh viên NCKH Trường Đại học Thành Tây năm 2018”

Nhằm phát triển phong trào nghiên cứu khoa học tại trường học, nhà trường phát đông cuộc thi “Cán bộ, giảng viên, sinh viên NCKH  Trường Đại học Thành Tây 2018”. Thông tin cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH VÀ ĐỐI TƯỢNG
1. Mục đích
– Xây dựng phong trào, động viên, khích lệ sinh viên, cán bộ và giảng viên tham gia nghiên cứu khoa học (NCKH).
– Xây dựng môi trường và định hướng các sinh viên có niềm đam mê và mong muốn gắn bó với NCKH.
– Khẳng định sự quan tâm của nhà trường trong việc chú trọng tạo điều kiện, phát hiện và bồi dưỡng các tài năng trẻ tham gia NCKH.
– Khai thác tiềm năng của đội ngũ cán bộ, giảng viên, tạo môi trường khi đua cho các Khoa, qua đó thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo về giảng dạy và NCKH trong toàn trường.
– Tuyển chọn những công trình có chất lượng của sinh viên để gửi tham dự giải thưởng SVNCKH do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức.
2. Đối tượng
– Giảng viên cơ hữu, cán bộ toàn thời gian của Trường Đại học Thành Tây, tính đến ngày chung khảo cuộc thi.
– Sinh viên đang theo học đại học hệ chính quy tại Trường Đại học Thành Tây.

II. CÁC QUY ĐỊNH CỦA CUỘC THI
1. Các quy định chung: Cuộc thi được tổ chức ở cấp Trường.
– Đối với đề tài của cán bộ, giảng viên:
+ Có thể tham gia bằng các đề tài độc lập của cá nhân, hoặc đề tài theo nhóm (tối đa không quá 3 người).
+ Các giải thưởng, chế độ quy đổi giờ dạy… được tính theo đơn vị đề tài dự thi, bất kể số lượng người đồng thực hiện đề tài.
– Đối với đề tài của sinh viên:
+ Mỗi giảng viên chỉ được hướng dẫn không quá 3 đề tài.
+ Sinh viên có thể tiến hành triển khai đề tài độc lập của cá nhân, hoặc đề tài theo nhóm (tối đa không quá 5 người).

+ Các đề tài tham dự phải phù hợp với chương trình đào tạo của nhà trường, và khả năng nghiên cứu của sinh viên.
+ Yêu cầu sinh viên, các nhóm sinh viên phải tham dự đầy đủ các buổi tập huấn, đào tạo hỗ trợ trong khuôn khổ cuộc thi.
+ Các công trình như Luận án Tiến sĩ, Luận văn Thạc sĩ, Khoá luận Tốt nghiệp, Đồ án Tốt nghiệp, Báo cáo thực tập, và các công trình đã công bố trước ngày phát động sẽ không được phép gửi tham dự cuộc thi.

2. Các yêu cầu đối với công trình dự thi
2.1 Phân nhóm ngành các công trình dự thi (trên cơ sở Phân nhóm ngành các công trình do Bộ GD&ĐT quy định)
– Khoa học Y, Dược
– Kinh doanh và Quản lý
– Khoa học Tự nhiên
– Khoa học Kỹ thuật
– Xã hội học

2.2 Quy định về nội dung công trình dự thi
Công trình nghiên cứu có thể gồm nhiều chương, nhưng phải đảm bảo những nội dung chính sau:
– Tính cấp thiết của vấn đề nghiên cứu;
– Tổng quan về tình hình nghiên cứu trong lĩnh vực, đề tài nghiên cứu;
– Mục tiêu, đối tượng và phạm vi nghiên cứu;
– Phương pháp nghiên cứu;
– Nguồn số liệu, dữ liệu nghiên cứu;
– Các kết quả nghiên cứu đạt được;
– Tài liệu tham khảo và Phụ lục (nếu có).

2.3 Quy định về hình thức trình bày
– Công trình dự thi có thể được viết bằng tiếng Việt, tiếng Anh.
– Công trình không dài quá 80 trang (không kể phụ lục và tài liệu tham khảo), bao gồm Lời nói đầu, các chương, và Kết luận.
– Tài liệu tham khảo và phụ lục (nếu có) tối đa không quá 50 trang.
– Các trang tóm tắt nội dung, danh mục từ viết tắt, danh mục bảng biểu…phải được đánh số thứ tự riêng và đặt trước Lời nói đầu.
– Các phần, chương, mục, tiểu mục… phải được phân định rõ và đánh số thứ tự một cách thống nhất. Các công thức cần viết rõ ràng. Các ký hiệu, chữ viết tắt không thông dụng cũng cần phải được chú thích rõ ràng.
– Các hình vẽ, bảng biểu, sơ đồ minh hoạ cần được đánh số thứ tự, kèm theo chú thích và dẫn nguồn.
– Trích dẫn được trình bày theo kiểu APA.
– Không gạch dưới các câu trong công trình, hoặc trình bày chữ viết một cách đặc biệt.
– Lời cảm ơn, tên tác giả, tên người hướng dẫn cần được ghi riêng biệt và không đính liền với công trình khi nộp.

III. BAN GIÁM KHẢO VÀ TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ CÔNG TRÌNH
1. Ban Giám khảo
– Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường Đại học Thành Tây là đơn vị đánh giá và đưa ra mọi quyết định liên quan đến chất lượng nghiên cứu khoa học của các công trình dự thi.
– Quyết định của Hội đồng Khoa học và Đào tạo là quyết định cuối cùng.

2. Các tiêu chuẩn đánh giá công trình
Công trình NCKH của cán bộ giảng viên và sinh viên đều được đánh giá theo 04 nội dung với thang điểm tối đa như sau:
1. Tính cấp thiết, mục tiêu, phương pháp nghiên cứu: 25 điểm
2. Nội dung khoa học: 40 điểm
3. Hiệu quả kinh tế, xã hội: 20 điểm
4. Hình thức trình bày (bố cục, diễn đạt, sơ đồ, hình vẽ) 15 điểm
Tổng số điểm tối đa để đánh giá mỗi công trình là 100 điểm. Các công trình vi phạm các quy định trong Thể lệ sẽ bị trừ điểm tuỳ theo mức độ vi phạm.

IV. KHEN THƯỞNG
1. Giải thưởng cho cán bộ, giảng viên
– Ban Tổ chức sẽ trao các giải nhất (5 triệu đồng), giải nhì (3 triệu đồng), giải ba (2 triệu đồng) và gỉải khuyến khích (1 triệu đồng).
– Số lượng giải thưởng sẽ được Ban Tổ chức quyết định, tuỳ thuộc vào chất lượng của các nghiên cứu dự thi.
– Các công trình được đăng tải trên tạp chí trong nước sẽ được thưởng từ 3 đến 5 triệu đồng cho mỗi công trình.

2. Giải thưởng cho sinh viên
– Ban Tổ chức sẽ trao các giải nhất (3 triệu đồng), giải nhì (2 triệu đồng), giải ba (1 triệu đồng) và gỉải khuyến khích (năm trăm ngàn đồng).
– Số lượng giải thưởng sẽ được Ban Tổ chức quyết định, tuỳ thuộc vào chất lượng của các nghiên cứu dự thi.
– Ban Tổ chức cũng sẽ quyết định phần thưởng cho giảng viên hướng dẫn, tuỳ vào chất lượng của các nghiên cứu dự thi.
– Các công trình được chọn gửi tham gia cuộc thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo nếu đạt giải sẽ được hưởng những chế độ ưu đãi theo quy định của Bộ, đồng thời được tặng thưởng thêm từ 3 đến 5 triệu đồng cho mỗi công trình.

V. TRÌNH TỰ VÀ THỜI GIAN TIẾN HÀNH
1. Đối với sinh viên

TT Nội dung Thời gian
1 Phát động cuộc thi 1/2/2018
2 Sinh viên nộp đơn đăng ký tham gia cuộc thi 1/2~5/3
3 Các Khoa phân công giảng viên hướng dẫn 5/3~9/3
4 Trung tâm nghiên cứu liên ngành ISR tổ chức các lớp tập huấn cho sinh viên tham gia cuộc thi 12/3~24/3
5 Triển khai nghiên cứu và hoàn thiện đề tài 19/3~19/5
6 Thu đề tài 10/8
7 Tổ chức chấm sơ loại và lựa chọn các công trình vào chung khảo 12~15/8
8 Công bố các công trình vào vòng chung khảo 20/8
9 Tổ chức thuyết trình, bảo vệ và chấm vòng chung khảo 23~25/8
10 Lựa chọn công trình xuất sắc tham gia cuộc thi của Bộ 31/8

2. Đối với cán bộ, giảng viên

TT Nội dung Thời gian
1 Phát động cuộc thi 1/2/2018
2 Cán bộ, giảng viên nộp đơn đăng ký tham gia cuộc thi 1/2~31/3
5 Triển khai nghiên cứu và hoàn thiện đề tài 1/4~15/10
6 Thu đề tài 16/10
7 Tổ chức chấm sơ loại và lựa chọn các công trình vào chung khảo 17~31/10
8 Công bố các công trình vào vòng chung khảo 1/11
9 Tổ chức thuyết trình, bảo vệ và chấm vòng chung khảo 5~10/11
10 Trao giải thưởng 20/11

Leave a Reply