C, Ngài là Con Một của Đức Chúa Trời trong thân xác loài người khi Ngài nhập thế làm người.

Bạn đang xem: Câu đố kinh thánh có giải đáp

D, Tất cả đều đúng.

Đáp án: D

2. Tên người mẹ phần xác của Đức Chúa Jesus Christ:

A, Ê-va.

B, Ma-ri.

C, Ê-li-sa-bét.

D, Tất cả các tên trên đều đúng.

Đáp án: B (Ma-thi-ơ 1:18).

3. Tên người cha nuôi của Đức Chúa Jesus Christ là:

A, Đa-vít.

B, Giô-sép.

C, Gia-cốp.

D, Tất cả các tên trên đều sai.

Đáp án: B (Ma-thi-ơ 1:19).

4. Đức Chúa Jesus Christ sinh ra trong thế gian thuộc dòng dõi vua:

A, Sau-lơ.

B, Đa-vít.

C, Sa-lô-môn.

D, Hê-rốt.

Đáp án: B (Ma-thi-ơ 1:1-17).

5. Đức Chúa Jesus Christ giáng sinh tại thành:

A, Bết-lê-hem, xứ Giu-đê.

B, Giê-ru-sa-lem, xứ Giu-đê.

C, Na-xa-rét, xứ Ga-li-lê.

D, Sa-ma-ri, xứ Sa-ma-ri.

Đáp án: A (Lu-ca 2:4).

6. Vì sao Đức Chúa Jesus Christ giáng sinh làm người?

A, Vì yêu loài người nên Ngài đến thế gian để cứu dân mình ra khỏi tội.

B, Vì Ðức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, để cho bất cứ ai tin nơi Con ấy thì không bị hư mất, mà được sự sống đời đời.

C, Để giải bày về Cha và làm của tế lễ đời đời, làm chiên con của Đức Chúa Trời, làm Đấng cất tội lỗi thế gian đi.

D, Tất cả đều đúng.

Đáp án D.

7. Khi Đức Chúa Jesus giáng sinh, có một ngôi sao hiện ra từ phương Đông và Thiên sứ báo tin cho các mục đồng rằng:

A, Ta báo cho các ngươi một Tin Lành của một sự vui mừng lớn cho muôn dân.Bởi vì hôm nay tại thành Đa-vít đã sinh cho các ngươi một Đấng Cứu Rỗi, là Christ, là Chúa.

B, Này là một dấu hiệu cho các ngươi: Các ngươi sẽ gặp một con trẻ bọc bằng khăn, nằm trong máng cỏ.

C, Muôn vàn thiên binh cùng với thiên sứ đó tôn vinh Đức Chúa Trời, nói rằng: Vinh quang thuộc về Thiên Chúa trên các tầng trời rất cao. Và trên đất, sự bình an và thiện ý cho loài người.

D, Tất cả những sự kiện trên.

Đáp án: D (Lu-ca 2:10-14).

8. Sa-tan đã mượn tay vị vua nào để tìm cách sát hại hài nhi Jesus?

A, Vua Hê-rốt.

B, Vua Pha-ra-ôn xứ Ê-díp-tô.

C, Cả hai vị vua trên.

D, Tất cả đều sai.

Đáp án: A (Ma-thi-ơ 2:16).

 9. Đức Chúa Jesus Christ chịu phép báp-tem tại sông nào?

A, Giô-đanh.

B, Ơ-phơ-rát.

C, Ghi-hôn.

D, Hi-đê-ke.

Đáp án: A (Ma-thi-ơ 1:9-11).

 10. Ai đã làm phép báp tem cho Đức Chúa Jesus Christ tại sông Giô-đanh?

A, Giăng Báp-tít.

B, Đức Thánh Linh.

C, Không có câu nào đúng.

D, Cả hai câu đều sai.

Đáp án: A (Mác 1:9).

 11Chịu báp-tem xong, Đức Chúa Jesus liền ra khỏi nước. Các tầng trời mở ra trên Ngài:

A, Đấng Thần Linh của Đức Chúa Trời ngự xuống như chim bồ câu, đậu trên Ngài.

B, Có tiếng từ trời phán: Đây là Con yêu dấu của Ta! Trong Ngài, Ta thỏa lòng!

C, Tất cả các sự kiện trên đều đúng.

Đáp án: C.

12. Đức Chúa Jesus Christ chịu thử thách cám dỗ trong đồng vắng bao nhiêu ngày đêm?

A, 30 ngày đêm.

B, 40 ngày đêm

C, 70 ngày đêm

D, 100 ngày đêm

Đáp án: B (Ma-thi-ơ 4:2; Lu-ca 4:1-2; Mác 1:13).

13. Đức Chúa Jesus Christ chiến thắng sự cám dỗ thử thách của ma quỷ :

A, Bằng quyền năng Thiên Chúa của Ngài.

B, Bằng Lời Hằng Sống của Đức Chúa Trời.

C, Bằng sức riêng của con người xác thịt.

D, Tất cả đều đúng.

Đáp án: B (Ma-thi-ơ 4:1-11; Lu-ca 4:3-12).

 14. Đức Chúa Jesus Christ phán dạy điều gì đầu tiên khi Ngài bắt đầu thi hành chức vụ trên đất?

A, Các ngươi hãy ăn năn! Vì Vương Quốc Trời đã đến gần.

B, Kỳ đã trọn, Vương Quốc của Đức Chúa Trời đã gần. Các ngươi hãy ăn năn và tin Tin Lành.

C, Cả hai đều đúng.

D, Cả hai đều sai.

Đáp án: C (Ma-thi-ơ 4:17 và Mác 1:15).

15. Tên của bốn môn đồ đầu tiên của Đức Chúa Jesus Christ là:

A, Phi-e-rơ, Anh-rê, Gia cơ và Giăng.

B, Phi-líp, Ba-thê-lê-my, Ma-thi-ơ và Thô-ma.

C,Gia-cơ, Xê-lốt, Giu-đe và Giu-đa Ích-ca-ri-ốt.

D, Phi-e-rơ, Phi-líp, Giăng và Ma-thi-ơ.

Đáp án: A (Ma-thi-ơ 4:18-21).

16. Bài giảng trên núi, Đức Chúa Jesus Christ phán dạy các môn đồ và dân chúng:

A, Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết trí, hết sức mà yêu Chúa là Đức Chúa Trời ngươi.

B, Ngươi phải yêu kẻ lân cận của ngươi như mình.

C, Hãy yêu những kẻ thù của các ngươi, làm điều lành cho những kẻ ghét các ngươi, chúc phước cho những kẻ rủa các ngươi, và cầu nguyện cho những kẻ sỉ nhục các ngươi. (Ma-thi-ơ 5:44, Lu-ca 6:28).

D, Về các mối phước lành dành cho những người bước đi theo Chúa. (Ma-thi-ơ 5:1-11).

Đáp án: D (Ma-thi-ơ 5:1-11).

17. Đức Chúa Jesus Christ phán: “Phước cho những ai vì sự công bình mà bị bách hại.” Vì:

A, Vương Quốc Trời là của họ!

B, Sẽ thấy Đức Chúa Trời.

C, Sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời.

D, Phần thưởng của các ngươi ở trên trời sẽ lớn lắm.

Đ, Tất cả đều đúng.

Đáp án: A và Đ (Ma-thi-ơ 5:10).

*Trong bài giảng trên núi được chép trong sách Ma-thi-ơ 5:10 Đức Chúa Jesus Christ phán: “Phước cho những ai vì sự công bình mà bị bách hại. Vì Vương Quốc Trời là của họ!” Tuy nhiên khi một người thuộc về vương quốc trời thì người đó chắc chắn được gọi là con Đức Chúa Trời và nhận được phần thưởng lớn nhất đó là được nhìn thấy sự vinh quang vĩ đại của mặt Ngài.

18. Đức Chúa Jesus Christ phán dạy rằng khi chúng ta phạm tội trong tư tưởng là đã phạm tội rồi.

A, Đúng.

B, Sai.

Đáp án: A (Ma-thi-ơ 5:28).

19. Đức Chúa Jesus Christ phán: “Chẳng ai có thể làm nô lệ của hai chủ; vì sẽ ghét người này mà yêu người kia, hoặc sẽ hiệp với người này mà khinh thường người kia. Các ngươi không thể làm nô lệ của Thiên Chúa và của Ma-môn.

A, Đúng.

B, Sai.

Đáp án: A (Ma-thi-ơ 6:24).

20. Lòng tham tiền bạc là cội rễ của mọi điều ác.

A, Đúng.

B, Sai.

Đáp án A.

21. Đức Chúa Jesus Christ phán: “Hãy đến cùng Ta! Hỡi những ai mệt mỏi và gánh nặng! Ta sẽ cho các ngươi sự yên nghỉ. Hãy mang lấy ách của Ta trên các ngươi và học theo Ta” Vì:

A, Ta có lòng nhu mì và khiêm nhường.

B, Vì ách của Ta là dễ chịu và gánh của Ta là nhẹ nhàng.

C, Cả hai đều đúng.

D, Cả hai đều sai.

Đáp án: C (Ma-thi-ơ 11: 28-30).

22. Hãy vào cửa hẹp, vì cửa rộng và đường khoảng khoát dẫn đến sự hư mất, và có nhiều kẻ vào đó. Bởi vì cửa hẹp và đường chật dẫn đến sự sống, thì có ít người tìm gặp.

A, Vì: Có một con đường coi dường chính đáng cho loài người; Nhưng đến cuối cùng là những nẻo của sự chết.

B, Vì Đấng Tự Hữu Hằng Hữu biết đường người công bình, Nhưng đường kẻ ác rồi bị diệt vong.

C, Cả a và b đều đúng.

Đáp án: C.

23. Đức Chúa Jesus Christ phán: Hãy tỉnh thức mà cầu nguyện:

A, Vì ma quỷ như sư tử rống đang rình mò anh em và cắn nuốt những người chúng có thể cắn nuốt được.

B, Để các ngươi khỏi sa vào chước cám dỗ, vì tâm thần thì muốn lắm, mà xác thịt thì yếu đuối.

C, Vì các ngươi không biết ngày và giờ Chúa các ngươi đến.

D, Tất cả các ý trên đều đúng.

Đáp án: D.

24. Đức Chúa Jesus Christ phán: Vậy, ai nghe và làm theo các lời Ta phán đây, thì người ấy giống như:

A, Một người khôn ngoan xây nhà mình trên vầng đá. Có mưa sa, nước chảy, gió lay, xô động nhà ấy, nhưng nó không bị sụp đổ, vì đã được đặt nền trên vầng đá.

B, Một người dại xây nhà mình trên cát. Có mưa sa, nước chảy, gió lay, xô động nhà ấy, thì nó bị sụp đổ, và sự sụp đổ của nó là lớn.

Đáp án: A

25. Hễ ai trở nên khiêm nhường như một đứa trẻ:

A, Thì sẽ là lớn hơn hết trong nước Thiên Đàng.

B, Vì vương quốc Đức Chúa Trời thuộc về những người giống như con trẻ ấy.

C, Vì Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ơn cho kẻ khiêm nhường.

D, Tất cả đều đúng.

Đáp án: D

26. Chúa phán: “Hễ điều chi các ngươi muốn người ta làm cho mình, thì cũng hãy làm điều đó cho họ.”

A, Vì ấy là luật pháp và lời tiên tri.

B, Vì ai gieo giống gì sẽ gặt giống ấy.

C, Vì các ngươi lường cho người ta mực nào thì họ cũng lường lại cho mực ấy.

D, Tất cả đều đúng.

Đáp án: D.

27. Chúa phán: “Hãy xin, các ngươi sẽ được ban cho. Hãy tìm, các ngươi sẽ gặp. Hãy gõ cửa và nó sẽ mở ra cho các ngươi.”

A, Bởi vì, bất cứ ai xin thì được, ai tìm thì gặp, ai gõ cửa thì được mở.

B, Vì hễ ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu.

C, Vì mắt Chúa đoái xem những người công bình và tai Ngài lắng nghe những lời khẩn xin của họ. Nhưng mặt Chúa nghịch lại những kẻ làm ác.

D, Tất cả đều đúng.

Đáp án: D.

28. Chúa phán: “Các ngươi đừng lo lắng chi về ngày mai. Nhưng trước hết, các ngươi hãy tìm kiếm Vương Quốc của Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài.”

A, Vì Cha các ngươi ở trên trời vốn biết các ngươi cần dùng những điều ấy rồi, thì mọi điều ấy sẽ được thêm cho các ngươi.

B, Vì ngày mai sẽ lo về việc ngày mai, sự khó nhọc ngày nào đủ cho ngày ấy.

C, Vì Đấng Tự Hữu Hằng Hữu là Đấng Chăn Chiên của tôi. Tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì.

D, Tất cả các câu trên đều đúng.

Đáp án: D.

29. Hỡi những người làm con! Hãy vâng phục cha mẹ của mình trong Chúa.

A, Vì điều đó là công bình.

B, Vì đó là điều răn thứ nhất với một lời hứa, để ngươi được phước và được sống lâu trên đất.

C, Vì đó là điều làm đẹp lòng Chúa.

D, Tất cả các câu trên đều đúng.

Đáp án: D.

30. Chúa phán: Hãy nên thánh.

A, Vì Ta, Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu các người, vốn là thánh.

B, Vì nếu không nên thánh thì chẳng ai được thấy Chúa.

C, Vì, như Đấng gọi các anh chị em, là thánh, thì các anh chị em cũng phải thánh trong mọi cách ăn ở mình.

D, Tất cả các câu trên đều đúng.

Đáp án: D.

Nguyện kính xin Chúa ban phước cho các con ngày càng hơn trong việc học đọc suy ngẫm lời Chúa, để lời Chúa giữ gìn các con trong con đường vinh quang phước hạnh bên Chúa đời đời.

Nguyện mọi vinh quang, vinh hiển, quyền phép, sự cao quý và hết thảy mọi lời chúc tụng, tôn vinh duy thuộc về Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu- Đấng chúng con tôn thờ đời đời cho đến vô cùng.

Những câu đố Kinh thánh bằng hình có lời giải đáp án, hình ảnh vui nhộn nhưng đằng sau đó lại là những đáp án vô cùng sâu sắc. Xin mời tôi con Chúa cùng tham khảo!


*
Câu đố kinh thánh bằng hình ảnh có lời giải đáp án

Đáp án: Còn ai phạm tội tức là trái luật pháp; và sự tội lỗi tức là sự trái luật pháp. (I Giăng 3:4).

Câu 2: Xin tìm câu Kinh Thánh có ý nghĩa như hình?

*

Đáp án: Điều răn của Ngài chẳng phải là nặng nề (I Giăng 5:3b).

Câu 3: Xin cho biết điều răn của Chúa là gì?


Đáp án: – Tin Đức Chúa Giê-xu Christ

– Yêu mến lẫn nhau như Ngài đã truyền dạy (I Giăng 3:23).

Câu 4: Tôi là ai?

– Yêu mến và làm theo lẽ thật.

– Tôi ăn ở trung tín và nhân từ và được Hội Thánh làm chứng tốt.

– Được trước giả yêu thương.

Đáp án: Gai-út (III Giăng câu 1-6).

Câu 5: Xin tìm câu Kinh Thánh có ý nghĩa như hình?

*

Đáp án: Ta còn nhiều điều muốn viết cho các ngươi; ta không muốn viết bằng giấy và mực, nhưng ta ước ao đi thăm các ngươi, và đối mặt nói chuyện cùng nhau, hầu cho sự vui mừng của chúng ta được đầy dẫy. (II Giăng 12).


***


Câu 6: Tôi là cái gì?

– Chỉ dành cho Cơ Đốc nhân

– Cơ Đốc nhân sẽ nhận được tôi khi gặp Chúa

Đáp án: Mão triều thiên (Khải huyền 2:10).

Câu 7: Xin tìm phân đoạn Kinh Thánh theo hình? Xin kể tên ra?

*

Đáp án: Hình ảnh 4 con ngựa trong 4 ấn đầu tiên được mở ra. (Khải huyền 6:1-8).

Con ngựa 1: màu trắng -> xâm lăng (chiến thắng).

Con ngựa 2: màu hồng -> chiến tranh.

Con ngựa 3: ngựa ô -> sự đói kém.

Con ngựa 4: màu vàng -> dịch lệ.

Câu 8: Tôi là cái gì?

– Không phải là đồ ăn

– Có vị ngọt, đắng

Đáp án: Quyển sách của thiên sứ đưa cho Giăng nuốt (Khải huyền 10:10).

Câu 9: Xin tìm câu Kinh Thánh có ý nghĩa như hình?

*

Đáp án: Đức Chúa Trời sẽ lau hết nước mắt nơi mắt những người được vào ở trong thiên đàng.(Khải huyền 7:17b).

Câu 10: Xin tìm câu Kinh Thánh có ý nghĩa như hình?

*

Đáp án: Hình ảnh con rồng chiến đấu với các thiên sứ bị thua cuộc và bị quăng xuống đất (Khải huyền 12:7-9).


***


Câu 11: Xin giải thích hình ảnh này mang ý nghĩa gì và trưng dẫn?

*

Đáp án: Hội Thánh Lao-đi-xê bị Chúa quở trách là hâm hẩm, không nóng cũng không lạnh (Khải huyền 3:15-16).

Câu 12: Xin giải thích hình ảnh này mang ý nghĩa gì và trưng dẫn?

*

Đáp án: Dấu lớn thứ hai (Khải huyền 12:3-4) .

Con rồng lớn – sắc đỏ – 7 đầu, 10 sừng,

7 mão triều thiên chờ nuốt đứa con người đàn bà,

đuôi kéo 1/3 ngôi sao trên trời xuống đất.

Câu 13: Xin giải thích hình ảnh này mang ý nghĩa gì và trưng dẫn?

*

Đáp án: Lời rao báo của ba thiên sứ

– Thiên sứ 1: Rao truyền Tin Lành đời đời (Khải huyền 14:6-7)

– Thiên sứ 2: Rao báo sự hủy diệt tiên tri giả (Khải huyền 14:8)

– Thiên sứ 3: Rao báo sự đoán phạt những người thờ lạy con thú (Khải huyền 14:9-12)

Câu 14: Xin giải thích hình ảnh này mang ý nghĩa gì và trưng dẫn?

*

Đáp án: 7 bát thạnh nộ (đoạn 16)

´ Bát 1: Ghẻ độc

´ Bát 2: Biển biến thành máu

´ Bát 3: Sông suối biến thành máu

´ Bát 4: Mặt trời tăng sức nóng

´ Bát 5: Sự tối tăm trên nước con thú

´ Bát 6: Sông Ơ-phơ-rát cạn khô

´ Bát 7: Mưa đá lớn

Câu 15: Tôi là cái gì?

– Không được thêm mà cũng không được bớt.

– Sẽ gánh lấy hậu quả nặng nề nếu như không làm theo điều trên.

Đáp án: Lời của Đức Chúa Trời (Kinh Thánh) (Khải huyền 22:18-19)


***


Câu 16: Xin giải thích hình ảnh này mang ý nghĩa gì và trưng dẫn?

*

Đáp án: Ấn thứ 5: Linh hồn các thánh tử đạo dưới chân bàn thờ. (Khải huyền 6:9-11).

Câu 17: Xin giải thích hình ảnh này mang ý nghĩa gì và trưng dẫn?

*

Đáp án: Giăng thấy Đấng ngồi trên ngôi, có 24 trưởng lão ngồi chung quanh ngôi, mặc áo trắng, đầu đội mão triều thiên bằng vàng (Khải huyền 4:2-4).

Câu 18: Xin giải thích hình ảnh này mang ý nghĩa gì và trưng dẫn?

*

Đáp án: Hình ảnh con thú thứ nhất từ dưới biển lên. Có 7 đầu, 10 sừng có 10 mão triều thiên và trên đầu có những danh hiệu phạm thượng (Khải huyền 13:1-2).

Câu 19: Xin giải thích hình ảnh này mang ý nghĩa gì và trưng dẫn?

*

Đáp án: Sự hiện thấy về Con Người (Khải huyền 1:13-16).

Câu 20: Xin giải thích hình ảnh này mang ý nghĩa gì và trưng dẫn?

*

Đáp án: Hình dạng thiên sứ được Giăng nhìn thấy và mô tả trong Khải huyền 10:1-3.


***


Câu 21: Xin cho biết hình này mang ý nghĩa gì và trưng dẫn?

*

Đáp án: Hai chứng nhân được ví như hai cây ôlive và hai chân đèn đứng trước mặt Chúa. (Khải huyền 11:4).

Câu 22: Xin cho biết hình này mang ý nghĩa gì và trưng dẫn?

*

Đáp án: người đàn bà ngồi trên con thú có 7 đầu 10 sừng – mặc áo màu tía – trang sức bằng vàng bạc và bửu thạch – tay cầm chén vàng chứa đồ ô uế- trán có ghi sự mầu hiệm Babylôn lớn – say huyết thánh đồ. (Khải huyền 17:3-6)

Câu 23: Tìm câu Kinh Thánh có ý như hình?

*

Đáp án: 1 phần 3 ánh sáng của mặt trời, ngôi sao, mặt trăng bị tối tăm (Khải huyền 8:12).

Câu 24: Tìm câu Kinh Thánh có ý như hình?

*

Đáp án: Chúa quở Hội Thánh Sạt-đe có tiếng là sống nhưng mà là chết (Khải huyền3:1).

Câu 25: Xin kể thứ tự bốn con sinh vật trong thiên đàng có hình dạng gì?

Đáp án: Sư tử, bò đực, mặt người, chim phụng hoàng (Khải huyền 4:7).


***


Câu 26: Xin tìm câu Kinh Thánh có ý nghĩa như hình?

*

Đáp án: Khải huyền 2:7.

Câu 27: Xin biết cho hình này mang ý nghĩa gì và trưng dẫn?

*

Đáp án: Satan bị giam 1000 năm (Khải huyền 20:1-3).

Câu 28: Xin tìm câu Kinh Thánh có ý nghĩa như hình?

*

Đáp án: Con thú và tiên tri giả bị bắt quăng vào hồ có lửa và diêm cháy bừng bừng (Khải huyền 19:20).

Câu 29: Xin cho biết con số này có ý nghĩa gì và trưng dẫn?


144.000


Đáp án: 144.000 người là số người được chọn của Chúa. Đoàn người này đều có Danh Chiên Con và Danh Cha Chiên Con trên trán. Đây là những người không bị hư mất và tất cả được ở với Chúa tại Si-ôn. (Khải huyền14:1).

Câu 30: Trong thời gian 7 thiên sứ trút 7 tai nạn xuống đất, thì chỉ có ai được đi vào đền thờ?

Đáp án: Không ai được vào hết. (Khải huyền 15:8).


***


Câu 31: Xin tìm câu Kinh Thánh có ý như hình?

*

Đáp án: Sáng Thế Ký 9:13.

Câu 32: Hai dân tộc nào ra từ việc loạn luân? Trưng dẫn?

Đáp án: Mô-áp và Am-môn (Sáng Thế Ký 19:30-38).

Câu 33: Tôi là ai?

– Tôi phục vụ trong cung vua.

– Tôi có liên quan đến số 3.

– Nghề của tôi có liên quan tới bánh.

Đáp án: Quan thượng thiện (Sáng Thế Ký 40:16-19).

Câu 34: Tôi là ai?

– Anh hùng đầu tiên trên mặt đất.

– Thợ săn can đảm trước mặt Đức Giê-hô-va.

Đáp án: Nim-rốt (Sáng Thế Ký 10:8-9).

Câu 35: Người dân Ê-díp-tô phải nộp thuế hoa lợi cho vua là bao nhiêu phần trăm? Trưng dẫn?

Đáp án: 20% (Sáng Thế Ký 47:26).


***


Câu 36: Xin cho biết tên và tuổi của người sống thọ nhất? Trưng dẫn?

Đáp án: Mê-tu-sê-la 969 tuổi (Sáng thế ký 5:27).

Câu 37: Xin cho biết hình ảnh này là gì? Trưng dẫn?

*

Đáp án: Chúa hủy diệt thành Sô-đôm và Gô-mô-rơ, bà Lót nhìn lại phía sau nên bị hóa thành tượng muối (Sáng thế ký19:24-26).

Câu 38: Xin tìm câu Kinh Thánh theo ý hình?

*

Đáp án: Sáng thế ký 24:19-21.

Câu 39: Xin tìm câu Kinh Thánh theo ý hình?

*

Đáp án: Gia-cốp mơ thấy 1 cái thang bắc từ đất đến trời, thiên sứ lên xuống trên thang (Sáng thế ký 28:12).

Câu 40: Xin tìm câu Kinh Thánh theo ý hình?

*

Đáp án: Giô-sép giải mộng cho quan tửu chánh và quan thượng thiện (Sáng thế ký 40:9-13, 16-19).


***


Câu 41: Tôi là ai?

– Toàn thân tôi mặn chát.

– Tôi trở thành tượng muối vì bất tuân lời thiên sứ, mà quay đầu ngó lại sau.

Đáp án: Vợ của Lót (Sáng thế ký19:26).

Câu 42: Trả lời đúng theo câu hỏi:

Gia-cốp từng lừa cha cướp phước của anh. Về sau, ông bị người ta lừa lại. Việc đầu tiên ông bị lừa là gì ?

Đáp án: Bị lừa trong việc cưới vợ. La-ban hứa gả Ra-chên, nhưng lại đưa Lê-a làm vợ Gia-cốp. (Sáng thế ký 29:21-23).

Câu 43: Trả lời đúng theo câu hỏi:

Khi cư ngụ trong xứ Phi-li-tin, Y-sác cũng phạm 1 tội giống như tội cha mình là Áp-ra-ham đã phạm, đó là tội gì?

Đáp án: Nói dối rằng vợ mình là em gái mình. (Sáng thế ký 26:7).

Câu 44: Tìm câu Kinh Thánh theo hình:

*

Đáp án: Bởi ân huệ của Chúa, trước khi qua sông Giô-đanh, Gia-cốp chỉ có 1 cây gậy, mà ngày nay ông đã có 2 đội quân (Sáng thế ký 32:10).

Xem thêm: Obama Là Người Ngoài Hành Tinh ? Người Ngoài Hành Tinh

Câu 45: Tìm câu Kinh Thánh theo hình:

*

Đáp án: Giấc mơ của Giô-sép:

– Các anh (10). Cha, mẹ + anh em (13), sấp mình trước mặt Giôsép (Sáng thế ký 37:5-11).