BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI quan -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam Độc lập – thoải mái – niềm hạnh phúc --------------

Số: 103/QĐ-TCHQ

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY TRÌNH KIỂM TRA, THAM VẤN VÀXÁC ĐỊNH TRỊ GIÁ TÍNH THUẾ ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU vào QUÁTRÌNH LÀM THỦ TỤC HẢI QUAN

TỔNG CỤC TRƯỞ
NG TỔNG CỤC HẢI QUAN

Căn cứ hiện tượng Hảiquan số 29/2001/QH10 ngày 29 mon 6 năm 2001; hình thức sửa đổi, bổ sung một số điềucủa cơ chế Hải quan liêu số 42/2005/QH11 ngày 14 mon 6 năm 2005;Căn cứ luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập vào số 45/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm2005;Căn cứ Luật làm chủ thuế số 78/2006/QH11 ngày 29 mon 11 năm 2006;Căn cứ Nghị định số 40/NĐ-CP ngày 16 mon 3 trong năm 2007 của cơ quan chỉ đạo của chính phủ quy định vềviệc xác định trị giá bán hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;Căn cứ Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2010 của chính phủ nước nhà quy địnhchi ngày tiết thi hành một trong những Điều của qui định Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu;Căn cứ quyết định số 02/2010/QĐ-TTg ngày 15 tháng 01 năm 2010 của Thủ tướng
Chính phủ dụng cụ chức năng, nhiệm vụ, quyền lợi và cơ cấu tổ chức của Tổng cục
Hải quan;Căn cứ Thông tứ số 205/2010/TT-BTC ngày 15 tháng 12 năm 2010 của cục Tài chínhhướng dẫn Nghị định số 40/2007/NĐ-CP ngày 16 mon 3 năm 2007 của chính phủ vềviệc xác định trị giá bán hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;Theo ý kiến đề nghị của viên trưởng cục Thuế xuất nhập khẩu,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

Bạn đang xem: Tình trăm năm 103

Ban hành kèm theo ra quyết định này quy trình kiểm tra, tham vấn với xác địnhtrị giá tính thuế so với hàng hóa xuất khẩu, nhập vào trong quá trình làm thủtục hải quan.

Tổng cục Hải quan ban hành quy trình giấy tờ thủ tục hải quan so với hàng hóa xuất khẩu,nhập khẩu thực hiện thủ tục hải quan năng lượng điện tử.

Điều 3. cục trưởng Cục
Hải quan những tỉnh, thành phố, Thủ trưởng những đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục Hảiquan, cán bộ, công chức thương chính trong quá trình kiểm tra, tham vấn với xác địnhtrị giá phụ trách thi hành đưa ra quyết định này.

Nơi nhận: - Như Điều 3; - Lãnh đạo cỗ (để b/c); - chỉ đạo TCHQ; - Vụ CST; Vụ PC (BTC); - website Hải quan; - Lưu: VT, TXNK (30b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞ
NG PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞ
NG Hoàng Việt Cường

QUY TRÌNH

KIỂM TRA, THAM VẤN VÀ XÁC ĐỊNH TRỊ GIÁ TÍNHTHUẾ ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU trong QUÁ TRÌNH LÀM THỦ TỤC HẢI QUAN(Ban hành kèm theo ra quyết định số 103/QĐ-TCHQ ngày24 tháng 01 năm 2011 của Tổng viên trưởng Tổng cục Hải quan)

Phần 1.

QUY ĐỊNH CHUNG

1.Quy trình này chỉ dẫn trình tự, thủ tục kiểm tra trị giá bán khai báo, tham vấnvà xác minh trị giá so với hàng hóa xuất khẩu, nhập vào trong quá trình làmthủ tục hải quan; áp dụng so với những lô mặt hàng thuộc diện soát sổ hồ sơ hoặc kiểmtra thực tế hàng hóa và được triển khai cùng với Quy trình thủ tục hải quan đốivới hàng hóa xuất khẩu, nhập vào thương mại; Quy trình thủ tục hải quan tiền đối vớihàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thực hiện thủ tục hải quan điện tử; Quy trìnhphúc tập làm hồ sơ hải quan; các bước kiểm tra thuế và ấn định thuế.

2.Mục đích kiểm tra việc khai báo trị giá tính thuế là nhằm mục tiêu kiểm tra bài toán tuân thủpháp cách thức trong khai báo và xác minh trị giá tính thuế của bạn khai hải quanđể bảo đảm khai báo đúng trị giá cùng các cách thức xác định trị giá; thu đúng,thu đủ thuế cho giá cả nhà nước.

4.Trong quá trình kiểm tra, ví như phát hiện chứng trạng khai báo ko đúng phía dẫntại các văn bạn dạng quy phi pháp luật về việc khai báo, xác minh trị giá bán tính thuếthì cục trưởng cục Hải quan các tỉnh, thành phố; bỏ ra cục trưởng bỏ ra cục Hảiquan có biện pháp ngăn chặn kịp thời và xử lý theo chính sách hiện hành.

5.Trường hợp khối hệ thống cơ sở tài liệu giá tính thuế không tự động nhận dữ liệu từ Hệthống xử lý dữ liệu điện tử hoặc khối hệ thống số liệu xuất nhập khẩu đã có cập nhậttrước đó thì việc cập nhật các tin tức do doanh nghiệp lớn khai báo trên tờ khaitrị giá chỉ được thực hiện ngay sau khoản thời gian cơ quan hải quan kiểm tra, mừng đón đăngký tờ khai hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

6.Việc thu thập, cập nhật, khai thác, sử dụng dữ liệu giá ship hàng cho thừa trìnhkiểm tra, tham mưu và khẳng định trị giá được thực hiện theo quy định xây dựng, quảnlý, áp dụng cơ sở tài liệu giá do cỗ Tài thiết yếu ban hành.

Phần 2.

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

I. QUY TRÌNH KIỂM TRA TRỊ GIÁ TÍNH THUẾ

Bước 1: bình chọn hồ sơ

1.Đối với sản phẩm nhập khẩu áp dụng thủ tục hải quan điện tử:

1.1.Trường hợp việc kiểm tra được thực hiện trên cơ sở tin tức tờ khai hải quanđiện tử, tờ khai trị giá điện tử và các chứng từ kèm theo ở dạng điện tử (nếucó):

1.1.1.Kiểm tra ngôn từ khai báo:

a) Yêu cầu kiểmtra:

Đánhgiá được cường độ đầy đủ, chủ yếu xác, cụ thể các tiêu chuẩn do tín đồ khai hải quankhai báo bên trên tờ khai hải quan điện tử, tờ khai trị giá điện tử.

b) ngôn từ kiểmtra:

Thựchiện theo phía dẫn tại máu a điểm 1.3.1.1 khoản 1 Điều 24Thông tứ số 205/2010/TT-BTC cùng Phụ lục III các bước này.

c)Xử lý kết quả kiểm tra:

c.1)Nếu người khai hải quan khai báo đầy đủ, đúng chuẩn các tiêu chuẩn trên tờ khai hảiquan điện tử, tờ khai trị giá năng lượng điện tử, đồng thời đáp ứng nhu cầu được mức độ chi tiết củatên hàng, đơn vị tính, công chức hải quan đưa sang tiến hành kiểm tra theohướng dẫn trên điểm 1.1.2 khoản này;

c.2)Nếu fan khai thương chính khai báo chưa đáp ứng được nấc độ chi tiết của tênhàng, đơn vị tính, công chức hải quan yêu cầu fan khai hải quan bổ sung cập nhật thôngtin để đáp ứng được yêu thương cầu;

Nếungười khai hải quan không khai thêm tin tức tên hàng, đơn vị tính hoặc khaithêm nhưng lại không thỏa mãn nhu cầu được yêu ước về mức độ cụ thể của thương hiệu hàng, đối kháng vịtính hoặc quá trình kiểm tra phạt hiện tín đồ khai hải quan không khai báo hoặckhai báo không tương đối đầy đủ các nguyên tố của giao dịch thanh toán có tác động đến trị giá, áp dụngkhông đúng trình tự, phương pháp xác định trị giá, không đủ các điều kiện xác địnhtrị giá theo phía dẫn tại tiết a.4, a.5, a.6 điểm 1.3.2.2 khoản1 Điều 24 Thông tứ số 205/2010/TT-BTC, công chức thương chính ghi dấn trên Hệthống xử lý tài liệu điện tử, đồng thời lời khuyên chuyển nút độ khám nghiệm hải quansang mức độ chất vấn trên cửa hàng tờ khai hải quan điện tử in, tờ khai trị giá điệntử in và những chứng từ đi kèm tờ khai làm việc dạng văn bạn dạng giấy;

c.3)Nếu ngờ vực người khai hải quan không khai báo hoặc khai báo không đầy đủ,chính xác những yếu tố của giao dịch thanh toán có tác động đến trị giá, vận dụng không đúngtrình tự, nguyên tắc, phương pháp xác định trị giá, không đủ các điều khiếu nại xácđịnh giá theo phía dẫn tại huyết a.4. A.5, a.6 điểm 1.3.2.2 khoản1 Điều 24 Thông tư số 205/2010/TT-BTC nhưng không đủ cơ sở để kết luận, côngchức hải quan gửi sang thực hiện kiểm tra khuyên bảo tại điểm 1.1.2 khoảnnay2.

1.1.2.Kiểm tra mức chi phí khai báo.

a)Yêu cầu kiểm tra: Đánh giá mức độ chính xác, chân thực của mức ngân sách khai báo.

b) ngôn từ kiểmtra:

Thựchiện theo hướng dẫn tại tiết b điểm 1.3.1.1. Khoản 1 Điều 24Thông bốn số 205/2010/TT-BTC.

c)Xử lý tác dụng kiểm tra:

c.1)Nếu không tồn tại nghi vấn về mức giá, công chức hải quan đồng ý mức giá chỉ khaibáo, ghi dìm trên hệ thống xử lý tài liệu điện tử và chuyển sang thực hiện cậpnhật dữ liệu theo phía dẫn tại điểm 1.2.6 khoản này;

c.2)Nếu không có nghi vấn về mức giá thành nhưng có nghi ngại người khai thương chính khôngkhai báo hoặc khai báo không đầy đủ, đúng đắn các yếu tố của giao dịch có ảnhhưởng mang lại trị giá, vận dụng không đúng trình tự, nguyên tắc, phương thức xác địnhtrị giá, ko đủ những điều kiện khẳng định trị giá theo phía dẫn tại ngày tiết a.4, a.5, a.6 điểm 1.3.2.2 khoản 1 Điều 24 Thông tư số205/2010/TT-BTC nhưng chưa đủ đại lý để kết luận, công chức hải quan chấp nhậntrị giá bán khai báo, đồng thời chuyển các nghi vấn mâu thuẫn sang chi cục kiểm trasau thông quan để tiếp tục hiểu rõ theo mẫu số 1 phát hành kèm theo Quy trìnhnày. Công chức thương chính ghi nhận đầy đủ các ngờ vực trên khối hệ thống xử lý dữ liệuđiện tử và đưa sang thực hiện update dữ liệu theo hướng dẫn trên điểm 1.2.6khoản này;

c.3)Nếu có nghi ngờ về mức giá, công chức thương chính ghi nhấn trên hệ thống xử lý dữliệu điện tử, đồng thời khuyến cáo chuyển nấc độ kiểm soát hải quan sang mức độ kiểmtra trên cửa hàng tờ khai hải quan năng lượng điện tử in, tờ khai trị giá năng lượng điện tử in và cácchứng từ đi kèm tờ khai làm việc dạng văn phiên bản giấy.

d.Nghi vấn về nấc giá: triển khai theo lí giải tại ngày tiết b4 điểm1.3.2.2 khoản 1 Điều 24 Thông bốn số 205/2010/TT-BTC.

1.2.Trường hợp câu hỏi kiểm tra được triển khai trên cơ sở tờ khai hải quan năng lượng điện tử in,tờ khai trị giá năng lượng điện tử in và những chứng từ đi kèm khai sinh sống dạng văn phiên bản giấy.

1.2.1.Kiểm tra nội dung khai báo:

a) Yêu cầu kiểmtra:

Theohướng dẫn tại máu a điểm 1.1.1 bước 1 mục I Phần II các bước này.

b) văn bản kiểmtra:

Thựchiện theo hướng dẫn tại máu a điểm 1.3.2.1 khoản 1 Điều 24Thông tứ số 205/2010/TT-BTC và phụ lục III các bước này.

c)Xử lý kết quả kiểm tra:

c.1)Nếu tín đồ khai thương chính khai báo đầy đủ, đúng mực các tiêu chí trên tờ khai hảiquan năng lượng điện tử in, tờ khai trị giá điện tử in, đồng thời đáp ứng nhu cầu được cường độ chitiết của thương hiệu hàng, đơn vị chức năng tính, công chức hải quan đưa sang thực hiện kiểmtra theo phía dẫn trên điểm 1.2.2 khoản này.

c.2)Nếu fan khai hải quan khai báo chưa đáp ứng được nút độ chi tiết của tênhàng, đơn vị tính, công chức hải quan yêu cầu bạn khai hải quan bổ sung thôngtin để thỏa mãn nhu cầu được yêu thương cầu;

c.3)Nếu tín đồ khai thương chính không bổ sung thông tin thương hiệu hàng, đơn vị tính hoặc bổsung ko đầy đủ, thương hiệu hàng, đơn vị tính không thỏa mãn nhu cầu được yêu cầu của câu hỏi kiểmtra khẳng định trị giá:

-Đối với sản phẩm & hàng hóa thuộc diện kiểm soát tờ khai hải quan điện tử in, tờ khai trịgiá năng lượng điện tử in và những chứng từ kèm theo tờ khai ở dạng văn bản giấy: Công chức hảiquan ghi dấn vào hệ thống xử lý tài liệu điện tử, đồng thời lời khuyên chuyển hìnhthức, mức độ bình chọn hải quan lại sang kiểm tra tờ khai hải quan điện tử in, tờkhai trị giá điện tử in, những chứng từ đi kèm tờ khai làm việc dạng văn bản giấy vàhàng hóa, trình Lãnh đạo bỏ ra cục phê duyệt.

-Đối với sản phẩm & hàng hóa thuộc diện kiểm tra tờ khai hải quan điện tử in, tờ khai trịgiá điện tử in, các chứng từ đi kèm tờ khai nghỉ ngơi dạng văn bạn dạng giấy cùng hàng hóa:Công chức thương chính ghi dìm vào khối hệ thống xử lý tài liệu điện tử tin tức cầnxác định để triển khai cơ sở cách xử trí ở cách sau:

1.2.2.Kiểm tra tính chính xác; sự trung thực, cân xứng về nội dung của hồ sơ; tính hợppháp của những chứng từ liên quan đến việc khẳng định trị giá bán tính thuế.

a. Yêu cầu kiểmtra:

Đánhgiá tính hợp pháp của các chứng từ, sự cân xứng về ngôn từ giữa những chứng từtrong cỗ hồ sơ hải quan và những chứng trường đoản cú có tương quan đến việc xác minh trị giátính thuế như vừa lòng đồng mua bán sản phẩm hóa, 1-1 đặt hàng, ngôn từ khai báo bên trên tờkhai trị giá, chứng từ thanh toán và những chứng trường đoản cú khác.

b.Nội dung kiểm tra:

Thựchiện theo phía dẫn tại huyết b và tiết c điểm 1.3.2.1 khoản 1 Điều24 Thông tư số 205/2010/TT-BTC, vào đó xem xét các ngôn từ sau:

-Kiểm tra các quy định trên thích hợp đồng mua bán hàng hóa như: Điều khoản giaohàng, giá cả, thủ tục thanh toán, …. Sự tương xứng về ngôn từ giữa các chứngtừ trong bộ hồ sơ thương chính và những chứng từ tương quan đến việc xác minh trị giá(hợp đồng mua bán sản phẩm hóa, hóa đối kháng thương mại, những chứng trường đoản cú khác).

-Kiểm tra tính đúng theo pháp của hòa hợp đồng mua bán hàng hóa và các chứng từ kèm theo.

c)Xử lý hiệu quả kiểm tra:

c.1)Nếu hệ thống xử lý dữ liệu điện tử tất cả ghi dấn về việc người khai hải quankhông khai thêm thông tin tên hàng, đơn vị tính hoặc khai thêm mà lại không đáp ứngđược yêu mong của bài toán kiểm tra xác định trị giá, công chức hải quan trình chi cụctrưởng chưng bỏ trị giá khai báo, xác minh trị giá chỉ tính thuế theo hướng dẫn tại mục
III Phần II quy trình này, ra ra quyết định ấn định thuế và thông tin để ngườikhai hải quan biết cùng nộp thuế theo quy định, đồng thời đưa sang triển khai cậpnhật dữ liệu theo hướng dẫn tại điểm 1.2.6 khoản này.

c.2)Nếu không tồn tại các mâu thuẫn về thủ tục, hồ sơ theo phía dẫn trên tiếta.2, a.3, a.4 điểm 1.3.2.2 khoản 1 Điều 24 Thông tư số 205/2010/TT-BTC,công chức hải quan gửi sang triển khai kiểm tra theo phía dẫn tại điểm 1.2.3khoản này.

c.3)Nếu phát hiện tại có giữa những mâu thuẫn về thủ tục, hồ nước sơ theo hướng dẫn tạitiết a.2, a.3, a.4 điểm 1.3.2.2 khoản 1 Điều 24 Thông tứ số205/2010/TT-BTC, công chức hải quan trình bỏ ra cục trưởng chưng bỏ trị giákhai báo, xác minh trị giá bán tính thuế theo hướng dẫn tại mục III Phần II Quytrình này, ra ra quyết định ấn định thuế và thông tin để tín đồ khai hải quan biết,nộp thuế theo quy định, đồng thời gửi sang thực hiện update dữ liệu theohướng dẫn trên điểm 1.2.6 khoản này.

c.4)Nếu có trong những nghi vấn xích míc về thủ tục, hồ sơ theo phía dẫn tại tiết a.2, a.3, a.4 điểm 1.3.2.2 khoản 1 Điều 24 Thông tư số205/2010/TT-BTC, nhưng không đủ cơ sở kết luận, công chức hải quan chuyểnsang tiến hành kiểm tra theo hướng dẫn tại điểm 1.2.3 khoản này.

1.2.3.Kiểm tra tính tuân hành các nguyên tắc, điều kiện, trình từ và phương pháp xác địnhtrị giá bán tính thuế.

a) Yêu cầu kiểmtra:

Chính phủ; lí giải tại Thông bốn số 205/2010/TT-BTC.

b) ngôn từ kiểmtra:

Thựchiện theo phía dẫn tại huyết d điểm 1.3.2.1 khoản 1 Điều 24Thông tư số 205/2010/TT-BTC với Phụ lục I tiến trình này.

c)Xử lý tác dụng kiểm tra:

c.2)Nếu phát hiện nay có trong những mâu thuẫn về nguyên tắc, điều kiện, trình tựvà cách thức xác định trị giá bán tính thuế theo hướng dẫn trên tiếta.5, a.6, điểm 1.3.2.2 khoản 1 Điều 24 Thông tứ số 205/2010/TT-BTC, công chứchải quan lại trình chi cục trưởng bác bỏ bỏ trị giá chỉ khai báo, thực hiện khẳng định trịgiá tính thuế theo phía dẫn trên mục III Phần II các bước này, ra quyết định ấnđịnh thuế và thông tin để tín đồ khai thương chính biết, nộp thuế theo quy định, đồngthời gửi sang thực hiện update dữ liệu theo hướng dẫn tại điểm 1.2.6 khoảnnày.

c.3)Nếu có 1 trong các nghi hoặc mâu thuẫn về thủ tục, hồ sơ theo hướng dẫn tại ngày tiết a.2, a.3, a.4, a.5, a.6 điểm 1.3.2.2 khoản 1 Điều 24 Thông tưsố 205/2010/TT-BTC nhưng không đủ các đại lý kết luận, công chức hải quan chuyểnsang triển khai kiểm tra theo phía dẫn trên điểm 1.2.4 khoản này.

1.2.4.Kiểm tra mức giá thành khai báo:

a)Yêu cầu kiểm tra: Đánh giá mức độ trung thực, đúng mực của mức giá thành khai báo.

b) ngôn từ kiểmtra:

Thựchiện theo phía dẫn tại huyết e điểm 1.3.2.1 khoản 1 Điều 24Thông tứ số 205/2010/TT-BTC.

c)Xử lý tác dụng kiểm tra:

c.1)Nếu không có nghi vấn về nấc giá, không tồn tại nghi vấn mâu thuẫn về thủ tục, hồsơ, thì tiến hành theo lí giải tại huyết c điểm 1.3.2.2 khoản1 Điều 24 Thông bốn số 205/2010/TT-BTC, công chức hải quan đồng ý chấp thuận trịgiá khai báo và đưa sang tiến hành việc update dữ liệu theo phía dẫn tạiđiểm 1.2.6 khoản này.

c.2)Nếu không có nghi vấn về mức ngân sách nhưng có nghi ngại mâu thuẫn về giấy tờ thủ tục hồ sơ,thì tiến hành theo hướng dẫn tại tiết b.1 điểm 1.3.2.2 khoản 1Điều 24 Thông tư số 205/2010/TT-BTC, công chức hải quan gật đầu đồng ý trị giákhai báo, đồng thời đưa các nghi vấn sang chi cục bình chọn sau thông quan liêu đểtiếp tục làm rõ theo chủng loại số 1 ban hành kèm quy trình này và chuyển sang thực hiệnviệc cập nhật dữ liệu theo hướng dẫn trên điểm 1.2.6 khoản này.

c.3)Nếu có nghi ngại về mức giá thành trừ nghi ngại nêu tại ngày tiết b.4.7 điểm1.3.2.2 khoản 1 Điều 24 Thông tư số 205/2010/TT-BTC cùng có ngờ vực hoặckhông có nghi hoặc mâu thuẫn về thủ tục hồ sơ: thực hiện theo trả lời tại tiết b.2 điểm 1.3.2.2 khoản 1 Điều 24 Thông tứ số 205/2010/TT-BTC,công chức hải quan cách xử trí như sau:

c.3.1)Nếu mặt hàng nhập khẩu ở trong Danh mục khủng hoảng hàng hóa nhập khẩu cấp cho Tổng viên hoặc
Danh mục khủng hoảng rủi ro hàng hóa nhập khẩu cấp Cục, công chức hải quan gửi sang thựchiện kiểm tra theo phía dẫn tại điểm 1.2.5 khoản này.

c.3.2)Nếu mặt hàng nhập khẩu ko thuộc Danh mục khủng hoảng rủi ro hàng nhập khẩu cung cấp Tổng cụchoặc Danh mục rủi ro hàng nhập khẩu cấp cho Cục, công chức hải quan đồng ý trịgiá khai báo, đồng thời gửi các nghi hoặc sang đưa ra cục kiểm tra sau thôngquan để tiếp tục hiểu rõ theo chủng loại số 1 phát hành kèm theo tiến trình này với chuyểnsang triển khai việc cập nhật dữ liệu theo phía dẫn tại điểm 1.2.6 khoản này.

c.4)Nếu có nghi ngại về mức chi phí tại tiết b.4.7 điểm 1.3.2.2 khoản 1Điều 24 Thông tư số 205/2010/TT-BTC với có nghi ngờ hoặc không có nghi vấnmâu thuẫn về giấy tờ thủ tục hồ sơ thì thực hiện theo trả lời tại tiếtb.3 điểm 1.3.2.2 khoản 1 Điều 24 Thông bốn số 205/2010/TT-BTC, công chức hảiquan đồng ý trị giá bán khai báo, đồng thời đưa các nghi hoặc sang bỏ ra cục kiểmtra sau thông quan nhằm tiếp tục nắm rõ theo mẫu số 1 ban hành kèm các bước nàyvà đưa sang thực hiện việc cập nhật dữ liệu theo hướng dẫn tại điểm 1.2.6khoản này.

d)Các ngôi trường hợp xích míc về thủ tục, hồ sơ; nghi ngại về nấc giá; nghi ngờ mâuthuẫn về giấy tờ thủ tục hồ sơ:

d.1)Mâu thuẫn về giấy tờ thủ tục hồ sơ: thực hiện theo giải đáp tại tiếta.2, a.3, a.4, a.5, a.6 điểm 1.3.2.2 khoản 1 Điều 24 Thông bốn số205/2010/TT-BTC

d.2)Nghi vấn về nấc giá: tiến hành theo giải đáp tại huyết b.4 điểm1.3.2.2 khoản 1 Điều 24 Thông tứ số 205/2010/TT-BTC.

d.3)Nghi vấn mâu thuẫn về thủ tục, hồ nước sơ: Là những nghi hoặc theo trả lời tại huyết a.2, a.3, a.4, a.5, a.6 điểm 1.3.2.2 khoản 1 Điều 24 Thông tưsố 205/2010/TT-BTC nhưng không đủ các đại lý kết luận.

1.2.5.Xử lý các sản phẩm có nghi ngờ về mức ngân sách thuộc Danh mục rủi ro khủng hoảng hàng hóa nhậpkhẩu cung cấp Tổng cục hoặc trực thuộc Danh mục khủng hoảng rủi ro hàng hóa nhập khẩu cấp cho Cục:

a)Công chức hải quan tiến hành việc soát sổ trị giá chỉ tính thuế lập thông tin vềviệc nghi vấn trị giá chỉ khai báo cùng trị giá bán tính thuế vày cơ quan hải quan xác địnhtheo mẫu số 1 phát hành kèm theo Thông tư số 205/2010/TT-BTC (sau đây hotline tắt là
Thông báo nghi hoặc theo mẫu số 1), trình bỏ ra cục trưởng ký duyệt. Trường đúng theo cầnthêm tin tức kiểm tra thực tiễn hàng hóa để phục vụ công tác kiểm tra, tham vấn,xác định trị giá bán thì được kéo dãn thời gian trình, ký thông báo nhưng không quáthời gian biện pháp tại Điều 19 lao lý Hải quan.

b)Sau khi đưa ra cục trưởng cam kết duyệt Thông báo nghi ngờ theo mẫu số 1, công chức hảiquan tất cả trách nhiệm thông tin ngay trong thời gian ngày ký thông báo để fan khai hảiquan biết các đại lý nghi vấn mức chi phí khai báo, phương pháp, mức chi phí do cơ quan hảiquan khẳng định và cách xử lý như sau:

b.1)Nếu bạn khai thương chính thống tốt nhất với mức chi phí và phương thức xác định trị giádo phòng ban hải quan khẳng định thì ra thông báo về việc trị giá tính thuế hàng nhậpkhẩu theo mẫu số 4 phát hành kèm theo Thông tứ số 205/2010/TT-BTC (sau đây gọi tắtlà thông báo trị giá theo mẫu số 4), ra quyết định ấn định thuế theo quy địnhvà ghi rõ bên trên tờ khai nhập khẩu cách thức xác định trị giá, mức giá thành xác địnhtrước khi thông quan hàng hóa và gửi sang thực hiện việc update dữ liệutheo lý giải tại điểm 1.2.6 khoản này.

b.2)Nếu tín đồ khai thương chính không thống duy nhất với mức chi phí và phương thức xác định trịgiá bởi vì cơ quan thương chính xác định, đồng thời đề nghị thực hiện tham vấn để giải trình,chứng minh tính trung thực, chính xác của mức giá thành khai báo, công chức hải quanlập thông báo về việc xác định khoản đảm bảo theo mẫu số 2 phát hành kèm theo
Thông tư số 205/2010/TT-BTC, trình Lãnh đạo đưa ra cục phê duyệt đối với các trườnghợp sản phẩm & hàng hóa thuộc diện phải nộp hoàn thành thuế trước khi nhận hàng, đồng thời thựchiện các bước chuẩn bị tham vấn, tổ chức tham vấn và xử lý kết quả tham vấntheo lí giải tại mục II phần II quy trình này.

1.2.6.Cập nhật dữ liệu:

b)Nội dung cập nhật:

Việccập nhật những dữ liệu về kiểm tra mức ngân sách khai báo, tư vấn và xác minh trị giátính thuế được triển khai theo gợi ý tại quy chế xây dựng, quản ngại lý, sử dụngcơ sở dữ liệu giá do bộ Tài chính phát hành và hướng dẫn tại Phụ lục II Quytrình này.

2.Đối với sản phẩm nhập khẩu chưa áp dụng thủ tục hải quan năng lượng điện tử:

Thựchiện theo hướng dẫn tại khoản 2 Điều 24 Thông bốn số205/2010/TT-BTC, núm thể:

2.1.Kiểm tra nội dung khai báo: theo hướng dẫn trên điểm 1.2.1, khoản 1 mục II Phần
II tiến trình này, nhưng lại tại máu c.3, công chức hải quan xử trí như sau:

-Đối với hàng hóa thuộc diện kiểm tra chi tiết hồ sơ: Ghi dấn vào “Lệnh hình thức,mức độ chất vấn hải quan”, đồng thời khuyến nghị chuyển hình thức, mức độ kiểm trahải quan sang kiểm tra thực tiễn hàng hóa, trình lãnh đạo bỏ ra cục phê duyệt.

-Đối với hàng hóa thuộc diện kiểm tra thực tế hàng hóa: Ghi nhận vào “Lệnh hìnhthức, nấc độ kiểm tra hải quan” để làm cơ sở cách xử trí ở cách sau:

2.2.Kiểm tra tính chính xác; sự trung thực, tương xứng về văn bản của hồ sơ; tính hợppháp của các chứng từ tương quan đến việc khẳng định trị giá bán tính thuế: Theo hướngdẫn trên điểm 1.2.2 khoản 1 mục I phần II tiến trình này, dẫu vậy tại máu c.1,thay cố gắng nếu “Hệ thống xử lý tài liệu điện tử bao gồm ghi thừa nhận …” bằng hồ sơ có ghinhận tại “Lệnh hình thức, nấc độ khám nghiệm hải quan” …

2.3.Kiểm tra tính tuân thủ các nguyên tắc, điều kiện, trình từ và cách thức xác địnhtrị giá tính thuế vày doanh nghiệp khai báo: theo hướng dẫn tại điểm 1.2.3 khoản1 mục I phần II quy trình này.

2.4.Kiểm tra mức giá thành khai báo: theo hướng dẫn trên điểm 1.2.4 khoản 1 mục I phần IIQuy trình này.

2.5.Xử lý các mặt hàng có nghi vấn về mức chi phí thuộc Danh mục rủi ro hàng hóa nhậpkhẩu cấp cho Tổng cục hoặc Danh mục khủng hoảng hàng hóa nhập khẩu cấp Cục: theo hướng dẫntại điểm 1.2.5 khoản 1 mục I phần II tiến trình này, nhưng thời hạn lập Thôngbáo về việc nghi ngại trị giá khai báo và xác minh trị giá tính thuế theo mẫu mã số1 ban hành kèm theo Thông bốn số 205/2010/TT-BTC, trình bỏ ra cục trưởng ký kết duyệtngay trong ngày đk tờ khai hoặc ngày thao tác liền kề. Ngôi trường hợp phải thêmthông tin kiểm tra thực tiễn hàng hóa để giao hàng công tác kiểm tra, tham vấn, xácđịnh trị giá chỉ thì được kéo dãn dài thời gian trình, ký thông báo nhưng không quá thờigian nguyên lý tại Điều 19 phương tiện Hải quan.

2.6.Cập nhật dữ liệu: theo phía dẫn tại điểm 1.2.6 khoản 1 mục I phần II Quy trìnhnày.

3.Đối với sản phẩm xuất khẩu:

3.1.Kiểm tra mức ngân sách khai báo:

a) Yêu cầu kiểmtra:

Đánhgiá cường độ trung thực, đúng đắn của mức giá khai báo đối với hàng hóa thuộc
Danh mục khủng hoảng hàng hóa xuất khẩu cung cấp Cục.

b) ngôn từ kiểmtra:

Thựchiện theo hướng dẫn tại huyết 1.1.1 điểm 1.1 khoản 1 Điều 22Thông bốn số 205/2010/TT-BTC.

c)Xử lý hiệu quả kiểm tra:

c.1)Nếu không tồn tại nghi vấn về mức giá khai báo: thực hiện theo khuyên bảo tại huyết 1.1.2.1 điểm 1.1 khoản 1 Điều 22 Thông tứ số 205/2010/TT-BTC,Công chức hải quan đồng ý mức giá chỉ khai báo và gửi sang tiến hành cập nhậtdữ liệu theo phía dẫn tại điểm 3.3 khoản này.

c.2)Nếu có nghi ngờ về mức giá khai báo: tiến hành theo gợi ý tại tiết 1.1.2.2 điểm 1.1 khoản 1 Điều 22 Thông bốn số 205/2010/TT-BTC,công chức hải quan đưa sang thực hiện kiểm tra theo hướng dẫn trên điểm 3.2khoản này.

3.2.Kiểm tra thủ tục, hồ sơ:

a) Yêu mong kiểmtra:

Đánhgiá tính hợp pháp, sự phù hợp giữa vừa lòng đồng mua bán hàng hóa với những nội dungkhai báo trên tờ khai thương chính hoặc tờ khai hải quan điện tử.

b) câu chữ kiểmtra:

Thựchiện theo phía dẫn tại điểm 2.1 khoản 2 Điều 22 Thông tư số205/2010/TT-BTC.

c)Xử lý công dụng kiểm tra:

c.1)Nếu đúng theo đồng mua bán sản phẩm hóa không phù hợp pháp hoặc câu chữ giữa hợp đồng muabán hàng hóa và các nội dung khai báo bên trên tờ khai hải quan hoặc tờ khai hảiquan điện tử bao gồm mâu thuẫn, công chức hải quan khẳng định trị giá tính thuế theohướng dẫn trên mục III Phần II tiến trình này, đồng thời chuyển sang tiến hành cậpnhật dữ liệu theo hướng dẫn trên điểm 3.3 khoản này.

c.2)Nếu nghi vấn hồ sơ chưa hợp pháp hoặc nghi vấn mức giá thành khai báo, công chức hảiquan đồng ý mức giá chỉ khai báo của fan khai hải quan, chuyển đưa ra cục kiểmtra sau thông quan theo mẫu mã số 1 ban hành kèm theo tiến trình này, đồng thờichuyển thanh lịch thực hiện update dữ liệu theo phía dẫn trên điểm 3.3 khoản này.

c.3)Nếu công dụng kiểm tra không thuộc những trường hợp khuyên bảo tại ngày tiết c.1, c.2 điểmnày, công chức hải quan đồng ý mức giá khai báo của tín đồ khai hải quan, đồngthời đưa sang thực hiện cập nhật dữ liệu theo phía dẫn trên điểm 3.3 khoảnnày.

d)Nghi vấn về nấc giá: tiến hành theo lý giải tại khoản 3 Điều22 Thông bốn số 205/2010/TT-BTC.

3.3.Cập nhật dữ liệu:

a)Yêu cầu cập nhật:

b)Nội dung cập nhật:

Thựchiện khi có hướng dẫn nỗ lực thể.

Bước 2: Kiểm tra thực tiễn hàng hóa

1.Xác định tên thường gọi của hàng hóa trong kiểm tra thực tế hàng hóa.

a) Yêu cầu kiểmtra:

Xácđịnh đúng, đủ tên mặt hàng và những đặc trưng cơ bạn dạng của sản phẩm hóa, đáp ứng nhu cầu được yêu thương cầukiểm tra, xác minh trị giá chỉ tính thuế theo hướng dẫn tại tiết ađiểm 1.3.1.1 khoản 1 Điều 24 Thông bốn số 205/2010/TT-BTC cùng Phụ lục III Quytrình này.

b) ngôn từ kiểmtra:

Côngchức kiểm tra thực tiễn hàng hóa đối chiếu tên gọi của hàng hóa trên tờ khai vớihàng hóa nhập khẩu thực tiễn để xác minh thông tin như thế nào thiếu phải bổ sung, thôngtin nào sai cần thay thế hay loại bỏ. Trong quy trình kiểm tra, công chức hảiquan cần làm rõ những đặc trưng cơ bản của sản phẩm & hàng hóa có tác động đến câu hỏi xác địnhtrị giá bán nhưng chưa được thể hiện trên hồ sơ, khai báo của fan nhập khẩu theohướng dẫn tại Phụ lục III quy trình này.

c)Xử lý hiệu quả kiểm tra:

c.1)Ghi chép phản chiếu đầy đủ tác dụng kiểm tra thực tế hàng hóa trên tờ khai hảiquan để đáp ứng nhu cầu được yêu ước kiểm tra, khẳng định trị giá.

c.2)Xác định rõ các sai phạm của khách hàng trong việc khai báo không nên với thựctế sản phẩm & hàng hóa như: Khai không đúng tên hàng, sai chủng loại, xuất xứ, … có ảnh hưởng đếnviệc xác minh trị giá bán tính thuế, trình Lãnh đạo chi cục để chu đáo chuyển hồ nước sơcho công chức kiểm tra giá, thuế thực hiện các quá trình kiểm tra trị giá chỉ theo
Quy trình này.

2.Nhập dữ liệu.

a)Yêu ước cập nhật:

Đảmbảo cập nhật đầy đủ, chi tiết và chính xác các tin tức về sản phẩm & hàng hóa vào cơ sởdữ liệu giá, ship hàng công tác kiểm tra, tham vấn và khẳng định trị giá chỉ tại cáckhâu sau.

b)Nội dung cập nhật: theo phía dẫn tại khoản 3 phần II Phụ lục II quy trình này

c)Một số trường hợp đặc biệt:

Đốivới gần như tờ khai đăng ký tại một đưa ra cục Hải quan, nhưng việc kiểm tra thực tếhàng hóa lại do bỏ ra cục thương chính khác tiến hành (nhờ kiểm hóa hộ), nhiệm vụ cáckhâu nhiệm vụ cơ phiên bản như đang nêu tại đoạn trên, tuy vậy công chức hải quan làmnhiệm vụ tiếp nhận, khám nghiệm hồ sơ cần chú ý thêm một vài điểm sau:

c.1)Đối cùng với tờ khai triển khai thủ tục hải quan điện tử: Khi mừng đón tờ khai, căncứ nhiệm vụ được cắt cử trao đổi với những người khai hải quan hầu hết vướng mắc,yêu cầu qua thư điện tử, lưu các dữ liệu cùng hồ sơ năng lượng điện tử và bổ sung cùng hồsơ giấy khi doanh nghiệp nộp hồ nước sơ để sở hữu cơ sở cho những khâu sau giữ vững thủ tục.

c.2.)Đối với hồ hết tờ khai nhờ vào kiểm hóa hộ, văn bản khai báo phải bảo vệ đầy đủ, cầnlưu ý thực hiện ngặt nghèo yêu cầu nghiệp vụ về kiểm tra câu hỏi khai báo, yêu thương cầudoanh nghiệp thực hiện đúng mức sử dụng và khẳng định về thời hạn luân chuyển, hoàntrả hồ sơ để những khâu tiếp theo tiến hành tiếp những nghiệp vụ theo đúng trình tự,thời gian quy định.

c.3)Khi bình chọn hồ sơ lượt đi (trước khi chuyển đi nhờ vị trí khác kiểm hóa hộ) phải kiểmtra kỹ hồ nước sơ, nếu như có nghi hoặc ghi rõ yêu cầu đề nghị kiểm hóa có tác dụng rõ. Khi hồ sơchuyển về, đối chiếu hiệu quả kiểm hóa với hồ sơ để xử lý lô hàng theo quyđịnh.

Bước 3: thực hiện các công việc khác gồm liênquan đến công tác làm việc giá.

Lậpvà gởi các báo cáo về công tác cai quản giá theo yêu ước của cung cấp Cục, cấp Tổng cục.

II.Quy trình tham vấn:

Ngaysau khi cảm nhận yêu cầu ý kiến đề xuất tham vấn của fan khai hải quan theo phía dẫntại tiết b.2 điểm 1.2.5 cách 1 mục I Phần II các bước này hoặc phòng ban hải quancó căn cứ nghi hoặc mối quan liêu hệ đặc biệt có tác động đến trị giá giao dịch, cơquan hải quan thực hiện các bước sau:

Bước 1: Phân loại hồ sơ theo thẩm quyền tham vấn

Côngchức thương chính ở cấp chi cục thực hiện phân một số loại hồ sơ theo thẩm quyền tham vấnhướng dẫn tại khoản 1 Điều 26 Thông bốn số 205/2010/TT-BTC vàxử lý như sau:

1.Nếu hồ sơ thuộc thẩm quyền tư vấn của cấp Cục: Công chức thương chính báo cáo
Lãnh đạo bỏ ra cục chuyển toàn thể hồ sơ thương chính (bản sao) và những cơ sở, dữ liệunghi vấn về Cục. Cố kỉnh thể:

1.1.Đối với sản phẩm & hàng hóa nhập khẩu áp dụng thủ tục hải quan năng lượng điện tử chuyển ngay trongngày fan khai thương chính ký ý kiến đề xuất tham vấn trên Thông báo nghi ngờ theo chủng loại số1.

1.2.Đối với sản phẩm & hàng hóa nhập khẩu không áp dụng giấy tờ thủ tục hải quan năng lượng điện tử gửi ngaytrong ngày đăng ký tờ khai thương chính hoặc ngày thao tác liền kề.

Trêncơ sở làm hồ sơ tham vấn do chi cục chuyển, công chức hải quan ở cung cấp Cục chuyểnsang triển khai các các bước hướng dẫn tại cách 2 mục II Phần II Quytrình này.

2.Nếu làm hồ sơ được phân cấp tham vấn sinh sống cấp đưa ra cục: Công chức thương chính ở cấp chi cụcthực hiện nay tiếp các các bước hướng dẫn tại cách 2 mục II Phần II quy trình này.

Bước 2: gửi giấy mời tư vấn đến fan khai hảiquan

1.Công chức hải quan được phân công tham vấn nghiên cứu và phân tích hồ sơ của lô hàng, kiểmtra đối chiếu với trả lời tại khoản 3 Điều 26 Thông tứ số205/2010/TT-BTC, trình lãnh đạo Cục (đối cùng với trường thích hợp tham vấn trên Cục),hoặc Lãnh đạo đưa ra cục (đối cùng với trường đúng theo tham vấn tại chi cục) ký kết Giấy mờitham vấn theo chủng loại số 3 ban hành kèm theo Thông tư số 205/2010/TT-BTC với gửingay cho người khai hải quan bởi thư đảm bảo, nạm thể:

1.1.Đối với hàng hóa nhập khẩu áp dụng giấy tờ thủ tục hải quan năng lượng điện tử: trong vòng 03 ngàylàm việc tính từ lúc ngày người khai hải quan ký đề nghị tham vấn tại thông báo nghivấn theo chủng loại số 1.

1.2.Đối với sản phẩm & hàng hóa nhập khẩu chưa áp dụng thủ tục hải quan điện tử: trong vòng 03ngày có tác dụng việc tính từ lúc ngày đk tờ khai hải quan.

2.Thời gian tham vấn ví dụ tùy theo từng ngôi trường hợp chỉ đạo Cục hoặc Lãnh đạo
Chi cục đưa ra quyết định cho tương xứng với thời hạn tham vấn và khẳng định trị giá chỉ tínhthuế gợi ý tại điểm 4.3 khoản 4 Điều 26 Thông tứ số205/2010/TT-BTC và cân xứng với việc phân tích hồ sơ, sẵn sàng tài liệu choviệc tham vấn.

Bước 3: thu thập thông tin, dữ liệu

Thuthập, chuẩn bị các tài liệu, số liệu có liên quan đến lô sản phẩm dự kiến tham vấn.Cụ thể:

1.Tra cứu những thông tin về doanh nghiệp, về ngành hàng tởm doanh, về tình hìnhxuất nhập khẩu của doanh nghiệp có sẵn trên các hệ thống thông tin của cơ quanhải quan.

2.Tra cứu mức ngân sách tính thuế đang áp dụng so với hàng hóa giống hệt, hàng hóa tươngtự tất cả sẵn trên hệ thống cơ sở dữ liệu giá tính thuế vào phạm vi 60 ngày trướchoặc 60 hôm sau ngày xuất khẩu của mặt hàng đang dự con kiến tham vấn. Ngôi trường hợpkhông kiếm được mặt hàng tương tự hệt, giống như trong thời hạn nêu bên trên thì được mởrộng khoảng thời hạn nhưng không quá 90 ngày trước hoặc 90 ngày sau ngày xuấtkhẩu của sản phẩm đang dự con kiến tham vấn.

Nếukết quả tra cứu không tồn tại giá sản phẩm & hàng hóa giống hệt, tương tự như có sẵn bên trên Hệ thốngcơ sở dữ liệu giá tính thuế thì không ngừng mở rộng khái niệm hàng hóa giống hệt, tương tựtheo lý giải tại tiết b.4.6 điểm 1.3.2.2 khoản 1 Điều 24Thông tứ số 205/2010/TT-BTC.

3.Thu thập giá chỉ của mặt hàng dự kiến tham vấn từ các nguồn thông tin khác như: Thôngtin giá rao bán xuất khẩu bên trên Internet, trên tạp chí, sách báo; giá cả tạithị ngôi trường Việt Nam, giá do những Hiệp hội ngành sản phẩm cung cấp, …

4.Quy đổi các thông tin tích lũy được về cùng điều kiện, thời hạn với lô hàngchuẩn bị tham vấn theo hướng dẫn tại quy định xây dựng, quản ngại lý, áp dụng cơ sở dữliêu giá bán do cỗ Tài chủ yếu ban hành.

5.Tổng hợp, phân tích những thông tin đã thu thập được để review mức độ tin yêu củacác tin tức và loại bỏ các thông tin không phù hợp.

Cácthông tin dữ liệu nêu trên sau thời điểm tra cứu, tích lũy phải được công chức hảiquan in ra, ghi rõ thời gian tra cứu, tích lũy ký tên, trình chỉ huy Phòng phêduyệt nếu tham vấn ở cấp cho Cục hoặc trình lãnh đạo chi cục phê chăm chú nếu tham vấnở cấp đưa ra cục và tàng trữ cùng hồ sơ tham vấn.

Bước 4: phân tích hồ sơ, chuẩn bị thắc mắc

Việcnghiên cứu giúp hồ sơ nên tập trung làm rõ tính vừa lòng pháp phù hợp giữa các chứng từtrong bộ hồ sơ hải quan; giữa tác dụng kiểm hóa thực tế và khai báo của ngườikhai hải quan.

Sosánh so sánh giữa mức chi phí khai báo và các thông tin dữ liệu thu thập được tạibước 3 mục II Phần II các bước này.

Trêncơ sở nghiên cứu và phân tích kỹ hồ sơ do người khai hải quan khai báo, các thông tin dữ liệuthu thập được tại bước 3 mục II Phần II quá trình này để tham gia kiến các câu hỏitrong quy trình tham vấn.

Cáccâu hỏi dự kiến yêu cầu tập trung hiểu rõ các nghi vấn, tránh hỏi tràn lan, chiếu lệ,không giữa trung tâm vào đều nghi vấn. Tùy từng trường hòa hợp tham vấn cầm thể, những nộidung thắc mắc cần làm rõ, bao gồm:

-Về món đồ doanh nghiệp khiếp doanh, ngành nghề kinh doanh;

-Về công ty đối tác của doanh nghiệp;

-Cách thức đàm phán, ký phối kết hợp đồng mua bán hàng hóa;

-Các vấn đề liên quan liêu đến nghi ngại về giá chỉ cả;

-Các vụ việc về thanh toán;

-Các thông tin chi tiết về hàng hóa;

-Các sự việc về bán hàng sau nhập khẩu …

-Các đk áp dụng phương pháp trị giá thanh toán giao dịch của hàng hóa nhập khẩu.

Bước 5: tổ chức tham vấn

1.Công chức được phân công tiến hành tham vấn đề nghị thay mặt đại diện doanh nghiệp đếnthực hiện nay tham vấn xuất trình minh chứng thư nhân dân với giấy ủy quyền đối vớitrường hòa hợp được ủy quyền trước khi thực hiện tham vấn. Ngôi trường hợp bạn đếntham vấn không nên thẩm quyền theo giấy mời nhưng không có giấy ủy quyền thìkhông tổ chức triển khai tham vấn.

2.Công chức thực hiện tham vấn cần phân tích và lý giải rõ quyền lợi và nghĩa vụ của ngườikhai hải quan trong vấn đề tham vấn để sở hữu sự hợp tác thật sự với phòng ban hảiquan trong bài toán làm minh bạch trị giá khai báo. Việc phân tích và lý giải này nên nêu rõích lợi của bài toán tham vấn nhằm chống ăn gian qua giá như chống thất thu chongân sách, tạo đồng đẳng cho doanh nghiệp; thông báo cho doanh nghiệp biếttrách nhiệm và quyền lợi và nghĩa vụ của cơ sở hải quan tiền khi triển khai tham vấn, đồng thờithông báo xử lý theo luật pháp nếu phát hiện doanh nghiệp cố tình gian lận trốnthuế (thông qua công tác kiểm tra sau thông quan, khảo sát chống buôn lậu, sựphối hợp điều tra của Hải quan việt nam và Hải quan những nước tương quan hoặc bịcác lực lượng công dụng khác khảo sát phát hiện …).

3.Đặt câu hỏi tham vấn với lắng nghe ý kiến vấn đáp của doanh nghiệp, tránh việc ápđặt đến doanh nghiệp, chú ý vào những thắc mắc cần làm rõ nghi vấn, qua đóso sánh để tìm ra các mâu thuẫn vào thông tin của người tiêu dùng (câu trả lời,hồ sơ nhập khẩu với với những thông tin tất cả sẵn của cơ sở hải quan đã có kiểmchứng). Buộc phải chỉ ra những bất hợp lí trong mức giá khai báo của lô sản phẩm so với cáclô hàng như là hệt, tương tự khác hoặc với các thông tin thị trường về giá chỉ cảtrong và kế bên nước. Chỉ ra những bất phải chăng trong mức chi phí khai báo nhập khẩu sovới các giá thành nguyên vật liệu cơ bản nhập khẩu cấu thành nên sản phẩm …

Lưuý: Trong quy trình tham vấn không duy nhất thiết yêu cầu nêu hết thắc mắc hoặc chỉ góigọn vào các câu hỏi đã sẵn sàng mà phải địa thế căn cứ vào từng lô hàng rõ ràng và diễnbiến rõ ràng trong tham vấn để sở hữu xử lý thích hợp hợp.

4.Lập biên bản tham vấn biên chép đầy đủ, trung thực vấn đề hỏi đáp trong quá trìnhtham vấn, các nội dung tham vấn, ngừng biên bản tham vấn địa thế căn cứ nội dung trảlời của doanh nghiệp, các thông tin dữ liệu giá, ban ngành hải quan tiền nêu rõ “chấpnhận” hoặc “bác bỏ” mức chi phí khai báo, trích dẫn những văn phiên bản pháp quy, căn cứ cơsở bác bỏ hay đồng ý mức giá bán khai báo, mức giá thành dự kiến. Những bên tham giatham vấn cần cùng ký vào biên bạn dạng tham vấn. Trong trường hợp sau khoản thời gian tham vấnmà tín đồ khai thương chính không gật đầu đồng ý ký vào biên bản tham vấn thì yêu mong ngườikhai hải quan đề nghị ghi rõ tại sao không cam kết vào biên bản. Các trường hợp “bác bỏ”hoặc “chấp nhận” mức giá khai báo phải tiến hành theo đúng lí giải tại điểm 4.4 khoản 4 Điều 26 Thông tứ số 205/2010/TT-BTC.

5.Báo cáo chỉ huy Cục hoặc Lãnh đạo bỏ ra cục (đối cùng với trường thích hợp tham vấn trên Chicục) kết quả tham vấn và khuyến cáo phương án cách xử trí sau tham vấn.

Bước 6: Xử lý kết quả tham vấn

1.Các ngôi trường hợp chưng bỏ trị giá chỉ khai báo: Thực hiện xác minh trị giá tính thuếtheo giải đáp tại Mục III Phần II quá trình này, ra thông tin trị giá chỉ theo Mẫusố 4 và quyết định ấn định thuế theo quy định.

2.Các ngôi trường hợp gật đầu trị giá bán khai báo:

2.1.Công chức hải quan lập thông báo trị giá chỉ theo chủng loại số 4, trình lãnh đạo Cục (hoặc
Lãnh đạo bỏ ra cục) phê duyệt.

2.2.Sau khi gồm phê chú ý của lãnh đạo Cục (hoặc Lãnh đạo chi cục) thì giữ hộ Thông báotrị giá theo chủng loại số 4 cho những người khai thương chính biết việc gật đầu đồng ý trị giá chỉ khaibáo.

3.Thời hạn ra thông báo trị giá bán theo mẫu số 4: tối đa 05 ngày kể từ ngày kết thúctham vấn nhưng không thật 30 ngày tính từ lúc ngày đk tờ khai.

4.Thời hạn, cách thức gửi thông tin trị giá chỉ theo mẫu số 4: theo hướng dẫn tại Bước5 mục III phần II quá trình này.

Bước 7: tàng trữ hồ sơ tham vấn

1.Trường hòa hợp tham vấn tại bỏ ra cục: tổng thể các hội chứng từ, hồ sơ tương quan đến việctham vấn phải tàng trữ cùng bộ hồ sơ hải quan của chính lô hàng đó.

2.Trường hợp tham vấn tại cấp cho Cục:

2.1.Chuyển bạn dạng sao biên bản tham vấn cùng 01 bản chính thông báo trị giá theo mẫu số4 cho chi cục để lưu cùng cỗ hồ sơ của lô hàng nhập khẩu. Lưu bạn dạng chính biên bảntham vấn với 01 bạn dạng chính thông tin trị giá chỉ theo chủng loại số 4 tại vị trí tham vấn.

2.2.Các triệu chứng từ làm hồ sơ khác liên quan đến câu hỏi tham vấn lưu tại Cục.

III. Quy trình khẳng định trị giá bán tính thuế:

Bước 1: bình chọn căn cứ, cơ sở khẳng định trịgiá tính thuế

Côngchức hải quan chỉ thực hiện xác minh trị giá so với các lô hàng xuất khẩu, nhậpkhẩu theo hướng dẫn tại khoản 3 Điều 8 Thông tư số205/2010/TT-BTC.

Bước 2: tích lũy thông tin, dữ liệu xác địnhtrị giá bán tính thuế

Côngchức hải quan căn cứ vào cơ sở tài liệu giá tất cả sẵn trên thời điểm xác minh trịgiá hoặc những thông tin có liên quan về giá do các cơ quan, đối kháng vị, doanh nghiệpcung cấp cho để tích lũy các thông tin làm căn cứ, cơ sở khẳng định trị giá. Cầm cố thể:

1.Đối với xác định trị giá hàng xuất khẩu:

1.1.Thông tin về giá chỉ FOB, giá DAF của sản phẩm & hàng hóa xuất khẩu kiểu như hệt, tương tự;

1.2.Thông tin về giá cả tại thị trường trong nước của sản phẩm & hàng hóa giống hệt, tương tự;

1.3.Các tin tức khác có liên quan đến lô mặt hàng xuất khẩu đang cần xác định trịgiá.

2.Đối với hàng nhập khẩu:

2.1.Thông tin về giá bán tính thuế của các lô sản phẩm trước đó đã được ban ngành hải quan liêu chấpnhận trị giá bán khai báo theo các phương thức xác định trị giá chỉ tính thuế, trừ cáclô hàng ngờ vực trị giá;

2.2.Thông tin về giá bán tính thuế của những lô sản phẩm trước đó đã được ban ngành hải quanxác định trị giá chỉ tính thuế theo các phương thức xác định trị giá tính thuế;

2.3.Thông tin về giá xin chào bán công khai trên mạng Internet, tập san sách báo;

2.4.Thông tin về giá kinh doanh nhỏ trên thị trường nội địa;

2.5.Thông tin từ những tổ chức, cộng đồng ngành hàng;

2.6.Thông tin từ các cơ quan, tổ chức có tương quan cung cấp;

2.7.Các nguồn thông tin khác do cơ quan lại hải quan thu thập được.

Cácthông tin thu thập phải được ấn ra, biểu lộ rõ nguồn thông tin, người thu thậpthông tin với thời điểm tích lũy thông tin với lưu cùng cỗ hồ sơ của lô mặt hàng nhậpkhẩu.

Bước 3: Phân tích, tổng hợp những thông tin thuthập được

1.Đánh giá bán độ tin tưởng của các nguồn thông tin thu thập được để sa thải các thôngtin gồm độ tin cậy thấp.

2.Quy đổi các thông tin tích lũy được về thuộc điều kiện, thời hạn với lô hàngđang xác định trị giá theo phía dẫn tại quy chế xây dựng, quản lý, áp dụng cơsở tài liệu giá của bộ Tài chính.

Bước 4: Lập tờ trình khẳng định trị giá tính thuế

Côngchức thương chính lập tờ trình xác minh trị giá bán trình lãnh đạo Cục (đối cùng với trườnghợp xác minh trị giá bán tại Cục) hoặc Lãnh đạo đưa ra cục (đối cùng với trường hòa hợp xác địnhtrị giá tại đưa ra cục). Câu chữ tờ trình bao gồm:

1.Lý do xác định trị giá bán (do tham vấn chưng bỏ; do fan khai hải quan bao gồm sai phạmtrong quy trình kiểm tra hồ sơ, trình tự, cách thức xác định trị giá; bởi vì cáclý vì chưng khác).

2.Nguồn tin tức có sẵn trên thời điểm xác minh trị giá sau khoản thời gian đã được quy đổivà đánh giá độ tin cậy.

3.Căn cứ và cách thức xác định trị giá trong số ấy nêu rõ căn cứ sử dụng phươngpháp khẳng định trị giá, nguồn tin tức sử dụng xác định trị giá.

4.Căn cứ phân tích, giám sát khi sử dụng các nguồn thông tin để xác minh trịgiá.

5.Mức giá xác định cụ thể.

Bước 5: Ra thông tin trị giá theo chủng loại số 4

1.Lập thông tin trị giá theo chủng loại số 4: Khi lãnh đạo Cục hoặc Lãnh đạo bỏ ra cục duyệttờ trình xác định trị giá, công chức hải quan lập thông báo trị giá theo mẫu số4 trình chỉ huy Cục hoặc Lãnh đạo đưa ra cục phê duyệt.

2.Gửi thông tin trị giá theo mẫu số 4 bởi thư đảm bảo ngay trong ngày ký Thôngbáo trị giá chỉ theo chủng loại số 4 hoặc ngày làm việc liền kề:

2.1.Chi cục Hải quan tiền gửi thông báo trị giá bán theo mẫu số 4 cho những người khai thương chính biếtđể thực hiện, đồng thời gửi viên Hải quan tiền để báo cáo kết quả so với trường hợpcấp chi cục tham mưu hoặc xác định trị giá bán tính thuế.

2.2.Cục thương chính gửi thông tin trị giá chỉ theo chủng loại số 4 cho đưa ra cục Hải quan với ngườikhai hải quan biết nhằm thực hiện đối với trường hợp cung cấp Cục tham vấn.

3.Thời hạn xác định trị giá:

3.1.Đối với trường hợp tham vấn: buổi tối đa là 05 ngày tính từ lúc ngày xong tham vấnnhưng không thật 30 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai.

3.2.Đối với những trường hợp bác bỏ bỏ trị giá chỉ khai báo trong quá trình làm giấy tờ thủ tục hảiquan: Trong thời gian làm giấy tờ thủ tục hải quan theo quy định.

3.3.Đối với những trường hòa hợp khác: buổi tối đa 05 ngày tính từ lúc ngày phòng ban hải quan tiền phảixác định trị giá chỉ tính thuế.

Bước 6: Ra đưa ra quyết định ấn định thuế

1.Đối cùng với trường vừa lòng tham vấn: đưa ra cục trưởng ra ra quyết định ấn định thuế cùngngày cùng với ngày ra thông tin trị giá bán theo mẫu số 4 hoặc ngày nhận ra Thông báotrị giá chỉ theo chủng loại số 4 do cấp viên gửi hoặc chậm nhất là ngày thao tác liền kề.

2.Đơn vị những trường thích hợp khác: đưa ra cục trưởng ra quyết định ấn định thuế thuộc ngàyvới ngày ra thông báo trị giá bán theo chủng loại số 4 hoặc chậm nhất là ngày làm việc liềnkề.

Bước 7: lưu trữ hồ sơ xác định giá

2.Trường hợp xác minh trị giá tại Cục:

2.1.Chuyển 01 bản chính thông tin trị giá bán theo mẫu số 4 cho đưa ra cục nhằm lưu thuộc bộhồ sơ của lô sản phẩm nhập khẩu với lưu 01 bạn dạng chính thông tin trị giá chỉ theo mẫu số 4tại nơi xác định trị giá.

2.2.Các chứng từ hồ sơ khác tương quan đến việc xác minh trị giá bán lưu tại Cục.

Phần 3.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1.Cục trưởng cục Hải quan những tỉnh, thành phố phụ trách trước Tổng cục trưởng
Tổng cục Hải quan lãnh đạo triển khai các nội dung trên.

2.Căn cứ các hướng dẫn bên trên đây, viên Hải quan những tỉnh, thành phố tùy theo đặc điểmtình hình đối kháng vị để có hướng dẫn chi tiết các thao tác nghiệp vụ cùng thời gianbáo cáo trong nội bộ đơn vị tương xứng với hướng dẫn của Tổng cục.

3.Trong quy trình thực hiện tại văn phiên bản này, nếu tất cả vướng mắc đề xuất Cục thương chính tỉnh,thành phố báo cáo kịp thời về Tổng cục để chú ý xử lý./.

Mẫu số 1

Cục thương chính ……… bỏ ra cục …………….. -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái nam Độc lập – tự do thoải mái – niềm hạnh phúc --------------

Số: ……….

…………., tháng ngày năm

PHIẾU CHUYỂN NGHIỆP VỤ

Kính gửi: bỏ ra cục đánh giá sau thông quan

1. Bắt tắt vụ việc:

Tên đơn vị chức năng nhập khẩu/xuấtkhẩu:

Tờ khai nhập khẩu/xuấtkhẩu:

Tên sản phẩm & hàng hóa nhập khẩu/xuấtkhẩu:

2. Các nghi vấn, căncứ, cửa hàng nghi vấn:

3. Những thông tin có sẵntại cơ sở hải quan tương quan đến hồ sơ nhập khẩu/xuất khẩu:

4. Đề nghị nghiên cứulàm rõ những vấn đề đang nêu trên với thông báo hiệu quả kiểm tra, xử trí về trị giásau khi sản phẩm & hàng hóa đã được thông quan mang đến lực lượng kiểm soát trị giá trong vòng05 ngày kể từ ngày có công dụng kiểm tra để cập nhật vào khối hệ thống cơ sở tài liệu giátính thuế:

5. ý kiến đề nghị đối vớiviệc bình chọn trị giá chỉ trong thông quan lúc có kết quả kiểm tra trị giá chỉ sauthông qua so với hàng hóa nhập khẩu/xuất khẩu (nếu có):

Nơi gửi: - Như trên; - chống Thuế XNK của Cục; - lưu giữ ….

Chi viên trưởng (Ký tên cùng đóng dấu)

PHỤ LỤC I

NỘI DUNG KIỂM TRA TÍNH TUÂN THỦ CÁCNGUYÊN TẮC, ĐIỀU KIỆN, TRÌNH TỰ VÀ PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH TRỊ GIÁ TÍNH THUẾ DONGƯỜI KHAI HẢI quan tiền KHAI BÁO

I. Trường hợp fan khai thương chính sử dụng phương pháp trị giá giao dịch,cần chú trọng khám nghiệm kỹ các nội dung sau:

1.Kiểm tra 04 điều kiện để áp dụng trị giá chỉ giao dịch, lưu lại ý:

a)Điều kiện 1: Quyền định đoạt hoặc thực hiện hàng hóa sau khi nhập khẩu đối vớitrường hợp nhập ủy thác.

b)Điều kiện 2: ngân sách chi tiêu hoặc việc bán sản phẩm phụ thuộc vào những điều kiện nhất địnhdẫn mang lại không xác định được trị giá của sản phẩm & hàng hóa nhập khẩu so với trường hợpnhập khẩu gồm điều kiện, nhập vào kèm hàng hóa khác, …

c)Điều kiện 3: mỗi quan hệ đặc trưng đối với ngôi trường hợp công ty mẹ, doanh nghiệp con,góp vốn …

2.Kiểm tra những khoản thanh toán nhưng tính vào giá bán ghi bên trên hóa đơn như: Khoản tiềnđặt cọc, chi phí ứng trước, thanh toán giao dịch bù trừ để xác định không thiếu hồ sơ đi kèm theo thủtục khai báo theo đúng hướng dẫn tại Thông tư số 205/2010/TT-BTC.

3.Kiểm tra những khoản điều chỉnh cộng, trong đó quan tâm đến các khoản buộc phải cộng như:Phí bạn dạng quyền, giấy phép; phí vận tải đường bộ quốc tế; phí bảo đảm quốc tế; …

4.Kiểm tra các khoản điều chỉnh trừ vào đó lưu ý đến khoản bớt giá.

5.Trong quy trình kiểm tra khoản điều chỉnh cộng, kiểm soát và điều chỉnh trừ đề nghị kiểm tra kỹcác đk áp dụng.

6.Kiểm tra tính thống tốt nhất giữa hóa đơn, những khoản yêu cầu trả và những chứng từ kháccó liên quan.

7.Kiểm tra tính thống nhất, tính thích hợp lý so với các khoản điều chỉnh cộng, điều chỉnhtrừ so với các chứng từ bao gồm liên quan.

8.Kiểm tra tính hòa hợp lý so với khoản tách khấu, sút giá.

9.Kiểm tra tổng số chi phí mà người tiêu dùng đã thanh toán hay sẽ cần thanh toán.

II. Trường hợp người khai hải quan sử dụng phương thức trị giá bán giao dịchcủa hàng hóa giống hệt, tương tự, phải chú trọng soát sổ kỹ các nội dung sau:

1.Kiểm tra để xác minh trị giá bán tính thuế vẫn được khẳng định theo đúng trình tựcác cách thức xác định trị giá bán tính thuế cùng dừng tức thì tại phương pháp xác địnhđược trị giá bán tính thuế.

2.Đối chiếu số, ngày đăng ký tờ khai nhập vào của hàng hóa giống hệt, hàng hóatương tự do thoải mái người nhập vào khai báo cùng với cơ sở tài liệu có sẵn của cơ quan hảiquan để:

2.1.Kiểm tra tính đúng chuẩn của tờ khai nhập khẩu vì doanh nghiệp sử dụng làm tờ khai hànghóa tương tự hệt, sản phẩm & hàng hóa tương tự.

2.2.Kiểm tra tên hàng hóa giống hệt, hàng hóa tựa như có đáp ứng một cách đầy đủ điều khiếu nại làhàng hóa như là hệt, tương tự như theo hướng dẫn tại Thông tư số 205/2010/TT-BTCkhông.

Xem thêm: Mua trái tim sư tử by nguyễn ngọc thạch, trái tim sư tử

2.3.Trị giá chỉ tính thuế của hàng hóa giống hệt, sản phẩm hóa giống như được xác minh theophương pháp trị giá chỉ giao dịch.

3.Kiểm tra điều kiện về thời gian xuất khẩu, lever thương mại, số lượng, quãngđường và phương thức vận tải đường bộ bảo hiểm … của hàng hóa được gạn