22 Sep 2017

Lịch sử dụng Giảng đường của các lớp chính quy trường Đại học Thành Tây tháng 10/2017.

Phòng Đào tạo Trường Đại Học Thành Tây thông báo lịch sử dụng giảng đường của các lớp chính quy vào tháng 10/2017.

Chi tiết cụ thể như sau:

Phòng Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
  Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều
104 NN   NN   NN   NN   NN  
105 KD&QT   KD&QT   KD&QT   KD&QT   KD&QT  
106 KD&QT KD&QT KD&QT KD&QT KD&QT KD&QT KD&QT KD&QT KD&QT KD&QT
201 KH-CN KD&QT KD&QT KD&QT KD&QT KD&QT KD&QT KD&QT KD&QT KD&QT
202 ĐD ĐD ĐD ĐD ĐD ĐD ĐD ĐD ĐD ĐD
203 ĐD   ĐD   ĐD   ĐD   ĐD  
204 lượng giá                    
205 KD&QT   KD&QT   KD&QT   KD&QT   KD&QT  
206   NN       NN   NN    
301 phòng máy KH-CN   KH-CN   KH-CN   KH-CN   KH-CN  
302 Dược Dược Dược Dược Dược Dược Dược Dược Dược Dược
304 Dược Dược Dược Dược Dược Dược Dược Dược Dược Dược
305 Dược Dược Dược Dược Dược Dược Dược Dược Dược Dược
306 ĐD ĐD ĐD ĐD ĐD ĐD ĐD ĐD ĐD ĐD
401 LAB                    
402 KH-CN   KH-CN   KH-CN   KH-CN   KH-CN  
403 Dược Dược Dược Dược Dược Dược Dược Dược Dược Dược
404 Dược Dược Dược Dược Dược Dược Dược Dược Dược Dược
405 KH-CN   KH-CN   KH-CN   KH-CN   KH-CN  
406 KH-CN   KH-CN   KH-CN   KH-CN   KH-CN  

Chú thích:

NN :            Ngoại ngữ

KD&QT:    Khoa Học và Quản Trị

KH-CN:     Khoa Học – Công nghệ

ĐD:            Điều Dưỡng

 

Leave a Reply