ML>Kinh Cho Cac Linh Hon Kinh CẦU CHO CÁC LINH HỒN: 1 kinh Lạy Cha, 1 kinh Kính Mừng, 1 kinh Sáng Danh, và LỜI NGUYỆN: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho các LINH HỒN được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời, sáng láng vui vẻ vô cùng . AMEN. Kinh BỞ
I LỜI - (kinh rút ngngắn) Lạy Ðức Chúa Giêsu, xưa bởi lời mà xuống thế gian, 33 năm cùng chịu những sự thương khó cho các linh hồn được rỗi. Thì rày chúng con xin Cha rất nhân lành hay thương vô cùng, xin tha phần phạt cho các hinh hồn đã cầu nguyện hôm nay, hoặc còn giam nơi lửa luyện tội thì xin mở cửa tù rạc ấy cho ra mà đem đến chốn hưởng vui thật là nước Thiên Ðàng vì công nghiệp Chúa con đã chịu nạn chịu chết vì chúng con. Amen.AMEN. Kinh BỞ
I LỜI - (kinh trọn vẹn) Lạy ơn Đức Chúa Giêsu !Xưa bởi trời mà xuống thế gian 33 năm, chịu những sự thương khó cho các linh hồn thiên hạ được rỗi thì rày chúng con xin cha cực lành tha tội cho linh hồn con mọn ra khỏi thế gian này, hoặc còn nằm nơi Luyện Ngục cho được khỏi, cùng xin mở cửa tù rạc cho ra, mà đem lên chốn mọi sự phúc thật được xem thấy Đức Chúa Cha đời đời, cầu cho Linh Hồn : ( … ) cho được khỏi và lên Thiên Đàng, vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu . Linh hồn ấy đã khỏi thế này, mà bây giờ chúng con lần hạt cầu nguyện cho; hoặc là rày đã được lên chốn mọi sự phúc thật, được vui mừng mọi đàng, thì xin nhớ cầu cho cha mẹ, anh em, họ hàng, bạn hữu, con cháu, còn ở trong sóng gió biển cả là thế gian này, cho ngày sau được lên vào cửa Thiên Đàng . Hoặc linh hồn ấy đền chưa đủ tội, Chúa rất công bằng vô cùng còn cầm nơi Luyện Ngục thì hãy cậy trông Cha rất Nhân Lành vô cùng phạt con làm vậy cho ngày sau được sáng láng tốt lành hơn nữa . Mà bây giờ mùa phúc đã hết, mùa tội phải đền, bao nhiêu kẻ còn sống hãy mở con mắt linh hồn ra mà xem, vì sự tội lỗi là rể những của đắng làm vậy . AMEN. Kinh VỰC SÂU Lạy Chúa, con ở dưới vực sâu kêu lên Chúa, xin Chúa hãy thương nhậm lời con kêu van, hãy lắng nghe tiếng con cầu xin. Nếu Chúa chấp tội, nào ai rỗi được? Bởi Chúa hằng có lòng lành, cùng vì lời Chúa phán hứa, con đã trông cậy Chúa. Linh hồn con cậy vì lời hứa ấy thì đã trông cậy Chúa. Những kẻ làm dân Đức Chúa Trời, đêm ngày hãy trông cậy Người cho liên, vì Người rất nhân lành hay thương vô cùng, sẽ tha hết mọi tội lỗi kẻ làm dân Người thay thảy.Lạy Chúa con, xin cho linh hồn ( … ) được nghỉ ngơi đời đời, và được sáng soi vô cùng. Lạy Chúa con, xin cứu lấy linh hồn ( … ) cho khỏi tù ngục, và được nghỉ yên. AMEN. Lạy ơn Đức Chúa Giêsu, Chúa đã phán dạy rằng, con hãy xin thì con sẽ được. Vậy con xin Chúa lòng lành vô cùng thương đến các linh hồn nơi luyện tội. Xin Chúa nghe lời con cầu xin kêu van, cho linh hồn ông bà, cha mẹ, anh em, bạn hữu con. Xin Chúa mở cửa thiên đàng cho các linh hồn ấy vào. Xin cho các linh hồn ấy được sự sáng vô cùng hằng soi cho liên. AMEN.
Trang Nhà Hương Trầm Tưởng Nhớ
Diễn Đàn Đọc Kinh Gia Đình HATC

-|- CHƯƠNG TRÌNH ĐỌC KINH -|-

*

1.

Bạn đang xem: Cầu nguyện cho người đã qua đời

Lời Giới Thiệu và ý chỉ cầu nguyện cho các Linh Hồn:

*
2.Đọc Kinh Đức Chúa Thánh Thần:
*

3. Lời Nguyện Khai Mạc:Lạy Chúa, là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con phó thác linh hồn (tên thánh), mà Chúa đã gọi ra khỏi thế gian này về bên Chúa. Xin cho linh hồn (tên thánh), mà chúng con cầu nguyện hôm nay, được bước qua sự chết bình an và được vào cõi trường sinh mà Chúa đã hứa ban cho những người trông cậy nơi Chúa. Xin lấy lượng từ bi nhân hậu mà tha thứ mọi lỗi lầm mà linh hồn (tên thánh) đã phạm vì sự yếu đuối của kiếp sống con người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen

4. Lưu Ý: Giờ đọc kinh 3 ngày cho người mới qua đời, xin dùng theo thứ tự. Còn các giờ kinh khác đọc 1 ngày tùy ý chọn 1 trong 3 bài dưới:(Giờ Kinh Ngày Thứ Nhất đọc Bài Này) Lời Chúa: (1 Cor 15:55-57) Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu CôrintôKhi cái thân phải hư nát này mặc lấy sự bất diệt, khi cái thân phải chết này mặc lấy sự bất tử, thì bấy giờ sẽ ứng nghiệm lời Kinh Thánh sau đây: Tử thần đã bị chôn vùi. Ðây giờ chiến thắng! Hỡi tử thần, đâu là chiến thắng của ngươi? Hỡi tử thần, đâu là nọc độc của ngươi? Tử thần có độc là vì tội lỗi, mà tội lỗi có mạnh cũng tại có Lề Luật. Nhưng tạ ơn Thiên Chúa, vì Người đã cho chúng ta chiến thắng nhờ Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Bởi vậy, anh em thân mến, anh em hãy kiên tâm bền chí, và càng ngày càng tích cực tham gia vào công việc của Chúa, vì biết rằng: trong Chúa, sự khó nhọc của anh em sẽ không trở nên vô ích.Đó Là Lời Chúa - Tạ Ơn Chúa (Giờ Kinh Ngày Thứ Hai đọc Bài Này)Lời Chúa: (Rom 6:3-9)Bài trích thơ thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Roma. Anh chị em thân mến: "Tất cả chúng ta đã chịu phép Rửa trong Ðức Giêsu Kitô, tức là đã chịu phép Rửa trong sự chết của Người. Và chúng ta đã cùng chịu mai táng với Người, bởi được thanh tẩy trong sự chết của Người, để như Ðức Kitô nhờ vinh hiển Chúa Cha mà sống lại từ cõi chết thế nào, thì cả chúng ta cũng phải sống đời sống mới như thế. Vì nếu chúng ta được liên kết với Người trong cùng một cái chết, giống như cái chết của Người, thì chúng ta cũng được hợp nhất với Người trong sự sống lại giống như vậy. Nên biết điều này: con người cũ của chúng ta đã chịu đóng đinh khổ giá, để xác thịt tội lỗi bị hủy đi, hầu cho chúng ta không còn làm nô lệ tội lỗi nữa, vì con người đã chết, tức là được giả thoát khỏi tội lỗi. Mà nếu chúng ta đã chết với Ðức Kitô, chúng ta tin rằng chúng ta sẽ cùng sống với Người, vì biết rằng Ðức Kitô một khi từ cõi chết sống lại, Người không chết nữa, sự chết không còn làm chủ Người được nữa".Đó là lời Chúa - Tạ ơn Chúa (Giờ Kinh Ngày Thứ Ba đọc Bài Này)Lời Chúa:(KH 20:11-21:1)Bài trích sách Khải Huyền của thánh Gioan tông đồ.Bấy giờ tôi thấy một ngai lớn màu trắng và thấy Ðấng ngự trên đó. Ðất và trời biến mất trước mặt Người, không để lại dấu vết. Rồi tôi thấy những người chết, lớn cũng như nhỏ, đứng trước ngai. Sổ sách đã mở sẵn; rồi một cuốn khác cũng đã mở ra: đó là Sổ Trường Sinh. Các người chết được xét xử tuỳ theo việc họ đã làm, chiếu theo những gì đã được ghi chép trong sổ sách.Biển trả lại những người chết nó đang giữ; Tử thần và Âm phủ trả lại những người chết chúng đang giữ, và mỗi người chịu xét xử tuỳ theo các việc đã làm.Tử thần và Âm phủ bị quăng vào hồ lửa. Hồ lửa này là cái chết thứ hai.Ai không có tên ghi trong Sổ trường sinh thì bị quăng vào hồ lửa. Bấy giờ tôi thấy trời mới đất mới, vì trời cũ đất cũ đã biến mất, và biển cũng không còn nữa. Đó là lời Chúa - Tạ ơn Chúa. 5. Thánh Vịnh 120 - " Đức Chúa Là Đấng Bảo Vệ Dân"Chúa giữ gìn bạn khỏi mọi điều bất hạnh, giữ gìn cho sinh mệnh an toàn.Tôi ngước mắt nhìn lên rặng núi,ơn phù hộ tôi đến tự nơi nào?Ơn phù hộ tôi đến từ Ðức Chúa,là Ðấng dựng nên cả đất trời.Xin Ðấng gìn giữ bạnđừng để bạn lỡ chân trật bước,xin Người chớ ngủ quên.Ðấng gìn giữ Ít-ra-en,lẽ nào chợp mắt ngủ quên cho đành! Chính Chúa là Ðấng canh giữ bạn,chính Chúa là Ðấng vẫn chở che,Người luôn luôn ở gần kề.Ngày sáu khắc, vầng ô không tác hoạ,đêm năm canh, vành nguyệt chẳng hại chi. Chúa giữ gìn bạn khỏi mọi điều bất hạnh,giữ gìn cho sinh mệnh an toàn.Chúa giữ gìn bạn lúc ra vào lui tới,từ giờ đây cho đến mãi muôn đời.Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,Cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,Tự muôn đời và chính hiện nay, Luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.Chúa giữ gìn bạn khỏi mọi điều bất hạnh, giữ gìn cho sinh mệnh an toàn.6. Bài Thánh Ca: Trông Cậy Chúa (midi) OR Trông Cậy Chúa (Karafun) 7. Thánh Vịnh 130 - "Tiếng Kêu Từ Vực Thẳm"Ôi lạy Chúa, nếu như Ngài chấp tội, nào có ai đứng vững được chăng! Từ vực thẳm, con kêu lên Ngài, lạy Chúa, muôn lạy Chúa, xin Ngài nghe tiếng con. Dám xin Ngài lắng tai để ý. Nghe lời con tha thiết nguyện cầu. Ôi lạy Chúa, nếu như Ngài chấp tôi, nào có ai đứng vững được chăng? Nhưng Chúa vẫn rộng lòng tha thứ để chúng con biết kính sợ Ngài. Mong đợi Chúa, tôi hết lòng mong đợi, cậy trông ở lời Người. Hồn tôi trông chờ Chúa, hơn lính canh mong đợi hừng đông, trông cậy Chúa đi, Ít-ra-en hỡi, bởi Chúa luôn từ ái một niềm, ơn cứu chuộc nơi Người chan chứa. Chính Người sẽ cứu chuộc Ít-ra-en cho thoát khỏi tôi khiên muôn vàn.Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,Cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,Tự muôn đời và chính hiện nay, Luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.Ôi lạy Chúa, nếu như Ngài chấp tội, nào có ai đứng vững được chăng!8.Thánh Ca Philip 2:6-11 Như húa Cha làm cho kẻ chết chỗi dậy và ban sự sống cho họ thế nào, thì Chúa Con cũng vậy, Người ban sự sống cho những ai Người muốn. Ðức Giêsu Kitôvốn dĩ là Thiên Chúamà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa,nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang mặc lấy thân nô lệ, sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự. Chính vì thế, Thiên Chúa đã siêu tôn Người và tặng ban danh hiệu trổi vượt trên muôn ngàn danh hiệu. Như vậy, khi vừa nghe danh thánh Giêsu, cả trên trời dưới đất và trong nơi âm phủ, muôn vật phải bái quỳ; và để tôn vinh Thiên Chúa Cha, mọi loài phải mở miệng tuyên xưng rằng: "Ðức Giêsu Kitô là Chúa".9.Kinh Lạy Cha:

*
10.12 Kinh Kính Mừng - Kính mến 12 Nhân Đức Mẹ Maria:
*
11.Kinh Sáng Danh & Lời Nguyện Fatima:
*
12.Kinh Hãy Nhớ:
*
13. Hát bài Lắng Nghe Tiếng Chúa: Karafun
*
14. Bàn Tiệc Lời Chúa:
*
a: Bài Đọc I & Đáp Ca & ALLELUIAb: Phúc Âm

15. Hát bài Lắng Nghe Tiếng Chúa: Karafun

*
16. Xin quý anh chị lắng đọng để suy gẫm bài Phúc Âm, nếu có thể mời Qúy Anh Chị lên chia sẻ... (Cách Chia Sẻ Lời Chúa của phòng Hồng Ân Thiên Chúa)17. Mời Qúy Anh Chị dâng lời nguyện của các Anh Chị:18. Cùng hiệp lời cầu nguyện trong trang Mạng:
*
19. Kinh Xin Lòng Thương Xót Chúa
*
20. Kinh Bởi Lời
Lạy Ðức Chúa Giêsu xưa bởi Lời mà xuống thế gian, 33 năm cùng chịu những sự thương khó cho các linh hồn được rỗi. Thì rày chúng con xin Cha rất nhân lành hay thương vô cùng, xin tha phần phạt cho các hinh hồn đã cầu nguyện hôm nay, hoặc còn giam nơi lửa luyện tội thì xin mở cửa tù rạc ấy cho ra mà đem đến chốn hưởng vui thật là nước thiên đàng vì công nghiệp Chúa con đã chịu nạn chịu chết vì chúng con. Amen.

Xem thêm: Địa Chí Bắc Giang: Lịch Sử Và Văn Hóa, Thực Hư Chuyện Rắn Hổ Chúa Báo Thù Ở Quảng Ngãi

21. Kinh Vực Sâu
*
22. Lời Nguyện KếtLạy Chúa rất nhân từ, chúng con phó dâng linh hồn (tên thánh) trong tay Chúa. Xin thương tình ban cho tôi tớ Chúa được an nghỉ trong lòng nhân ái của Chúa, và xin Chúa an ủi, nâng đỡ cho những người thân bằng quyến thuộc là những người còn ở lại. Xin cho họ luôn vững lòng cậy trông nơi tình yêu bao la của Chúa. Amen. 23.Kinh Trông Cậy và Các Câu Lạy:
*
24. Hát Bàì Thánh Ca Dâng Đức Mẹ: