Excel cho Microsoft 365 Excel 2021 Excel 2019 Excel 2016 Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Xem th&#x
EA;m...Ẩn bớt

Nếu bạn thấy mình cần bung rộng hoặc giảm độ rộng hàng và chiều cao cột trong Excel, có một vài cách để điều chỉnh chúng. Bảng dưới đây hiển thị kích cỡ tối thiểu, tối đa và mặc định cho mỗi kích cỡ dựa trên thang điểm.

Bạn đang xem: Cách định dạng ô trong excel

Type

Min

Max

Mặc định

Cột

0 (ẩn)

255

8.43

Hàng

0 (ẩn)

409

15.00


Lưu ý: 

Nếu bạn đang làm việc ở dạng xem Bố trí Trang (Dạng xem > Dạng xem Sổ làm việc > Bố trí Trang), bạn có thể chỉ định chiều rộng cột hoặc chiều cao hàng theo inch, centimet và milimet. Đơn vị đo lường được tính bằng inch theo mặc định. Đi tới Tùy chọn > tệp >Hiển thị >nâng > chọn một tùy chọn từ danh sách Đơn vị Thước đo. Nếu bạn chuyển sang dạng xem Thông thường thì độ rộng cột và chiều cao hàng sẽ được hiển thị theo điểm.

Các hàng và cột riêng lẻ chỉ có thể có một thiết đặt. Ví dụ: một cột đơn có thể có chiều rộng 25 điểm nhưng cột đó không thể rộng 25 điểm cho một hàng và 10 điểm cho một hàng khác.


Phiên bản mới hơn
Office 2007 – 2010

Thiết đặt chiều rộng cụ thể cho một cột

Hãy chọn cột mà bạn muốn thay đổi.

Đi tới Trang đầu > ô >dạng.

Bên dưới Kích cỡ Ô, chọn Độ rộng Cột.

Trong hộp Chiều rộng Cột, hãy nhập giá trị bạn muốn.

Chọn OK.


Mẹo: Để nhanh chóng đặt độ rộng của một cột, hãy bấm chuột phải vào cột đã chọn, chọn Độ rộng Cột, nhập giá trị bạn muốn, rồi chọn OK.


Thay đổi chiều rộng cột để tự động khớp với nội dung (Tự động Khớp)

Hãy chọn cột mà bạn muốn thay đổi.

Đi tới Trang đầu > ô >dạng.

Bên dưới Kích cỡ Ô, chọn Tự động Khớp Chiều rộng Cột.


Lưu ý: Để nhanh chóng tự động khớp tất cả các cột trên trang tính, hãy chọn Chọn Tất cả, rồi bấm đúp vào bất kỳ ranh giới nào giữa hai đầu đề cột.Khớp chiều rộng cột với cột khác

Chọn một ô trong cột có chiều rộng mà bạn muốn sử dụng.

Nhấn Ctrl+C hoặc đi đến Trang đầu >Bảng tạm >Sao chép.

*

Bấm chuột phải vào một ô trong cột đích, trỏ tới Dán Đặc biệt, rồi chọn Giữ Chiều rộng Cột Nguồn

*
.


Thay đổi chiều rộng mặc định cho tất cả các cột trên trang tính hoặc sổ làm việc

Giá trị cho cột mặc định chỉ rõ số ký tự trung bình của phông chữ chuẩn vừa khớp một ô. Bạn có thể chỉ định một số khác cho chiều rộng cột mặc định đối với trang tính hoặc sổ làm việc.

Thực hiện một trong những thao tác sau:

Để thay đổi chiều rộng cột mặc định cho một trang tính, hãy chọn tab trang tính của trang tính đó.

Để thay đổi chiều rộng cột mặc định cho toàn bộ sổ làm việc, hãy bấm chuột phải vào tab trang tính, rồi chọn Chọn Tất cả Trang tính trên menu lối tắt.

*

Đi tới Trang đầu > ô >dạng.

Bên dưới Kích cỡ Ô, chọn Chiều rộng Mặc định.

Trong hộp Chiều rộng cột chuẩn , nhập số đo mới, rồi xemlct OK.


Mẹo: Nếu bạn muốn xác định chiều rộng cột mặc định cho tất cả các sổ làm việc và trang tính mới, bạn có thể tạo một mẫu sổ làm việc hoặc mẫu trang tính rồi dựa vào các mẫu này cho các sổ làm việc hoặc trang tính mới. Xem các bài viết sau để biết thêm thông tin:


Thay đổi chiều rộng của cột bằng cách sử dụng chuột

Thực hiện một trong những thao tác sau:

Để thay đổi chiều rộng của một cột, kéo ranh giới phía bên phải của tiêu đề cột cho đến khi cột đạt chiều rộng mà bạn muốn.

Để thay đổi chiều rộng của nhiều cột, chọn cột mà bạn muốn thay đổi rồi kéo ranh giới sang phía bên phải của tiêu đề cột được chọn.

Để thay đổi chiều rộng của nhiều cột để vừa khớp với nội dung, chọn cột hoặc các cột mà bạn muốn thay đổi rồi bấm đúp vào ranh giới ở phía bên phải của tiêu đề cột được chọn.

Để thay đổi chiều rộng của tất cả các cột trên trang tính, hãy chọn Chọn Tất cả, rồi kéo ranh giới của bất kỳ đầu đề cột nào.


Thiết đặt chiều cao cụ thể cho một hàng

Hãy chọn hàng mà bạn muốn thay đổi.

Đi tới Trang đầu > ô >dạng.

Bên dưới Kích cỡ Ô, chọn Chiều cao Hàng.

Trong hộp Chiều cao hàng, nhập giá trị bạn muốn, rồi chọn OK.


Thay đổi chiều cao của hàng để vừa khớp với nội dung

Hãy chọn hàng mà bạn muốn thay đổi.

Đi tới Trang đầu > ô >dạng.

Bên dưới Kích cỡ Ô, chọn Tự động Khớp Chiều cao Hàng.


Mẹo: Để nhanh chóng tự động khớp tất cả các hàng trên trang tính, hãy chọn Chọn Tất cả, rồi bấm đúp vào ranh giới bên dưới một trong các đầu đề hàng.Thay đổi chiều cao của hàng bằng cách sử dụng chuột

Thực hiện một trong những thao tác sau:

Để thay đổi chiều cao của một hàng, kéo ranh giới phía dưới tiêu đề hàng cho đến khi hàng đạt chiều cao mà bạn muốn.

Để thay đổi chiều cao của nhiều hàng, chọn hàng mà bạn muốn thay đổi rồi kéo ranh giới phía dưới một trong các tiêu đề hàng được chọn.

Để thay đổi chiều cao hàng cho tất cả các hàng trên trang tính, hãy chọn Chọn Tất cả, rồi kéo ranh giới bên dưới bất kỳ tiêu đề hàng nào.

Để thay đổi chiều cao của hàng để vừa khớp với nội dung, hãy bấm đúp vào ranh giới phía dưới tiêu đề hàng.

Đầu Trang


Nếu bạn muốn làm việc với độ rộng cột và chiều cao hàng theo inch, bạn nên làm việc trong dạng xem Bố trí Trang (Dạng xem >dạng xem Sổ làm > TríTrang). Trong chế độ xem Bố trí Trang, bạn có thể chỉ định độ rộng cột hoặc chiều cao hàng bằng inch. Ở dạng xem này, inch là đơn vị đo mặc định, nhưng bạn có thể thay đổi đơn vị đo sang centimet hoặc milimet.

Trong Excel 2007, chọn nút Microsoft Office

*
>Chọn Excel>Nâng cao.

Trong Excel 2010, đi đến Mục Tùy >Chọn Tệp >Nâng cao.

Thiết đặt chiều rộng cụ thể cho một cột

Hãy chọn cột mà bạn muốn thay đổi.

Đi tới Trang đầu > ô >dạng.

Bên dưới Kích cỡ Ô, chọn Độ rộng Cột.

Trong hộp Chiều rộng Cột, hãy nhập giá trị bạn muốn.


Thay đổi chiều rộng cột để tự động khớp với nội dung (tự động khớp)

Hãy chọn cột mà bạn muốn thay đổi.

Đi tới Trang đầu > ô >dạng.

Bên dưới Kích cỡ Ô, chọn Tự động Khớp Chiều rộng Cột.

Mẹo Để nhanh chóng tự động khớp tất cả các cột trên trang tính, hãy chọn Chọn Tất cả, rồi bấm đúp vào bất kỳ ranh giới nào giữa hai đầu đề cột.


Khớp chiều rộng cột với cột khác

Chọn một ô trong cột có chiều rộng mà bạn muốn sử dụng.

Đi tới Trang > Bảng tạm > Sao chép, rồi chọn cột đích.

*

Đi tới Trang > Tạm, rồi chọn mũi tên Dán , rồi chọn Dán Đặc biệt.

Bên dưới Dán, chọn Độ rộng cột.


Thay đổi chiều rộng mặc định cho tất cả các cột trên trang tính hoặc sổ làm việc

Giá trị cho cột mặc định chỉ rõ số ký tự trung bình của phông chữ chuẩn vừa khớp một ô. Bạn có thể chỉ định một số khác cho chiều rộng cột mặc định đối với trang tính hoặc sổ làm việc.

Thực hiện một trong những thao tác sau:

Để thay đổi chiều rộng cột mặc định cho một trang tính, hãy chọn tab trang tính của trang tính đó.

Để thay đổi chiều rộng cột mặc định cho toàn bộ sổ làm việc, hãy bấm chuột phải vào tab trang tính, rồi chọn Chọn Tất cả Trang tính trên menu lối tắt.

*

Đi tới Trang đầu > ô >dạng.

Bên dưới Kích cỡ Ô, chọn Chiều rộng Mặc định.

Trong hộp Độ rộng cột mặc định, nhập số đo mới.

Mẹo Nếu bạn muốn xác định độ rộng cột mặc định cho tất cả các sổ làm việc và trang tính mới, bạn có thể tạo một mẫu sổ làm việc hoặc mẫu trang tính, rồi tạo các sổ làm việc hoặc trang tính mới dựa trên các mẫu đó. Để biết thêm thông tin, hãy xem mục Lưu sổ làm việc hoặc trang tính làm mẫu.


Thay đổi chiều rộng của cột bằng cách sử dụng chuột

Thực hiện một trong những thao tác sau:

Để thay đổi chiều rộng của một cột, kéo ranh giới phía bên phải của tiêu đề cột cho đến khi cột đạt chiều rộng mà bạn muốn.

Để thay đổi chiều rộng của nhiều cột, chọn cột mà bạn muốn thay đổi rồi kéo ranh giới sang phía bên phải của tiêu đề cột được chọn.

Để thay đổi chiều rộng của nhiều cột để vừa khớp với nội dung, chọn cột hoặc các cột mà bạn muốn thay đổi rồi bấm đúp vào ranh giới ở phía bên phải của tiêu đề cột được chọn.

Để thay đổi chiều rộng của tất cả các cột trên trang tính, hãy chọn Chọn Tất cả, rồi kéo ranh giới của bất kỳ đầu đề cột nào.


Thiết đặt chiều cao cụ thể cho một hàng

Hãy chọn hàng mà bạn muốn thay đổi.

Đi tới Trang đầu > ô >dạng.

Bên dưới Kích cỡ Ô, chọn Chiều cao Hàng.

Trong hộp Chiều cao Hàng, hãy bấm giá trị mà bạn muốn.


Thay đổi chiều cao của hàng để vừa khớp với nội dung

Hãy chọn hàng mà bạn muốn thay đổi.

Đi tới Trang đầu > ô >dạng.

Bên dưới Kích cỡ Ô, chọn Tự động Khớp Chiều cao Hàng.

Mẹo Để nhanh chóng tự động khớp tất cả các hàng trên trang tính, hãy chọn Chọn Tất cả , rồi bấm đúp vào ranh giới bên dưới một trong các đầu đề hàng.


Thay đổi chiều cao của hàng bằng cách sử dụng chuột

Thực hiện một trong những thao tác sau:

Để thay đổi chiều cao của một hàng, kéo ranh giới phía dưới tiêu đề hàng cho đến khi hàng đạt chiều cao mà bạn muốn.

Để thay đổi chiều cao của nhiều hàng, chọn hàng mà bạn muốn thay đổi rồi kéo ranh giới phía dưới một trong các tiêu đề hàng được chọn.

Để thay đổi chiều cao hàng cho tất cả các hàng trên trang tính, hãy chọn Chọn Tất cả, rồi kéo ranh giới bên dưới bất kỳ tiêu đề hàng nào.

Để thay đổi chiều cao của hàng để vừa khớp với nội dung, hãy bấm đúp vào ranh giới phía dưới tiêu đề hàng.

Đầu Trang


Thay đổi chiều rộng cột hoặc chiều cao hàng (PC)

Thay đổi chiều rộng cột hoặc chiều cao hàng (máy Mac)

Thay đổi chiều rộng cột hoặc chiều cao hàng (web)

Làm thế nào để tránh công thức bị lỗi


*
*
*

Bạn cần thêm trợ giúp?


Bạn muốn xem các tùy chọn khác?


Khám phá Cộng đồng

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.


Lợi ích đăng ký Microsoft 365


*

Nội dung đào tạo về Microsoft 365


*

Bảo mật Microsoft


*

Trung tâm trợ năng


Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.


*

Hỏi Cộng đồng Microsoft


*

Cộng đồng Kỹ thuật Microsoft


*

Người dùng Nội bộ Windows


Người dùng nội bộ Microsoft 365


Thông tin này có hữu ích không?Không
Cảm ơn! Có phản hồi nào nữa không? (Bạn càng cho biết nhiều thông tin, chúng tôi càng hỗ trợ bạn được tốt hơn.)Bạn có thể giúp chúng tôi cải thiện không? (Bạn càng cho biết nhiều thông tin, chúng tôi càng hỗ trợ bạn được tốt hơn.)
Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Đã giải quyết vấn đề của tôi
Hướng dẫn Rõ ràng
Dễ theo dõi
Không có thuật ngữ
Hình ảnh có ích
Chất lượng dịch thuật
Không khớp với màn hình của tôi
Hướng dẫn không chính xác
Quá kỹ thuật
Không đủ thông tin
Không đủ hình ảnh
Chất lượng dịch thuật
Bất kỳ thông tin phản hồi bổ sung? (Không bắt buộc)
Gửi phản hồi

Cảm ơn phản hồi của bạn!


×
Nội dung mới
Microsoft Store
Giáo dục
Doanh nghiệp
Developer & IT
Công ty
Tiếng Việt (Việt Nam) Biểu tượng Không tham gia Đạo luật Quyền riêng tư của người tiêu dùng tại California (CCPA) Các lựa chọn về quyền riêng tư của bạn Biểu tượng Không tham gia Đạo luật Quyền riêng tư của người tiêu dùng tại California (CCPA) Các lựa chọn về quyền riêng tư của bạn © Microsoft 2023

Có thể nói rằng văn bản chữ viết khi làm việc trên excel không nhiều như của trên văn bản word và cũng không phải chỉ word mới quan trọng việc định dạng cho các font chữ,... cách định dạng dữ liệu trong Excel cũng là một trong những điều vô cùng quan trọng nhé. Với một số những bạn không làm việc nhiều với excel thì có thể chưa biết cách định dạng. Do vậy, bài viết hướng dẫn định dạng dữ liệu dưới đây sẽ bổ ích cho những ai cần biết nhé.

1. Định dạng dữ liệu trong Excel

Định dạng dữ liệu trong Excel bạn có biết quan trọng thế nào không. Việc định dạng các ô dữ liệu cùng 1 định dạng sẽ giúp bạn có thể thực hiện nhận kết quả khi sử dụng công thức hay sử dụng hàm một cách đồng nhất, chính xác hơn thuận tiện cho việc phân tích tài liệu của bạn hơn.

Khi mở trang tính excel mới ra, luôn sẽ có kiểu định dạng dữ liệu là General. Bạn dễ dàng thay đổi sang các định dạng khác nhau theo từng yêu cầu mục đích công việc của bạn.

2. Định dạng số (Number Formats) là gì?

Định dạng số trong Excel là tính năng cho phép bạn định dạng số cho dữ liệu trong bảng tính. Ngoài ra, cách định dạng số trong Excel nàycòn cho biết chính xác kiểu dữ liệu mà bạn đang sử dụng trong bảng tính.

Sử dụng định dạng số giúp cho việc sử dụng thông tin trở nên dễ dàng, nhanh chóng hơn.

3. Cách thiết lập định dạng số trong Excel

- Bước 1: Trên tab Home của thanh công cụ, bạn nhấn vào mũi tên thả xuống Number Format. Sau đó chọn kiểu định dạng trong Excel mà mình muốn.

*

Thiết lập định dạng số trong Excel - Hình 1

- Bước 2: Ngoài ra, bạn có thể Clickvào một trong những định dạng số nhanh dưới trình thả đơn xuống.

*

Thiết lập định dạng số trong Excel - Hình 2

Ví dụ, bạn chọn kiểu định dạng tiền tệ thì nhấn vào biểu tượng $. Sau đó chọn đơn vị tiền tệ mình muốn sử dụng.

*

Thiết lập định dạng số trong Excel - Hình 3

Kết quả nhận được như sau:

*

Thiết lập định dạng số trong Excel - Hình 4

4. Các định dạng số trong Excel

Định dạng Number

- Bước 1: Dùng chuột bôi đen vùng dữ liệu cần định dạng.

*

Định dạng số trong Excel - Hình 1

- Bước 2: Nhấn chuột phải chọn Format Cells.

*

Định dạng số trong Excel - Hình 2

- Bước 3: Trong cửa sổ Format Clells, chọn Number để định dạng số. Tiếp tục chọn mục Use 1000 Separtor để Excel tự động thêm dấu phẩy sau mỗi 2 chữ số.

*

Định dạng số trong Excel - Hình 3

- Bước 4: Nhấn Enter để nhận kết quả.

*

Định dạng số trong Excel - Hình 4

Định dạng tiền tệ, kế toán

- Bước 1:Dùng chuột bôi đen vùng dữ liệu cần định dạng tiền tệ

*

Định dạng tiền tệ - Hình 1

- Bước 2: Nhấp vào biểu tượng $ trên thanh công cụ và lựa chọn đơn vị tiền tệ mà mình muốn sử dụng.

*

Định dạng tiền tệ - Hình 2

- Bước 3: Kết quả sau khi hoàn thành như sau.

*

Định dạng tiền tệ - Hình 3

Định dạng ngày, tháng, thời gian

- Bước 1:Đầu tiên, bạn chọn định dạng ô trong Excel ngày, tháng, năm mà mình muốn sử dụng. Sau đó nhấn OK.

*

Định dạng ngày, tháng, năm, thời gian - Hình 1

- Bước 2: Trong ô hiển thị, bạn nhập ngày tháng năm theo định dạng đã chọn.

*

Định dạng ngày, tháng, năm, thời gian - Hình 2

- Bước 3:Kéo chuột xuống phía dưới để hiển thị kết quả ở những ô tiếp theo.

*

Định dạng ngày, tháng, năm, thời gian - Hình 3

Kết quả như sau:

*

Định dạng ngày, tháng, năm, thời gian - Hình 4

Định dạng phần trăm

- Bước 1:Bôi đen vùng dữ liệu cần định dạng phần trăm.

*

Định dạng phần trăm trong Excel - Hình 1

- Bước 2:Dùng chuột nhấp vào trình thả đơn xuống Number Format trên tab Home trên thanh công cụ. Sau đó chọn Percentage.

*

Định dạng phần trăm trong Excel - Hình 2

Kết quả sau khi hoàn thành như sau:

*

Định dạng phần trăm trong Excel - Hình 3

Định dạng phân số

- Bước 1:Bôi đen vùng dữ liệu cần định dạng số.

*

Định dạng phân số trong Excel - Hình 1

- Bước 2:Dùng chuột nhấp vào trình thả đơn xuống Number Format trên tab Home trên thanh công cụ. Sau đó chọn Fraction

*

Định dạng phân số trong Excel - Hình 2

Định dạng khoa học

- Bước 1: Dùng chuột bôi đen vùng dữ liệu bạn cần định dạng khóa học.

*

Định dạng khoa học - Hình 1

- Bước 2:Dùng chuột nhấp vào trình thả đơn xuống Number Format trên tab Home trên thanh công cụ. Sau đó chọnScientific.

*

Định dạng khoa học - Hình 2

Kết quả sau khi hoàn thành như sau:

*

Định dạng khoa học - Hình 3

Định dạng kiểu chữ

- Bước 1: Dùng chuột bôi đen vùng dữ liệu bạn cần định dạng khóa học.

*

Định dạng kiểu chữ - Hình 1

- Bước 2: Nhấn chuột vào mũi tên tam giác trỏ xuống, sau đó lựa chọn phông chữ mà bạn muốn sử dụng.

*

Định dạng kiểu chữ - Hình 2

Kết quả sau khi hoàn thành như sau:

*

Định dạng kiểu chữ - Hình 3

Định dạng Custom

Đây là một kiểu định dạng tùy chọn của người dùng. Với định dạng này, người dùng có thể tự mình tạo ra định dạng theo quy định của Excel.

Cách sử dụng của định dạng Custom vô cùng đơn giản. Trong hộp thoại "Format Cells" chọn "Custom" ở cột bên trái. Sau đo tùy chỉnh định dạng mong muốn tại mục "Type" ở cột bên tay phải. Như vậy là bạn đã biết được cáchđịnh dạng cột trong excel của mình rồi đó.

*

Định dạng Custom

5. Một số lưu ý khi sử dụng định dạng số

- Trong trường hợp bạn muốn sử dụng cho mỗi cột trong bảng tính Excel một loại dữ liệu nhất định, bạn có thể chọn toàn bộ cột, sau đó áp dụng định dạng số bạn muốn vào cột đó. Thao tác đó sẽ giúp bạn tiết kiệm được nhiều thời gian trong quá trình làm việc với Excel.

- Khi bạn định dạng số trong một công thức của ô trong bảng tính Excel thì nó sẽ tự động ám dụng các định dạng cùng loại cho các ô mới mà không cần phải thực hiện lại thao tác.

- Bạn nên nhập định dạng số trước khi nhập dữ liệu để tránh sai sót trong quá trình làm việc.

Xem thêm: 7+ các phương pháp tư duy sáng tạo, phương pháp rèn luyện tư duy sáng tạo

Trên đây là hướng dẫn giới thiệu về các dạng định dạng trong excel, với 12 cách định dạng trong Excel khác nhau bạn có thể định dạng dữ liệu để phù hợp với công việc của mình. Cùng với đó, bạn hoàn toàn có thể nâng cao vốn kiến thức về hệ thống hàm Excel và học Kế toán onlinecũng như phân tích và xử lý hệ thống dữ liệu với các khóa học Excel online từ chính các chuyên gia hàng đầu.