Văn kiện


Bạn đang xem: Tam muội chân hỏa là gì

Tăng già bản thệ
Phật sự
Phật Pháp
Văn nghệ
Thư viện Lam
Tài liệu
Huynh trưởng
Ngành Thanh
Ngành Thiếu
Ngành Oanh
Huấn luyện
Đặc biệt

TAM MUỘI CH&#x
C2;N HỎA

*

Qu&#x
FD; anh chị huynh trưởng, C&#x
F9;ng c&#x
E1;c em th&#x
E2;n mến.

Mấy ng&#x
E0;y nay trời S&#x
E0;i G&#x
F2;n n&#x
F3;ng đến b&#x
E1;o động, đ&#x
E3; l&#x
EA;n tới 40-42 độ C. Với sức n&#x
F3;ng n&#x
E0;y phải d&#x
F9;ng đến quạt hơi nước, hay m&#x
E1;y điều h&#x
F2;a kh&#x
F4;ng kh&#x
ED; th&#x
EC; mới đỡ khổ. Nhưng qu&#x
FD; anh chị em n&#x
EA;n biết trong Phật Ph&#x
E1;p c&#x
F3; hướng dẫn phương ph&#x
E1;p điều h&#x
F2;a để h&#x
F3;a giải những c&#x
E1;i khổ vì chưng Ngũ Ấm hừng thạnh (ngũ ấm x&#x
ED; thạnh khổ) với điều kiện l&#x
E0; Phật Tử ch&#x
FA;ng ta phải ra sức c&#x
F4;ng phu tu tr&#x
EC; theo ch&#x
E1;nh ph&#x
E1;p.

Khi đức Phật v&#x
E0;o Đại diệt độ Ng&#x
E0;i ph&#x
F3; th&#x
E1;c mang lại Ma ha Ca Diếp trở về chủ tr&#x
EC; lễ tr&#x
E0; tỳ hỏa t&#x
E1;ng. Bình thường quanh kim quan lại nhục th&#x
E2;n Phật chất đầy gỗ thơm Chi&#x
EA;n Đ&#x
E0;n v&#x
E0; Ma ha Ca Diếp ch&#x
E2;m lửa, đ&#x
E3; ch&#x
E2;m lửa nhiều lần m&#x
E0; gỗ chi&#x
EA;n đ&#x
E0;n tr&#x
EA;n d&#x
E0;n hỏa kh&#x
F4;ng ch&#x
E1;y, Ng&#x
E0;i c&#x
F9;ng đại ch&#x
FA;ng than kh&#x
F3;c quỳ xuống thỉnh Phật hộ tr&#x
EC; hồi l&#x
E2;u từ quả tim nơi nhục thể Phật đ&#x
E3; ph&#x
E1;t ra tia lửa tam muội ch&#x
E2;n hỏa l&#x
E0;m lửa ch&#x
E1;y b&#x
F9;ng l&#x
EA;n lễ tr&#x
E0; tỳ mới được vi&#x
EA;n m&#x
E3;n.

Tam muội ch&#x
E2;n hỏa l&#x
E0; g&#x
EC; m&#x
E0; c&#x
F3; sức n&#x
F3;ng ch&#x
E1;y dũng m&#x
E3;nh như vậy? Người tu h&#x
E0;nh khi đạt đến lục th&#x
F4;ng, chứng quả A La H&#x
E1;n mới đạt được Tam Muội Ch&#x
E2;n Hỏa. Tam Muội nghĩa l&#x
E0; Ch&#x
E1;nh Định, Thiền định tía La Mật l&#x
E0; thể nhập v&#x
E0;o thất đại (Đất, nước, gi&#x
F3;, lửa, kiến, thức v&#x
E0; kh&#x
F4;ng đại) đều c&#x
F3; khả năng ph&#x
E1;t ra tia lửa vũ trụ nhiệt độ n&#x
F3;ng nhất v&#x
E0; cường độ cao nhất ph&#x
E1;t, thu bao nhi&#x
EA;u t&#x
F9;y &#x
FD;; những người b&#x
EC;nh thường mang đến đến c&#x
E1;c bậc chỉ đắc ngũ th&#x
F4;ng th&#x
EC; chỉ biết c&#x
F3; lửa của Ngũ dục phải cẩn thận kẻo hại người, hại m&#x
EC;nh, chưa đạt được Tam muội ch&#x
E2;n hỏa.

Năm 1963, cố H&#x
F2;a Thượng Th&#x
ED;ch Quảng Đức ngồi trong lửa hồng trong v&#x
F2;ng 7 ph&#x
FA;t tự thi&#x
EA;u để bảo vệ ch&#x
E1;nh Ph&#x
E1;p. Khi nhục thể đưa v&#x
E0;o l&#x
F2; hỏa t&#x
E1;ng đều ch&#x
E1;y hết chỉ trừ nguy&#x
EA;n quả tim l&#x
E0; kh&#x
F4;ng ch&#x
E1;y, phải d&#x
F9;ng đến lửa n&#x
E9;n từ kh&#x
ED; Gas, lửa của điện cao thế l&#x
EA;n đến 4000o C m&#x
E0; quả tim kh&#x
F4;ng hề hấn g&#x
EC;. L&#x
FA;c n&#x
E0;y đại ch&#x
FA;ng mới biết Ng&#x
E0;i l&#x
E0; một vị Bồ T&#x
E1;t, một vị A La H&#x
E1;n h&#x
F3;a th&#x
E2;n để cứu nguy mang đến đạo Ph&#x
E1;p. Quả tim n&#x
E0;y, c&#x
F3; thể n&#x
F3;i l&#x
E0; một kỳ quan lại to&#x
E0;n mỹ của Phật Gi&#x
E1;o Việt nam l&#x
E0;m r&#x
FA;ng động thế giới. Chỉ tiếc l&#x
E0; suốt 50 năm quả tim bất diệt ấy bị “cấm cố” trong tủ bảo hiểm của Ng&#x
E2;n h&#x
E0;ng nh&#x
E0; nước chưa được nhập v&#x
E0;o “ch&#x
ED;n tầng th&#x
E1;p cao” để hộ tr&#x
EC; ch&#x
E1;nh ph&#x
E1;p v&#x
E0; để to&#x
E0;n nh&#x
E2;n loại được quy ngưỡng.

Phật tử lúc thọ tr&#x
EC; gi&#x
E1;o Ph&#x
E1;p sẽ được gi&#x
E1;o huấn thực h&#x
E0;nh m&#x
F4;n Thiền Định, khởi đầu l&#x
E0; ph&#x
E9;p Sổ tức trong Lục diệu Ph&#x
E1;p m&#x
F4;n (Số, T&#x
F9;y, Chỉ, Qu&#x
E1;n, Ho&#x
E0;n, Tịnh) Sổ l&#x
E0; c&#x
E1;ch đếm để điều h&#x
F2;a hơi thở v&#x
E0;o ra. Th&#x
ED; dụ như ta ngồi kiết gi&#x
E0; xuất xắc b&#x
E1;n gi&#x
E0; thẳng người nhiếp t&#x
E2;m h&#x
ED;t v&#x
E0;o v&#x
E0; ngầm đếm từ 1 đến 10 vào v&#x
F2;ng 5” th&#x
EC; lúc thở ra ta đếm từ 1 đến 15 trong v&#x
F2;ng 7” (H&#x
ED;t v&#x
E0;o ngắn hơn thở ra) Hoặc ta niệm Phật, niệm ch&#x
E2;n ng&#x
F4;n (thần ch&#x
FA;) với thời gian tương ưng, mỗi thời như vậy l&#x
E0; 108 lần hơi thở v&#x
F4; ra (khoảng &#x
BD; giờ) tiến tới 1080 lần (khoảng hơn 2 tiếng) Mỗi lần như vậy chuyển số để ghi nhớ bằng hạt chuỗi.

Ban đầu nhiệt lượng trong người sẽ tăng l&#x
EA;n, mồ h&#x
F4;i ra nhiều khắp ch&#x
E2;u th&#x
E2;n. Nhiệt độ vào th&#x
E2;n thể b&#x
EC;nh thường l&#x
E0; 35, 36 khi dụng c&#x
F4;ng phu th&#x
EC; c&#x
F3; thể đạt mức 38-40 m&#x
E0; rất khoan kh&#x
E1;i nhẹ nh&#x
E0;ng như tống được c&#x
E1;c uế trược ra ngo&#x
E0;i. Trạng th&#x
E1;i n&#x
E0;y trong “Tứ Gia hạnh Bị” gọi l&#x
E0; No&#x
E3;n Ph&#x
E1;p – Nhiệt độ của c&#x
E1;c lo&#x
E0;i ấp trứng để trứng nở ra động vật. Gặp trời lạnh th&#x
EC; vẫn ấm &#x
E1;p m&#x
E0; l&#x
FA;c trời n&#x
F3;ng như hiện nay th&#x
EC; bảo h&#x
F2;a kh&#x
F4;ng bị c&#x
E1;i khổ Ngũ Ấm th&#x
E2;n th&#x
F4;i th&#x
FA;c.

Bằng c&#x
E1;ch n&#x
E0;y Tổ Đạt Ma ngồi diện b&#x
ED;ch 9 năm, 9 m&#x
F9;a băng gi&#x
E1; tuyết kh&#x
F4;ng b&#x
E1;m được khi Ng&#x
E0;i Huệ Khả đến đứng sau lưng tổ th&#x
EC; tuyết ngập đến gối. Bằng c&#x
E1;ch n&#x
E0;y m&#x
E0; Ng&#x
E0;i Milarepa thiền định tr&#x
EA;n đỉnh Tuyết T&#x
E2;y Tạng băng chảy th&#x
E0;nh d&#x
F2;ng thông thường quanh Ng&#x
E0;i.

Phật Gi&#x
E1;o kh&#x
F4;ng c&#x
F3; n&#x
F3;i l&#x
FD; thuyết su&#x
F4;ng, người tu m&#x
E0; kh&#x
F4;ng h&#x
E0;nh th&#x
EC; kh&#x
F4;ng thể tự m&#x
EC;nh nếm trải c&#x
E1;c quả vị giống như c&#x
E1;i muỗng nằm trong t&#x
F4; canh ngon kh&#x
F4;ng biết m&#x
F9;i vị g&#x
EC;. C&#x
E1;c điều n&#x
E0;y rất cao th&#x
E2;m chứ kh&#x
F4;ng phải đơn giản như bảo h&#x
F2;a được c&#x
E1;i n&#x
F3;ng 40 độ của th&#x
E0;nh phố b&#x
E2;y giờ, nhưng nếu kh&#x
F4;ng ra sức c&#x
F4;ng phu th&#x
EC; kh&#x
F4;ng thể chịu nổi ngọn lửa của s&#x
E2;n hận, căm th&#x
F9; tạo n&#x
EA;n địa ngục trần gian tr&#x
EA;n thế giới như hiện nay.

Ch&#x
FA;c qu&#x
FD; anh chị v&#x
E0; c&#x
E1;c em ph&#x
E1;t t&#x
E2;m tu tr&#x
EC; thiền định cho đến lúc l&#x
E0;m chủ được nguồn Tam muội ch&#x
E2;n hỏa đ&#x
F3; theo ch&#x
E1;nh Ph&#x


Xem thêm: Có Thai Tính Từ Ngày Nào Tính Tuổi Thai Đúng Nhất Và Cách Tính Ngày Dự Sinh

E1;p.

Trong phim Tây du ký tất cả kể chuyện khi Tôn ngộ không chiến đấu với Hồng hài nhi, ví như luận về võ công thì hồng hài nhi yếu xa tôn ngộ không chỉ có điều là y tất cả ngọn lửa tam muội chân hỏa khôn cùng dữ.Khi xung trận, y xuất kho mấy chiếc xe gọi là xe dẫn hỏa, rồi y từ thụi mấy mẫu vào mũi, đoạn này đáng suy ngẫm nhe.Tại sao y cần thụi vào mũi thì mới có thể phụt ra lửa?
Mà sao không chiếu lệ như các vị Tiên khác?Ấy là bởi vì mũi là hình nhẵn củangọc hành, mà gồm thụi vào thì nó bắt đầu sưng lên nhưng mà phun lửa