Tiếng Anh chăm ngành technology thông tin có lẽ là một nội dung không quá xa lạ với con tín đồ hiện đại, khi mà các thiết bị công nghệ xuất hiện ở gần như là mọi mặt trong đời sống ngày càng, và nhỏ người tiếp tục tiếp xúc một bí quyết vô thức với những thuật ngữ mới.

Bạn đang xem: Tiếng anh chuyên ngành tin học


*

Việc tò mò từ vựng chăm ngành công nghệ thông tin là đề xuất thiết, đặc biệt là đối với dân IT, để đảm bảo an toàn có thể xong việc học và bài toán làm. Bài viết này sẽ giúp người học tiếng Anh núm được vốn từ bỏ vựng về chăm ngành IT.

Key Takeaways:

Chủ đề giờ Anh chăm ngành IT và những thuật ngữ thông dụng.

Bài viết còn hỗ trợ thêm tin tức về tài liệu tiếp thu kiến thức như mối cung cấp sách, nguồn trang web và các ứng dụng cho bài toán tra cứu và học tập.

Ngành technology thông tin giờ Anh là gì?

Ngành technology thông tin tiếng Anh là Information technology Branch (ITB) là ngành sử dụng máy tính, mạng, những thiết bị, hạ tầng để tạo, xử lý, lưu giữ trữ, bảo mật và trao đổi dữ liệu điện tử.

Lĩnh vực công nghệ thông tin gồm bố nhóm ngành chính:

Software và services: phần mềm và dịch vụ

Technology hardware và equipment: Phần cứng và thiết bị công nghệ

Semiconductors & semiconductor equipment: chất chào bán dẫn và thiết bị chào bán dẫn

*

Từ vựng giờ đồng hồ Anh ngành công nghệ thông tin

Từ vựng (Vocabulary)

Từ loại

(Part of speech)

Phát âm (Pronunciation)

Nghĩa (Meaning)

desktop

n.

/"dɛsktɒp/

máy tính để bàn

hard drive

n.

/hɑːd draɪv/

ổ cứng

software

n.

/"sɒftweə/

phần mềm

hardware

n.

/"hɑːdweə/

phần cứng

download

v.

/ˌdaʊn"ləʊd/

tải xuống

file

n.

/faɪl/

tập tin

firewall

n.

/"faɪəwɔːl/

tường lửa

folder

n.

/"fəʊldə/

thư mục

format

n.

/"fɔːmæt/

định dạng

keyboard

n.

/"kiːbɔːd/

bàn phím

monitor

n.

/"mɒnɪtə/

màn hình

mouse

n.

/maʊs/

con chuột

access

n.

/"æksɛs/

truy cập

advanced

adj.

/ədˈvɑːnst/

nâng cao

automation

n.

/ˌɔːtəˈmeɪʃ(ə)n/

tự động hóa

connection

n.

/kəˈnɛkʃən/

sự liên kết

communication

n.

/kəˌmjuːnɪˈkeɪʃən/

liên lạc

device

n.

/dɪˈvaɪs/

thiết bị

disruptive

adj.

/dɪsˈrʌptɪv/

tính đứt gãy công nghệ cũ - mới, tính đột phá

innovation

n.

/ˌɪnəʊˈveɪʃən/

sự đổi mới

invention

n.

/ɪnˈvɛnʃən/

sự phát minh

machine

n.

/məˈʃiːn/

cỗ máy

user-friendly

adj.

/"juːzə-"frɛndli/

thân thiện với những người dùng

adware

n.

/ˈæd.wer/

phần mềm quảng cáo

avatar

n.

/ˌævəˈtɑː/

hình đại diện

application

n.

/ˌæplɪˈkeɪʃ(ə)n/

ứng dụng trên điện thoại

browser

n.

/"braʊzə/

trình duyệt

bug

n.

/bʌg/

lỗi kỹ thuật

cache

n.

/kæʃ/

bộ ghi nhớ đệm

captcha

n.

/ˈkæp.tʃə/

mã ngẫu nhiên

cookies

n.

/"kʊkiz/

thông tin nhỏ về thời hạn đã truy vấn các trang web

cursor

n.

/"kɜːsə/

con trỏ

e-business

n.

/iː-ˈbɪznɪs/

kinh doanh điện tử

homepage

n.

/"həʊmˌpeɪʤ/

trang chủ

application

n.

/ˌæplɪˈkeɪʃ(ə)n/

ứng dụng (trên năng lượng điện thoại)

channel

n.

/ˈʧænl/

kênh

digital

adj.

/"dɪʤɪtl/

thuộc về số / nghệ thuật số

layer

n.

/"leɪə/

lớp

database layer

n.

/"deɪtəˌbeɪs "leɪə/

lớp tàng trữ thông tin

numeric

adj.

/nju(ː)ˈmɛrɪk/

thuộc về bé số

process

n.

/"prəʊsɛs/

xử lý

operation

n.

/ˌɒpəˈreɪʃən/

thao tác

disk

n.

/dɪsk/

đĩa

register

n.

/"rɛʤɪstə/

thanh ghi

store

n.

/stɔː/

lưu trữ

signal

n.

/"sɪgnl/

tín hiệu

back up

v.

/bæk ʌp/

sao lưu dữ liệu

computerized

adj.

/kəmˈpjuːt(ə)raɪzd/

tin học hóa

graphic

adj.

/"juːzə-"frɛndli/

đồ họa

install

v.

/ɪnˈstɔːl/

cài đặt

login

v.

/"lɒgɪn/

đăng nhập

capacity

n.

/kəˈpæsɪti/

dung lượng

unique

adj.

/juːˈniːk/

duy nhất

chain

n.

/ʧeɪn/

chuỗi

code

n.

/kəʊd/

computer programmer

n.

/kəmˈpjuːtə ˈprəʊgræmə/

= software engineer = software developer = coder

lập trình viên

frontend developer

n.

/ˈfrʌnt ˌend dɪˈvɛləpə/

người phạt triển/lập trình các chuyển động được hiển thị trên trang web (ví dụ: giao diện)

backend developer

n.

/ˌbækˈɛnd dɪˈvɛləpə/

người lập trình sẵn các vận động không được hiển thị trên trang web (ví dụ: viết code)

web developer

n.

/wɛb dɪˈvɛləpə/

người phát triển web

configuration

n.

/kənˌfɪgjʊˈreɪʃən/

cấu hình

blink

n.

/blɪŋk/

nhấp nháy

plotter

n.

/"plɒtə/

máy vẽ đồ gia dụng thị

permanent

adj.

/"pɜːmənənt/

vĩnh viễn

slow

adj.

/sləʊ/

yếu, chậm

packet

n.

/"pækɪt/

gói tin, gói dữ liệu

anti-virus software

n.

/"ænti-"vaɪərəs "sɒftweə/

phần mềm kháng virus

driver

n.

/"draɪvə/

trình điều khiển và tinh chỉnh / trình tác động của hệ quản lý điều hành với phần cứng trang bị tính

troubleshooting

/"trʌbəlˌʃʊtɪŋ/

xử lý sự cố

monitor

n.

/"mɒnɪtə/

màn hình

connect

v.

/kəˈnɛkt/

kết nối

network

n.

/"nɛtwɜːk/

mạng lưới

boot

v.

/buːt/

khởi động

access

v. N.

/"æksɛs/

truy cập

upgrade

v.

/ʌpˈgreɪd/

nâng cấp

analyze

v.

/"ænəlaɪz/

phân tích

perform

v.

/pəˈfɔːm/

biểu hiện, hoạt động

user-generated content

n.

/"juːzə-"ʤɛnəreɪtɪd "kɒntɛnt/

nội dung do người dùng tạo

interface

n.

/"ɪntəˌfeɪs/

giao diện

operating system

n.

/"ɒpəreɪtɪŋ "sɪstɪm/

hệ điều hành

processor

n.

/"prəʊsɛsə/

bộ xử lý

desktop computer

n.

/"desk.tɒp kəm"pjuː.tər/

máy tính để bàn

handheld

adj.

/ˌhændˈhɛld/

cầm tay

input

n.

/"ɪnpʊt/

đầu vào

output

n.

/"aʊtpʊt/

đầu ra

compatible

adj.

/kəmˈpætəbl/

tương thích

the internet

(the net)

n.

/ði ˈɪntəˌnɛt/

mạng internet

(mạng)

real-time

adj.

/rɪəl-taɪm/

thời gian thực

server

n.

/"sɜːvə/

máy chủ

search engines

n.

/sɜːʧ ˈɛnʤɪnz/

công cụ tìm kiếm

multi-user

adj.

/"mʌltɪ-"juːzə/

nhiều tín đồ dùng

portable

adj.

/ˈpɔːtəbl/

có thể xách tay

modem

n.

/"məʊdəm/

modem

binary system

n.

/"baɪnəri "sɪstɪm/

hệ thống nhị phân

decimal system

n.

/"dɛsɪməl "sɪstɪm/

hệ thống thập phân

resolution

n.

/ˌrɛzə"luːʃən/

phân giải

algorithm

n.

/ˈælgərɪðm/

thuật toán

removable storage

n.

/rɪˈmuːvəbl ˈstɔːrɪʤ/

lưu trữ di động

fixed storage

n.

/fɪkst ˈstɔːrɪʤ/

lưu trữ nỗ lực định

peripheral

n.

/pəˈrɪfərəl/

ngoại vi

*

Thuật ngữ với viết tắt giờ Anh ngành technology thông tin

CPU (Central Processing Unit): Đơn vị cách xử trí trung tâm

Database: cơ sở dữ liệu

FAQ (Frequently Asked Questions): câu hỏi thường gặp

HTML (Hypertext Markup Language): ngôn ngữ khắc ghi siêu văn phiên bản (một ngữ điệu lập trình)

LAN (Local Area Network): mạng cục bộ

RAM (Random Access Memory): bộ lưu trữ tạm thời

URL (Uniform Resource Locator): địa chỉ của trang web

WAN (Wide Area Network): mạng diện rộng

WWW (world wide web): mạng lưới thông tin toàn cầu

DNS (domain name system): khối hệ thống tên miền

DOS (Disk Operating System): hệ quản lý và điều hành đĩa

OCR: thừa nhận dạng cam kết tự quang học

PDA (personal digital assistant): trợ lý tiên tiến nhất cá nhân

USB (Universal serial bus): thiết bị liên kết gắn vào sản phẩm tính

Những nguồn học tập từ vựng giờ Anh chăm ngành công nghệ thông tin

Các đầu sách học tiếng Anh ngành technology thông tin

Ngoài sách giáo trình học tiếng Anh siêng ngành tại những trường huấn luyện ngành công nghệ thông tin, tín đồ học rất có thể tham khảo một trong những đầu sách giúp cải thiện từ vựng đồng thời kiến thức tiếng Anh chuyên ngành IT sau:

Practice Makes Perfect English Vocabulary Games

Check Your English Vocabulary for Computers and Information Technology: All You Need to Improve Your Vocabulary

504 Absolutely Essential Words

The Vocabulary Builder Workbook: Simple Lessons & Activities lớn Teach Yourself Over 1,400 Must-Know Words

Các ứng dụng học giờ đồng hồ Anh ngành technology thông tin

Một số ứng dụng học giờ đồng hồ Anh chăm ngành IT cung ứng học viên trong quá trình học gồm:

Grasshopper

English for IT

Tech Terms Computer Dictionary

Các trang web học giờ Anh ngành công nghệ thông tin

Một số website giúp tín đồ học trau dồi kỹ năng và kiến thức chuyên ngành công nghệ thông tin cùng tiếng Anh:

Mẫu câu giao tiếp tiếng Anh áp dụng từ vựng ngành công nghệ thông tin

Do you think công nghệ is a bad thing?

Facebook và Tiktok are using user-generated content. (Facebook với Tiktok đang sử dụng nội dung do người dùng tạo.)

We need khổng lồ catch up with new technologies every day or else we will be left behind. (Chúng ta rất cần phải bắt kịp công nghệ mới từng ngày, giả dụ không chúng ta sẽ bị tụt hậu.)

Technology has completely changed the way our brain processes information. (Công nghệ đã biến hóa hoàn toàn biện pháp bộ óc của họ xử lý thông tin.)

The technology is complex và hard lớn explain, so I’ll put it in layman"s terms to help you understand (Công nghệ này phức tạp và cạnh tranh giải thích, vày vậy tôi đang đặt nó theo thuật ngữ dân dã để giúp đỡ bạn hiểu.)

How has technology impacted education? (Công nghệ sẽ tác động thế nào đến giáo dục)

Thanks to the Internet, we have everything at our fingertips. (Nhờ tất cả Internet, chúng ta có hầu như thứ trong khoảng tay.)

*

Bài tập vận dụng

Bài 1: Chọn lời giải đúng:

1. We"re looking for 8 programmers khổng lồ develop our web-based …

A. Applications

B. Appliances

C. Applause

2. Many programmers use libraries of (modifiable) code instead of … from scratch.

A. Coding

B. Code

C. Coded

3. Boris is going lớn be helping us khổng lồ implement various software sub- ...

A. Parts

B. Pieces

C. Components

4. He"s really good at …

A. Trouble

B. Fault-finding

C. Troubleshooting

5. How good are you _________________ stored procedures?

A. On writing

B. When writing

C. At writing

Bài 2: Dịch nghĩa những từ sau:

1. Back up: ___________

2. Upgrade: ___________

3. Upload: ___________

4. Set up: ___________

5. Keep up / catch up: ___________

6. Troubleshoot: ___________

7. Software: ___________

8. Application: ___________

9. Operating system: ___________

10. Portable: ___________

Bài 3: Đọc cùng dịch đoạn văn sau:

This passage takes a look into the digital lives of a teenager from Vietnam. In the morning, the very first thing Mai does is always kiểm tra her Instagram’s latest notifications. If there is no class waiting for her, she may probably spend her whole day on the phone surfing the Net. She even tries her best lớn minimize the times she leaves her bed. She said: “It is too hard for me lớn resist the temptation to scroll down. Once I am bored of one application, I switch lớn another. It’s like an addiction. I know it’s not good but I just can’t stop it. When I look back, hours have passed. If that’s not my parents asking me to put the phone down, I’m afraid my life would be worse.

Đáp án:

Bài 1

1. A

2. A

3. C

4. C

5. C

Bài 2:

1. Back up: sao lưu dữ liệu

2. Upgrade: nâng cấp

3. Upload: thiết lập lên

4. Phối up: thiết lập đặt

5. Keep up / catch up: bắt kịp, xua đuổi kịp

6. Troubleshoot: xử lý sự cố

7. Software: phần mềm

8. Application: ứng dụng

9. Operating system: hệ điều hành

10. Portable: có thể xách tay, cầm tay

Bài 3:

Đoạn văn này hé lộ cuộc sống thường ngày kỹ thuật số của một thiếu thốn niên tới từ Việt Nam. Vào buổi sáng, việc thứ nhất Mai làm cho là luôn luôn kiểm tra các thông báo tiên tiến nhất trên Instagram. Nếu không có lớp học, có lẽ rằng cô ấy đang dành cả ngày trên điện thoại thông minh lướt năng lượng điện thoại. Cô ấy thậm chí còn còn cố gắng hết sức để sút thiểu số lần ra khỏi giường của mình. Cô ấy nói: “Thật quá nặng nề để tôi rất có thể cưỡng lại sự cám dỗ của việc lướt xuống. Một khi tôi ngán một ứng dụng, tôi đưa sang một vận dụng khác. Nó giống như một cơn nghiện. Tôi biết điều này là không giỏi nhưng tôi bắt buộc dừng nó lại. Khi tôi nhìn lại, mặt hàng giờ đang trôi qua. Nếu như không phải phụ huynh yêu mong tôi bỏ điện thoại cảm ứng xuống, tôi e rằng cuộc sống của chính mình sẽ tồi tệ hơn nhiều."

Tổng kết

Như vậy, bài viết vừa chia sẻ với fan học tổng hợp các từ vựng giờ đồng hồ Anh chăm ngành công nghệ thông tin. Cùng với danh sách từ vựng là tổng hợp các nguồn tư liệu quý giá, giúp bạn học hoàn toàn có thể chủ cồn tự đào sâu vào kiến thức và kỹ năng ngành technology thông tin bởi tiếng Anh. Với nguồn tài liệu cô ứ đọng này, tác giả nội dung bài viết hy vọng sẽ giúp người học thay chắc kiến thức và có thể áp dụng trót lọt tru trường đoản cú vựng giờ đồng hồ anh chuyên ngành IT.

Tài liệu tham khảo:

https://www.fluentu.com/blog/business-english/information-technology-vocabulary/

Tiếng Anh chuyên ngành technology Thông Tin càng ngày càng trở nên đặc biệt quan trọng và nên thiết, đặc biệt là đối với những ai đang học và làm việc trong ngành IT. Hơn thế nữa nữa, mức thu nhập giữa chúng ta IT thực hiện tiếng Anh thạo và không thành thạo có lẽ rằng sẽ bao gồm sự chênh lệch độc nhất định.

Bài viết bên dưới đây, Talk
First sẽ cung ứng bộ tự vựng tiếng Anh siêng ngành technology Thông Tin phổ biến nhất để giúp bạn đầy niềm tin hơn khi tiếp xúc & làm việc trong nghành này.


1. Công nghệ Thông Tin tiếng Anh là gì?

Công Nghệ thông tin (CNTT) tiếng Anh là Information Technology, hay được viết tắt là IT. Đây là 1 ngành nghệ thuật sử dụng laptop & phần mềm máy vi tính để xử lý, đưa đổi, bảo vệ, lưu giữ trữ, truyền mua và tích lũy thông tin.

2. Từ vựng giờ đồng hồ Anh siêng ngành công nghệ thông tin

2.1. Từ vựng giờ Anh các thuật toán trong chăm ngành CNTT

Sau đó là list trường đoản cú vựng giờ Anh chuyên ngành technology Thông Tin và những thuật ngữ IT thịnh hành nhất mà bất cứ ai học chuyên ngành IT cũng đề nghị nắm chắc. Thuộc theo dõi nhé!


*
Các thuật ngữ giờ đồng hồ Anh siêng ngành technology thông tin
Multiplication (n): Phép nhân

Ví dụ: The multiplication of two numbers is the process of adding one of them to itself a certain number of times.Phép nhân hai số là quy trình cộng một trong số chúng với chủ yếu nó một vài lần độc nhất vô nhị định.

Numeric (a): Số học, ở trong về số học

Ví dụ: A numeric value is a value that represents a number.Giá trị số là giá bán trị đại diện thay mặt cho một số.

Operation (v,n): Thao tác

Ví dụ: An operation is a mathematical process such as addition, subtraction, multiplication, or division.

Một phép toán là một các bước toán học tập như cộng, trừ, nhân hoặc chia.

Output (n): Ra, gửi ra

Ví dụ: The output of a computer program or process is the information that it produces.Đầu ra của một công tác hoặc quy trình laptop là thông tin mà nó chế tạo ra.

Perform (v): Tiến hành, thi hành

Ví dụ: To perform an action means to bởi it.

Process (v,n): Xử lý

Ví dụ: A process is a series of actions which are carried out in order khổng lồ achieve a particular result.

Processor (n): bộ xử lý

Ví dụ: A processor is the part of a computer that interprets commands and performs operations.

Pulse (v,n): Xung

Ví dụ: A pulse is a short burst of electrical energy that travels along a wire or through the air.

Register (v,n): Thanh ghi, đăng ký

Ví dụ: A register is an area of memory in a computer that can be used to lớn store data temporarily.

Signal (n): Tín hiệu

Ví dụ: A signal is an electrical current or radio wave that carries information.

Solution (n): Giải pháp, lời giải

Ví dụ: A solution is the answer lớn a problem or puzzle.

Store (v): Lưu trữ

Ví dụ: To store something means to lớn keep it in a place where it can be kept safely until it is needed

Subtraction (n): Phép trừ

Ví dụ: Subtraction is the process of taking one number away from another.

Switch (v,n): Chuyển

Ví dụ: A switch is an electrical device that can be used to turn something on or off.

Tape (n): Ghi băng, băng

Ví dụ: A tape is a long thin piece of plastic or paper that can be used for recording sound, pictures, or data.

Terminal (n): thiết bị trạm

 Ví dụ: A terminal is a device that allows you to communicate with a computer from another location.

Transmit (v): Truyền

Ví dụ: To transmit information means to send it from one place to another.

Abacus (n): Bàn tính

Ví dụ: An abacus is an ancient device used for counting and calculating.

Allocate (v): Phân phối

 Ví dụ: To allocate something means to lớn set it aside for a particular purpose.

Analog (a): Tương tự

Ví dụ: An analog signal is one that varies continuously over time and can take any value within a certain range.

Application (a): Ứng dụng

Ví dụ: An application is a program designed lớn perform a specific task on a computer or other electronic device.

Binary (a,n): Nhị phân, thuộc về nhị phân

Ví dụ: The binary system uses only two digits (0 and 1) to represent numbers & other data.

Calculation (n): Tính toán

Ví dụ: A calculation is the process of using mathematics to lớn solve a problem or answer a question.

Command (v,n): Ra lệnh, lệnh (trong lắp thêm tính)

Ví dụ: A command is an instruction given to a computer program or device telling it what kích hoạt to perform.

Dependable (a): Có thể tin tưởng được

Ví dụ: Something that is dependable can be relied on lớn work correctly và consistently.

Devise (v): Phát minh

Ví dụ: To devise something means to lớn invent it or come up with it.

Different (a): Khác biệt

Ví dụ: Two things are said to lớn be different if they are not the same in some way.

Digital (a): Số, nằm trong về số

Ví dụ: A digital signal uses discrete values (usually 0 và 1) to represent numbers và other data.

Etch (v): Khắc axit

Ví dụ: To etch something means to lớn cut into its surface using acid or some other corrosive substance.

Experiment (v,n): thực hiện thí nghiệm, cuộc thí nghiệm

Ví dụ: An experiment is a scientific kiểm tra carried out in order lớn discover something new about the world around us.

Remote Access (n): truy vấn từ xa qua mạng

Ví dụ: Remote access refers to the ability lớn access a computer or network from another location over the mạng internet or some other network connection.

Computerize (v): Tin học tập hóa

Ví dụ: To computerize something means to lớn convert it into digital form so that it can be processed by a computer.

Storage (n): lưu trữ

Ví dụ: Computer storage refers to lớn the various types of memory devices used by computers for storing data.

Xem thêm: Xu Hướng 4/2023 # Vietsub Running Man Tập 81 # Top 6 View, Xem Phim Nhà Bà Nữ


Hướng dẫn phương pháp phát âm 10 từ nhưng dân IT và cộng đồng mạng hay gọi sai nhất

2.2. Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành công nghệ Thông Tin về cấu tạo máy móc


*
Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành technology thông tin về kết cấu máy móc
Alloy (n): vừa lòng kim
Bubble memory (n): bộ nhớ lưu trữ bọt
Capacity (n): Dung lượng
Core memory (n): bộ lưu trữ lõi
Dominate (v): Thống trị
Ferrite ring (n): Vòng lây lan từ
Horizontal (a,n): Ngang, đường ngang
Inspiration (n): Sự cảm hứng
Intersection (n): Giao điểm
Detailed (a): chi tiết
Respective (a): Tương ứng
Retain (v): giữ lại, duy trì
Gadget (n): đồ vật phụ tùng nhỏ
Semiconductor memory (n): bộ lưu trữ bán dẫn
Unique (a): Duy nhất
Vertical (a,n): Dọc; đường dọc
Wire (n): Dây điện
Matrix (n): Ma trận
Microfilm (n): Vi phim
Noticeable (a): Dễ thừa nhận thấy
Phenomenon (n): hiện tượng
Position (n): Vị trí
Prediction (n): Sự tiên đoán, lời tiên đoán
Quality (n): hóa học lượng
Quantity (n): Số lượng
Ribbon (n): Dải băng
Set (n): Tập
Spin (v): Quay
Strike (v): Đánh, đập
Superb (a): xuất xắc vời, xuất sắc
Supervisor (n): bạn giám sát
Thermal (a): Nhiệt
Train (n): Đoàn tàu, dòng, dãy, chuỗi
Translucent (a): trong mờ
Configuration (n): Cấu hình
Implement (v): công cụ, phương tiện
Disk (n): Đĩa
Acoustic coupler (n): cỗ ghép âm
Multiplexer (n): bộ dồn kênh

Ví dụ:

The metal alloy is made up of copper & zinc. (Hợp kim kim loại được làm từ đồng cùng kẽm.)Bubble memory was a type of non-volatile memory that used tiny magnetic bubbles khổng lồ store data. (Bộ lưu giữ bong bóng là một loại bộ nhớ lưu trữ không bay hơi sử dụng các bong bóng từ tính nhỏ để tàng trữ dữ liệu.)The capacity of the hard drive is 1 terabyte. (Dung lượng của ổ cứng là một terabyte.)Core memory was an early form of computer memory that used tiny magnetic cores khổng lồ store data. (Bộ lưu giữ lõi là một trong những dạng nhanh chóng của bộ nhớ lưu trữ máy tính sử dụng các lõi tự tính nhỏ dại để lưu trữ dữ liệu.)Google dominates the tìm kiếm engine market. (Google chiếm phần ưu thay trên thị phần công chũm tìm kiếm.)A ferrite ring is a type of inductor used in electronic circuits. (Vòng ferrite là 1 trong loại cuộn cảm được sử dụng trong mạch năng lượng điện tử.)The horizontal axis represents time. (Trục ngang thể hiện thời gian.)The thiết kế was inspired by nature. (Thiết kế được lấy cảm hứng từ thiên nhiên.)The intersection of two lines is a point. (Giao điểm của nhị đường là một trong điểm.)The report provides detailed information about the project. (Báo cáo đưa tin chi máu về dự án.)Each team member has their respective responsibilities. (Mỗi thành viên trong đội có trách nhiệm của riêng biệt họ.)The company retains the right khổng lồ terminate the contract at any time. (Công ty duy trì quyền hoàn thành hợp đồng vào ngẫu nhiên thời điểm nào.)The new gadget is smaller & faster than the old one. (Công cố gắng mới nhỏ hơn và cấp tốc hơn so với mẫu cũ.)Semiconductor memory is a type of computer memory that uses semiconductor devices khổng lồ store data. (Bộ nhớ chào bán dẫn là 1 trong loại bộ nhớ lưu trữ máy tính sử dụng những thiết bị cung cấp dẫn để lưu trữ dữ liệu.)Each person’s fingerprints are unique. (Dấu vân tay của mọi cá nhân là duy nhất.)The vertical axis represents temperature. (Trục đứng thể hiện nhiệt độ.)The wire is made of copper. (Dây được thiết kế từ đồng.)A matrix is a rectangular array of numbers or symbols arranged in rows và columns. (Một ma trận là một trong mảng chữ nhật những số hoặc ký hiệu được sắp xếp thành hàng và cột.)Microfilm is a method of storing documents on film in a reduced size. (Microfilm là một phương pháp lưu trữ tư liệu trên phim ở form size thu gọn.)There was a noticeable improvement in performance after the upgrade. (Có một sự nâng cấp đáng nhắc về hiệu suất sau khi nâng cấp.)