Chap trước Shin cậu bé bút chì vol 45Shin cậu bé bút chì vol 44Shin cậu bé bút chì vol 43Shin cậu bé bút chì vol 42Shin cậu bé bút chì vol 41Shin cậu bé bút chì vol 40Shin cậu bé bút chì vol 39Shin cậu bé bút chì vol 38Shin cậu bé bút chì vol 37Shin cậu bé bút chì vol 36Shin cậu bé bút chì vol 35Shin cậu bé bút chì vol 34Shin cậu bé bút chì vol 33Shin cậu bé bút chì vol 32Shin cậu bé bút chì vol 31Shin cậu bé bút chì vol 30Shin cậu bé bút chì vol 29Shin cậu bé bút chì vol 28Shin cậu bé bút chì vol 27Shin cậu bé bút chì vol 26Shin cậu bé bút chì vol 25Shin cậu bé bút chì vol 24Shin cậu bé bút chì vol 23Shin cậu bé bút chì vol 22Shin cậu bé bút chì vol 21Shin cậu bé bút chì vol 20Shin cậu bé bút chì vol 19Shin cậu bé bút chì vol 18Shin cậu bé bút chì vol 17Shin cậu bé bút chì vol 16Shin cậu bé bút chì vol 15Shin cậu bé bút chì vol 14Shin cậu bé bút chì vol 13Shin cậu bé bút chì Vol 12Shin cậu bé bút chì Vol 11Shin cậu bé bút chì Vol 10Shin cậu bé bút chì Vol 9 Shin cậu bé bút chì Vol 8Shin cậu bé bút chì Vol 7Shin cậu bé bút chì Vol 6 - Chap 30Shin cậu bé bút chì Vol 6 - Chap 29Shin cậu bé bút chì Vol 6 - Chap 28Shin cậu bé bút chì Vol 6 - Chap 27Shin cậu bé bút chì Vol 6 - Chap 26Shin cậu bé bút chì Vol 6 - Chap 25Shin cậu bé bút chì Vol 6 - Chap 24Shin cậu bé bút chì Vol 6 - Chap 23Shin cậu bé bút chì Vol 6 - Chap 22Shin cậu bé bút chì Vol 6 - Chap 21Shin cậu bé bút chì Vol 6 - Chap 20Shin cậu bé bút chì Vol 6 - Chap 19Shin cậu bé bút chì Vol 6 - Chap 18Shin cậu bé bút chì Vol 6 - Chap 17Shin cậu bé bút chì Vol 6 - Chap 16Shin cậu bé bút chì Vol 6 - Chap 15Shin cậu bé bút chì Vol 6 - Chap 14Shin cậu bé bút chì Vol 6 - Chap 13Shin cậu bé bút chì Vol 6 - Chap 12Shin cậu bé bút chì Vol 6 - Chap 11Shin cậu bé bút chì Vol 6 - Chap 10Shin cậu bé bút chì Vol 6 - Chap 09Shin cậu bé bút chì Vol 6 - Chap 08Shin cậu bé bút chì Vol 6 - Chap 07Shin cậu bé bút chì Vol 6 - Chap 06Shin cậu bé bút chì Vol 6 - Chap 05Shin cậu bé bút chì Vol 6 - Chap 04Shin cậu bé bút chì Vol 6 - Chap 03Shin cậu bé bút chì Vol 6 - Chap 02Shin cậu bé bút chì Vol 6 - Chap 01Shin cậu bé bút chì Vol 5Shin cậu bé bút chì Vol 4 - Chap 13Shin cậu bé bút chì Vol 4 - Chap 12Shin cậu bé bút chì Vol 4 - Chap 11Shin cậu bé bút chì Vol 4 - Chap 10Shin cậu bé bút chì Vol 4 - Chap 09Shin cậu bé bút chì Vol 4 - Chap 08Shin cậu bé bút chì Vol 4 - Chap 08Shin cậu bé bút chì Vol 4 - Chap 08Shin cậu bé bút chì Vol 4 - Chap 07Shin cậu bé bút chì Vol 4 - Chap 06Shin cậu bé bút chì Vol 4 - Chap 05Shin cậu bé bút chì Vol 4 - Chap 04Shin cậu bé bút chì Vol 4 - Chap 03Shin cậu bé bút chì Vol 4 - Chap 02Shin cậu bé bút chì Vol 4 - Chap 01Shin cậu bé bút chì Vol 4 - Chap 00Shin cậu bé bút chì Vol 3 - Chap 36Shin cậu bé bút chì Vol 3 - Chap 35Shin cậu bé bút chì Vol 3 - Chap 34Shin cậu bé bút chì Vol 3 - Chap 33Shin cậu bé bút chì Vol 3 - Chap 32Shin cậu bé bút chì Vol 3 - Chap 31Shin cậu bé bút chì Vol 3 - Chap 30Shin cậu bé bút chì Vol 3 - Chap 29Shin cậu bé bút chì Vol 3 - Chap 28Shin cậu bé bút chì Vol 3 - Chap 27Shin cậu bé bút chì Vol 3 - Chap 26Shin cậu bé bút chì Vol 3 - Chap 25Shin cậu bé bút chì Vol 3 - Chap 24Shin cậu bé bút chì Vol 3 - Chap 23Shin cậu bé bút chì Vol 3 - Chap 22Shin cậu bé bút chì Vol 3 - Chap 21Shin cậu bé bút chì Vol 3 - Chap 20Shin cậu bé bút chì Vol 3 - Chap 19Shin cậu bé bút chì Vol 3 - Chap 18Shin cậu bé bút chì Vol 3 - Chap 17Shin cậu bé bút chì Vol 3 - Chap 16Shin cậu bé bút chì Vol 3 - Chap 15Shin cậu bé bút chì Vol 3 - Chap 14Shin cậu bé bút chì Vol 3 - Chap 13Shin cậu bé bút chì Vol 3 - Chap 12Shin cậu bé bút chì Vol 3 - Chap 11Shin cậu bé bút chì Vol 3 - Chap 10Shin cậu bé bút chì Vol 3 - Chap 09Shin cậu bé bút chì Vol 3 - Chap 08Shin cậu bé bút chì Vol 3 - Chap 07Shin cậu bé bút chì Vol 3 - Chap 06Shin cậu bé bút chì Vol 3 - Chap 05Shin cậu bé bút chì Vol 3 - Chap 04Shin cậu bé bút chì Vol 3 - Chap 03Shin cậu bé bút chì Vol 3 - Chap 02Shin cậu bé bút chì Vol 3 - Chap 01Shin cậu bé bút chì Vol 3 - Chap 00Shin cậu bé bút chì Vol 2 - Chap 36Shin cậu bé bút chì Vol 2 - Chap 35Shin cậu bé bút chì Vol 2 - Chap 34Shin cậu bé bút chì Vol 2 - Chap 33Shin cậu bé bút chì Vol 2 - Chap 32Shin cậu bé bút chì Vol 2 - Chap 31Shin cậu bé bút chì Vol 2 - Chap 30Shin cậu bé bút chì Vol 2 - Chap 29Shin cậu bé bút chì Vol 2 - Chap 28Shin cậu bé bút chì Vol 2 - Chap 27Shin cậu bé bút chì Vol 2 - Chap 26Shin cậu bé bút chì Vol 2 - Chap 25Shin cậu bé bút chì Vol 2 - Chap 24Shin cậu bé bút chì Vol 2 - Chap 23Shin cậu bé bút chì Vol 2 - Chap 22Shin cậu bé bút chì Vol 2 - Chap 21Shin cậu bé bút chì Vol 2 - Chap 20Shin cậu bé bút chì Vol 2 - Chap 19Shin cậu bé bút chì Vol 2 - Chap 18Shin cậu bé bút chì Vol 2 - Chap 17Shin cậu bé bút chì Vol 2 - Chap 16Shin cậu bé bút chì Vol 2 - Chap 15Shin cậu bé bút chì Vol 2 - Chap 14Shin cậu bé bút chì Vol 2 - Chap 13Shin cậu bé bút chì Vol 2 - Chap 12Shin cậu bé bút chì Vol 2 - Chap 11Shin cậu bé bút chì Vol 2-Chap 10Shin cậu bé bút chì Vol 2-Chap 09Shin cậu bé bút chì Vol 2-Chap 08Shin cậu bé bút chì Vol 2-Chap 07Shin cậu bé bút chì Vol 2-Chap 06Shin cậu bé bút chì Vol 2-Chap 05Shin cậu bé bút chì Vol 2-Chap 04Shin cậu bé bút chì Vol 2-Chap 03Shin cậu bé bút chì Vol 2-Chap 02Shin cậu bé bút chì Vol 2-Chap 01Shin cậu bé bút chì Vol 2-Chap 00Shin cậu bé bút chì Vol 1-Chap 36Shin cậu bé bút chì Vol 1-Chap 35Shin cậu bé bút chì Vol 1-Chap 34Shin cậu bé bút chì Vol 1-Chap 33Shin cậu bé bút chì Vol 1-Chap 32Shin cậu bé bút chì Vol 1-Chap 31Shin cậu bé bút chì Vol 1-Chap 30Shin cậu bé bút chì Vol 1-Chap 29Shin cậu bé bút chì Vol 1-Chap 28Shin cậu bé bút chì Vol 1-Chap 27Shin cậu bé bút chì Vol 1-Chap 26Shin cậu bé bút chì Vol 1-Chap 25Shin cậu bé bút chì Vol 1-Chap 24Shin cậu bé bút chì Vol 1-Chap 23Shin cậu bé bút chì Vol 1-Chap 22Shin cậu bé bút chì Vol 1-Chap 21Shin cậu bé bút chì Vol 1-Chap 20Shin cậu bé bút chì Vol 1-Chap 19Shin cậu bé bút chì Vol 1-Chap 18Shin cậu bé bút chì Vol 1-Chap 17Shin cậu bé bút chì Vol 1-Chap 16Shin cậu bé bút chì Vol 1-Chap 15Shin cậu bé bút chì Vol 1-Chap 14Shin cậu bé bút chì Vol 1-Chap 13Shin cậu bé bút chì Vol 1-Chap 12Shin cậu bé bút chì Vol 1-Chap 11Shin cậu bé bút chì Vol 1-Chap 10Shin cậu bé bút chì Vol 1-Chap 09Shin cậu bé bút chì Vol 1-Chap 08Shin cậu bé bút chì Vol 1-Chap 07Shin cậu bé bút chì Vol 1-Chap 06Shin cậu bé bút chì Vol 1-Chap 05Shin cậu bé bút chì Vol 1-Chap 04Shin cậu bé bút chì Vol 1-Chap 03Shin cậu bé bút chì Vol 1-Chap 02Shin cậu bé bút chì Vol 1-Chap 01Shin cậu bé bút chì Vol 1-Chap 00 Chap kế
- "Shin - Cậu Bé Bút Chì" của tác giả Yoshito Usui, là một trong những bộ truyện tranh (Manga) nổi tiếng của Nhật Bản.

Bạn đang xem: Shin cậu bé bút chì tập 40 htv2 lồng tiếng việt


- Được phát hành lần đầu năm 1991, bộ truyện sớm gây được tiếng vang trong nước và được đón nhận ở nhiều nước khác.
- Nội dung truyện đơn giản, chỉ xoay quanh nhân vật chính là cậu bé Shin 5 tuổi với những mối quan hệ thân, sơ như bố mẹ, thầy cô, bạn bè, hàng xóm, người quen & cả người... không quen :)
Thời gian giao hàng * Tp.HCM, Hà Nội: Trong vòng 01 - 03 ngày làm việc.* Các tỉnh khác: Trong vòng 03 - 05 ngày làm việc

Truyện tranh - những lợi ích cho bé có thể ba mẹ chưa biết

Hãy cùng
wu.edu.vnkhám phá những lợi ích bất ngờ khi đọc truyện tranh cũng như cách làm ‘quân sư’ giúp trẻ chọn lựa truyện tranh phù hợp.

Phát triển khả năng tư duy

Quan điểm này có thể đi ngược với suy nghĩ của một số bố mẹ (tất nhiên không phải tất cả), bởi nội dung truyện tranh chỉ ‘đọc cho vui’. Điều này không hề sai đối với những truyện tranh thiếu đầu tư về cốt truyện, hình ảnh thiếu hấp dẫn và nội dung sơ sài, thậm chí không phù hợp. Ngược lại, một truyện tranh được đầu tư nội dung chỉn chu lại có tác dụng tốt đối với não bộ trẻ.

Đầu tiên, việc liên tục theo dõi từng tập truyện giúp các nơ-ron được kích thích và tạo kết nối. Theo nghiên cứu của giáo sư Dale Jacobs (2007) – từ Đại học Windsor (Anh), não sẽ xử lý nhiều hơn để hiểu nội dung câu chuyện qua từng khung tranh với nhiều hình ảnh, phối cảnh không gian và câu chữ khác nhau. Càng dùng nhiều chức năng phân tích, tổng hợp cùng lúc, các liên kết nơ-ron thần kinh càng được hình thành nhiều hơn, khiến cho khả năng xử lý và liên kết thông tin của trẻ càng thêm nhạy bén. Vì thế, việc chọn lọc truyện tranh có nội dung tốt và phù hợp là bước đầu tiên để giúp trẻ phát tiển tư duy.

Luyện tập thị giác tinh nhạy

Việc trẻ mê đọc truyện tranh có thể khiến bạn lo ngại vì lâu ngày sẽ dẫn đến cận thị. Sự thật là điều này chỉ xảy ra khi đọc truyện trong điều kiện thiếu sáng quá lâu, khi đọc truyện lén lút. Thay vì ‘cấm đoán’, hãy dành cho bé một không gian đủ ánh sáng và sắp xếp khoảng thời gian đọc truyện hợp lý. Đó là lúc bạn đang giúp cho thị giác của trẻ có cơ hội được rèn luyện.

Khi đọc truyện tranh, mắt bé cần chuyển động liên tục để tiếp nhận câu chuyện qua từng trang. Ánh nhìn của trẻ được điều hướng liên tục để tiếp nhận câu chữ, các hộp hội thoại của từng nhân vật, cách sắp xếp hình ảnh, bố cục thể hiện nội dung. Nếu phản xạ này được thực hiện thường xuyên, thị giác của trẻ sẽ được rèn luyện tốt hơn, tăng độ nhạy và khả năng quan sát. Tất nhiên, hãy giới hạn thời gian đọc truyện và nhắc trẻ thường xuyên chớp mắt trong suốt thời gian đọc để mắt bớt mỏi.

Tiếp nhận kiến thức theo cách hấp dẫn

Việc cung cấp kiến thức hoặc những nội dung hữu ích không chỉ là đặc trưng riêng của sách/ truyện chữ. Truyện tranh cũng mở ra cho trẻ một kho tàng kiến thức phong phú với vô vàn đề tài hữu ích được thể hiện bằng hình thức trực quan sinh động.

Tăng khả năng liên tưởng và suy luận

Truyện tranh diễn đạt nội dung bằng hình ảnh, nên không ít bố mẹ cho rằng điều này khiến trẻ mất khả năng suy luận và diễn đạt. Quan điểm này lại đi ngược với bản chất thật sự của truyện tranh, vốn là sự kết hợp hài hòa của hình ảnh và câu chữ. Nếu chọn được những truyện tranh chất lượng, bạn sẽ giúp kỹ năng này của trẻ được nâng cao.

Bé có thể phát triển khả năng liên tưởng khi đọc từng dòng chữ rồi đoán nghĩa của hình ảnh và ngược lại. Bên cạnh đó, những truyện tranh có bối cảnh liên quan đến cuộc sống thật, bé càng dễ dàng hiểu những điều xung quanh mình. Ở cấp độ đọc cao hơn, bạn có thể tìm những quyển truyện tranh có câu chữ, lời kể không nhằm để giải thích hình ảnh, mà đang dẫn dắt câu chuyện đi tiếp. Việc này giúp trẻ hiểu được mối quan hệ giữa nguyên nhân - kết quả, cần thiết cho việc suy luận logic trong học tập sau này.

Bước khởi đầu cho tình yêu đọc sách

Thói quen đọc sách có thể là điều bạn muốn rèn luyện cho con mình từ thuở bé. Đối với trẻ chưa biết hết mặt chữ (tiểu học), hoặc lười đọc sách, trường hợp đặc biệt hơn là mắc triệu chứng khó đọc, việc đọc truyện tranh sẽ là cách tuyệt vời để tạo thói quen này.

Hình ảnh nhiều màu sắc chính là điểm cuốn hút trẻ đầu tiên đến với trang sách. Tiếp đó, trẻ đọc chữ để hiểu toàn bộ câu chuyện. Nếu đọc truyện tranh đều đặn, trẻ có thể chuẩn bị cho mình vốn từ để có thể sẵn sàng đọc truyện chữ. Tiếp đó, bạn nâng số lượng chữ đọc bằng những sách chữ có hình minh họa. Đến lúc trẻ có thể đọc sách chữ hoàn toàn, hãy giúp trẻ duy trì thói quen này vì sẽ giúp ích cho việc học tập và tư duy của trẻ.

Xem thêm: Tâm sự kỷ niệm ngày cưới hay ý nghĩa giúp bạn ghi điểm tuyệt đối

wu.edu.vn hy vọng những lợi ích vừa nêu sẽ giúp bạn có cách nghĩ mới về truyện tranh và cùng con chọn lựa các quyển truyện tranh vừa giải trí, vừa học tập nhé! Và hôm nay wu.edu.vn xin được giới thiệu đến bạn đọc bộ truyện tranh đặc sắc Shin- Cậu bé bút chì đến từ xứ sở hoa anh đào.

Giới thiệu Cậu bé bút chì Shin tập 40 trong bộ truyện tranh của Nhật Bản