Mạo từ bỏ (Article) là chủ đề ngữ pháp vô cùng đặc biệt quan trọng trong tiếng Anh. Nếu thiếu mạo từ, họ khó hoàn toàn có thể biết được kia là một số loại danh tự nào. Gọi được tầm quan trọng của mạo từ, cửa hàng chúng tôi đã cầm tắt triết lý và các dạng bài tập a an the (mạo từ) bao gồm kèm đáp án. Chúng ta cũng có thể tham khảo tiếp sau đây nhé!

*

LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP A AN THE

LÝ THUYẾT VỀ MẠO TỪ

I.A cùng An

– A và An chỉ một, là mạo từ không xác định

+ A được dùng để bắt đầu bằng một phụ âm. Mặc dù nhiên, a cũng rất có thể đứng trước những từ bởi một nguyên âm có phát âm như phụ âm.+ An được dùng làm đứng trước nguyên âm hoặc các từ bắt đầu bằng âm h câm.

Bạn đang xem: Bài tập điền a hoặc an

– phương pháp dùng: A với An dùng để đứng trước những danh tự đếm được số ít, các từ chỉ nghề nghiệp, các từ được nhắc tới lần đầu tiên hoặc chỉ một loại.

II. The

– The không giống với A với An. The là mạo trường đoản cú xác định.

– phương pháp dùng: The được dùng để làm chỉ các danh từ đếm được số ít. Thông thường, The đứng trước các từ đã có được nhắc trước đó hoặc đứng cùng với các từ sẽ được xác minh hay cầm đầu trong ngữ đồng vị.

The + N + Giới trường đoản cú + N

The + N + Đại từ quan hệ + mệnh đề phụ

The + Adj_so sánh nhất

The + Adjđại điện cho 1 tập thể bạn nhất định

BÀI TẬP A AN THE (MẠO TỪ)

Bài tập 1: Điền các mạo tự A/An/The vào chỗ trống

1.__________ house

2. __________ box

3. __________ unbrella

4. __________ utensil

5. __________ boy in red

6. __________ second week

7. __________ disabled

8. __________ hour

9. __________ honor

10. _________ South

Bài tập 2: Điền những mạo tự A/An/The vào nơi trống trong những câu sau đây

1._________ place where my boyfriend met me.

2. Does phái nam bring ___________ umbrella?

3. I am _______ teacher. I am teaching in primary school.

4. Such ________ long queue! What _______ beautiful girl!

5. How about aspirin for ________ aches?

6. Are they looking for________key?

7. Minh missed _______ film on T.V at 8 p.m yesterday.

8. Susan read ________ book which she really enjoy very much.

9. Wind’ll spend ______ month in the mountains tomorrow.

10. This is _______ more wonderful tuy nhiên he has ever listened.

Bài tập 3: Chọn đáp án đúng nhất trong số câu dưới đây

1. Hoang would live khổng lồ live by _____ river.

A.the B.an C.a

2. Huy is a busy doctor. He spends most of his life at ______ see.

A.a B.an C.the D.không đề nghị mạo từ

3. My family had ______ meal in a Korea’s restaurant.

A. A B. An C. The D. Không đề xuất mạo từ

4. Can you turn on _________ fans, please?

A.a B.an C.the

5. Mai changed ________ new red car last month.

A.a B.an C.the

Bài tập 4: Tìm và sửa lỗi sai (nếu có)

1. This is more territable book Jim has ever read.

2. Oanh had a hour to vày her homework yesterday.

3. According to lớn a weather forecast, it is going to lớn rain this week.

4. Kim didn’t lot of money khổng lồ buy a new house for her parents.

5. They can’t clean the polluted rivers overnight.


ĐÁP ÁN

Bài tập 1:

1._____A_____ house (danh tự đếm được số ít/ một phụ âm)

2. _____A_____ box (danh từ bỏ đếm được số ít/ một phụ âm)

3. _____An_____ unbrella (danh từ bỏ đếm được số ít/ một nguyên âm)

4. _____A_____ utensil (danh tự đếm được số ít/ một nguyên âm tuy vậy phát âm như 1 phụ âm)

*

BÀI TẬP TỔNG HỢP VỀ MẠO TỪ “A/AN/THE”

Exercise 1: Chọn giải đáp đúng nhằm điền vào nơi trống (chú ý: ký kết hiệu “x” có nghĩa là không đề xuất mạo từ)

1. We are looking for _______ place lớn spend ________ night.

A. The/the B. A/the C. A/a D. The/a

2. Please turn off ________ lights when you leave ________ room.

A. The/the B. A/a C. The/a D. A/the

3. We are looking for people with ________experience.

A. The B. A C. An D. X

4. Would you pass me ________ salt, please?

A. A B. The C. An D. X

5. Can you show me ________way khổng lồ ________station?

A. The/the B. A/a C. The/a D. A/the

6. She has read ________interesting book.

A. A B. An C. The D. X

7. You’ll get ________shock if you cảm ứng ________ live wire with that screwdriver.

A. An/the B. X/the C. A/a D. An/the

8. Mr. Smith is ________ old customer và ________ honest man.

A. An/the B. The/an C. An/an D. The/the

9. ________ youngest boy has just started going khổng lồ ________ school.

A. A/x B. X/the C. An/x D. The/x

10. Vị you go to lớn ________ prison to visit him?

A. The B. A C. X D. An

11. ________eldest boy is at ________ college.


A. A/the B. The/x C. X/ a D. An/x

12. Are you going away next week? No, ________ week after next.

A. An B. A C. The D. X

13. Would you like to hear ________ story about ________ English scientist?

A. An/the B. The/the C. A/the D. A/ an

14. There’ll always be a conflict between ________ old và ________ young.

A. The/the B. An/a C. An/the D. The/a

15. There was ________ collision at ________ corner.

A. The/a B. An/the C. A/the D. The/the

16. My mother thinks that this is ________ expensive shop.

A. The B. An C. A D. X

17. Like many women, she loves ________ parties & ________gifts.

A. The/ a B. A/the C. A/a D. X/x

18. She works seven days ________ week.


A. A B. The C. An D. X

19. My mother goes khổng lồ work in ________ morning.

A. A B. X C. The D. An

20. I am on night duty. When you go lớn ________ bed, I go to ________ work.

A. A/x B. A/the C. The/x D. X/x

Exercise 2: mẩu chuyện sau được phân thành các câu nhỏ, hãy tham khảo và điền mạo từ phù hợp “a/an/ the hoặc x (không đề xuất mạo từ)” vào vị trí trống:

1. There was ________knock on ________door. I opened it and found ________small dark man in ________blue overcoat & _______woolen cap.

2. He said he was ________employee of ________gas company & had come to lớn read ________meter.

3. But I had ________suspicion that he wasn"t speaking ________truth because ________meter readers usually wear ________peaked caps.

4. However, I took him lớn ________ meter, which is in ________dark corner under ________ stairs.

5. I asked if he had ________ torch; he said he disliked torches và always read ________ meters by ________light of ________match.


6. I remarked that if there was ________leak in ________ gas pipe there might be ________ explosion while he was reading ________meter.

7. He said, “As ________matter of ________fact, there was ________explosion in ________last house I visited; & Mr. Smith, ________owner of ________house, was burnt in ________face.”

8. “Mr. Smith was holding ________lighted match at ________time of ________explosion.”

9. To prevent ________possible repetition of this accident, I lent him ________torch.

10. He switched on ________torch, read ________meter and wrote ________ reading down on ________back of ________envelope.

11. I said in ________surprise that ________meter readers usually put ________readings down in ________book.

12. He said that he had had ________book but that it had been burnt in ________fire in________ Mr. Smith"s house.

13. By this time I had come to ________conclusion that he wasn"t ________genuine meter reader; & ________moment he left ________house I rang ________police.

Exercise 3: Điền mạo từ phù hợp “a/an/the hoặc x (không đề xuất mạo từ)”” vào vị trí trống.


14. Are John & Mary ________cousins? ~

No, they aren"t ________cousins; they are ________brother and ________sister.

15. ________fog was so thick that we couldn"t see ________ side of ________road. We followed ________car in front of us and hoped that we were going ________right way.

16. I can"t remember ________exact date of ________storm, but I know it was on ________Sunday because everybody was at ________church. On ________Monday ________post didn"t come because ________roads were blocked by ________fallen

trees.

17. Peter thinks that this is quite ________ cheap restaurant.

18. A: There"s ________murder here. ~

B: Where"s ________body?~

A: There isn"t ________body. ~

B: Then how vì you know there"s been ________murder?

19. Number ________hundred và two, - ________house next door to us, is for sale.

It"s quite ________nice house with ________big rooms ________back windows look out on ________park.

20. I don"t know what ________price ________owners are asking. But Dry & Rot are ________agents. You could give them ________ring and make them ________offer.


21. ________postman"s little boy says that he"d rather be ________dentist than ________doctor, because ________dentists don"t get called out at ________night.

22. Just as ________air hostess (there was only one on the plane) was handing me ________cup of ________coffee ________plane gave ________lurch và ________ coffee went all over ________person on ________other side of ________gangway.

23. There was ________collision between ________car & ________cyclist at ________ crossroads near ________my house early in ________morning.

24. Professor Jones, ________man who discovered ________new drug that everyone is talking about, refused lớn give ________press conference.

25 Peter Piper, ________student in ________ professor"s college, asked him why he refused khổng lồ talk khổng lồ ________press.

Xem thêm: Mất Việc Nên Đi Diễn, Ji Jin Hee Và Vợ Sẵn Sàng Thủ Tiêu Nhau

ĐÁP ÁN

Exercise 1:

1. B 2. A 3. D 4. B 5. A 6. B 7. B 8. C 9. D 10. A

11. B 12. C 13. D 14. A 15. C 16. B 17. D 18. A 19. C 20. D

Exercise 2:

1. A - the - a - a - a


2. An - the - the

 3. A - the - x - x

4. The - the - the

5. A - x - the - a

6. A - a - an - the

7. A - x - an - the - the - the - the

8. A - the - the

9. A - a

10. The - the - the - the - an

11. X - x - the - a

12. A – the - x

13. The - a - the - the - the

Exercise 3:

14. X - x - x - x

15. The - the - the - the - the

16. The - the - x - the - x - the – x - x

17. A

18. A - the - a - a

19. A - the - a - x - the - the

20. X - the - the - a - an

21. The - a - a - x - x

22. The - a - x - the - a - the - the - the - the

23. A - a - a - the – x - the.

24. The - the - a

 25. A - the - the

Tải về